Treball Final de Màster Codi:  M4.664    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

A continuació us detallem les pautes generals necessàries per a la concepció i estructuració del treball final de màster, així com el marc de treball per als estudiants, de manera que el procés de realització del mateix sigui el més efectiu i útil possible.

Prèviament a l'inici del semestre, es preseleciona la línia de treball de la preferència d'entre les indicades a continuació.

ÀREES O LÍNIES DE TREBALL

Per tal de facilitar l'elecció del contingut o temàtica del projecte i adaptar-lo a l'àrea natural d'experiència del tutor o la tutora del TFM, s'han predefinit unes àrees o línies de treball. La finalitat és que l'aportació del tutor o la tutora del TFM sigui el més rellevant possible. Amb aquesta finalitat, la proposta ha d'incorporar explícitament l'adscripció a una de les àrees que es descriuen a continuació:

1) Ergogenia nutricional i esport

2) Nutrimetabolòmica i esport

3) Nutrició esportiva en diferents etapes de la vida (dona i esport, envelliment saludable, nens / es o adolescents i esport)

4) Cronobiologia, esport i alimentació

5) Dietes vegetarianes i esport

6) Dietes low carb i esport

7) Noves tendències en nutrició esportiva (per exemple: paleodieta)

8) Nutrició en la lesió i la recuperació

9) Alimentació i trastorns de la conducta alimentària en esportistes

10) Esport, alimentació i rendiment

11) Ingesta dietètica i activitat física en la salut humana

12) Hidratació i esport

13) Nutrició esportiva i sistema immunitari

14) Promoció de l'alimentació i estils de vida saludable

15) Alimentació i activitat física en malalties de gran prevalença

16) Cuina, gastronomia i esport

17 ) Alimentació, esport i societat

18) R + D en productes alimentaris i esport

19) TIC, alimentació i esport

El projecte ha de focalitzar, fonamentalment, en una de les àrees, encara que el seu desenvolupament impliqui manejar conceptes de més d'una àrea. Es valorarà l'elecció d'un context i àmbit de treball com poden ser l'elecció d'un centre esportiu, una consulta, una organització sanitària, una empresa del sector alimentari,  etc. i l'ús de noves tecnologies de la informació i comunicació per a la seva realització. La superació del projecte requereix de la presentació d'un document o memòria final, el qual ha de ser prou representatiu de les competències adquirides al llarg de tot el programa formatiu.

En funció de l'àrea escollida per l'estudiant se li assignarà un tutor o una tutora del TFM que serà el responsable directe del seguiment de tot el procés de realització del projecte. Es procurarà respectar al màxim l'elecció del tema que hagi realitzat l'estudiant, però, en funció de la càrrega docent del tutor o  de la tutora del TFM se li pot demanar a l'elecció d'un altre tema per garantir l'adequat seguiment del mateix.

La realització del projecte és de caràcter individual.

Amunt

El projecte o treball final és un dels elements fonamentals del procés d'aprenentatge, i s'ha dissenyat com un instrument docent que facilita l'aplicació i integració de l'aprenentatge desenvolupat durant el màster en un context real de treball. Així mateix, complementa el procés d'avaluació contínua del programa des d'una perspectiva global i on es posaran de manifest l'adquisició de les competències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l'àmbit i l'especialitat escollida.

Amunt

Per cursar el Treball Final es requereix haver cursat 32 crèdits d'assignatures obligatòries i estar matriculat o haver superat les assignatures obligatòries y optatives que falten.

Amunt

La realització del projecte permetrà desenvolupar els següents resultats d'aprenentatge:

 • Consolidar i evidenciar coneixements i mètodes d'investigació en l'àmbit de l'alimentació i l'esport.
 • Llegir críticament la informació disponible en diferents fonts d'informació.
 • Gestionar informació i documentació científica i citar-la correctament.
 • Planificar i realitzar un projecte original i innovador
 • Valorar la factibilitat i / o utilitat del projecte, utilitzant el mètode científic propi de la disciplina
 • Mesurar l'impacte i determinar indicadors si és possible i oportú.
 • Transmetre coneixements experts sobre nutrició i alimentació de manera escrita i oral
 • Presentar els resultats obtinguts en un format adequat.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions

- Formular, dissenyar i gestionar projectes de forma creativa i emprenedora.

- Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics

 Competències transversals:

- Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.

- Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor

- Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

- Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

Competències específiques:

- Identificar, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica de salut i, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.

-  Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.

- Avaluar la idoneïtat de l'ús de les ajudes ergogèniques en nutrició, farmacologia i psicologia per a l'optimització de l'rendiment sense comprometre el seu estat de salut.

- Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut a través de l'alimentació aplicada a l'activitat física i a l'esport, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin l'apoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.

- Analitzar els processos de desenvolupament i innovació per a la producció de productes alimentaris per a esportistes tenint en compte la seguretat i qualitat, així com la tecnologia necessària i el marc legal.

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Plantejament d'un estudi quantitatiu PDF
Health Sciences Research Toolkit Web
Comunicació dels resultats científics Audiovisual

Amunt

Biblioteca Virtual de la UOC. Módulo 2. Cómo hay que iniciar una búsqueda". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 5. Cómo encontrar información especializada". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 9. Módulo 9. Cómo organizar la información encontrada". En Competencias Informacionales

Accés directe a:

UOC. Servei lingüístic. "Guia lingüística: català".

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: español"

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: inglés"

Guía práctica para la aplicación de la norma ISO 690 (citación bibliográfica) 2010.

Cómo citar bibliografía

Como citar recursos electrónicos

TERMCAT: Centre de Terminologia

RAE: Real Academia Española

Cerca de Bases de Dades

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt