Comunicació, educació i apoderament Codi:  M4.663    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Al final de la matèria s'espera que l'estudiant domini les eines pràctiques de comunicació, educació i apoderament orientades a l'educació per a la salut i la promoció d'estils de vida saludables a través de l'alimentació i l'activitat física, sempre basades en l'evidència i ètiques.

Treballar diferents habilitats comunicatives efectives, que millorin la comunicació i la relació amb els esportistes, així com, diferents intervencions possibles on s'apoderi a l'esportista en la cura dels seus hàbits alimentaris.

Amunt

És una assignatura que proporciona tota la informació necessària per dominar la comunicació i promoció d'estils de vida saludables, amb la finalitat de donar poder als esportistes en la seva autocura.

Amunt

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i promoció de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, associacions, etc., relacionades amb la prevenció i promoció de la salut o la informació nutricional.
 • Professionals de la nutrició, dedicats a l'assessorament d'esportistes.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

 • Treballar habilitats comunicatives que millorin la comunicació i la relació amb els esportistes.
 • Disposar de recursos, tècniques i estratègies per motivar al pacient.
 • Aplicar estratègies de comunicació efectives per a l'educació i la promoció de la salut.
 • Identificar, analitzar i valorar diferents possibilitats d'intervenció en el procés d'apoderament i promoció de la participació de l'esportista en la cura dels seus hàbits alimentaris.
 • Fer un ús efectiu i ètic de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la promoció de la salut i en programes de prevenció i apoderament de les persones.
 • Dissenyar, planificar, executar i avaluar l'eficàcia de programes d'intervenció educativa en alimentació i activitat física per a individus i per a grups.
 • Elaborar i validar material educatiu sobre nutrició per donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Liderar en educació nutricional i estratègies de comunicació que utilitzin les TIC.Competències

Competències bàsiques

 • Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Desenvolupar activitats acadèmiques i professionals de forma responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Col·laborar amb els diferents col·lectius interdisciplinaris implicats per aconseguir objectius comuns i superiors als aconseguits de forma individual.
 • Adaptar-se al entorn, la funció o el context i afrontar noves funcions i responsabilitats.


Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
 • Comunicar-se de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.


Competències específiques

 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica de salut, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades i preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.
 • Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin l'apoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.
 • Reconèixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual.

Amunt

 • Habilitats comunicatives amb l'esportista. Pautes per a una comunicació efectiva. Estratègies d'escolta activa.
 • La comunicació en els diferents contextos professionals i amb diferents perfils professionals.
 • Des comunicació verbal i no verbal a programació neurolíngüística en salut.
 • Elements clau en la comunicació no presencial.
 • Canvi de conductes i estils de vida.
 • Conceptes d'apoderament i salut participativa.
 • Bases teòriques i les estratègies pedagògiques (model transteòric, precedeix-escau, aprenentatge social, màrqueting social, educació grupal, etc.)
 • Eines per a produir, validar i dissenyar mètodes innovadors d'educació nutricional i estratègies de comunicació que utilitzin les TIC com a element facilitador del procés d'aprenentatge.

Amunt

Design Toolkit Web
L'apoderament en salut Audiovisual
Comunicació eficaç. Animar a comunicar Audiovisual
Conflicte i millora de la comunicació Audiovisual
Què és comunicar, objectius i components de la comunicació Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomats també son diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt