Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu Codi:  M4.666    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està dissenyada perquè els estudiants que no tinguin formació prèvia en esport aprenguin les nocions bàsiques sobre la seva fisiologia, les bases de l'entrenament i la seva planificació per a l'optimització del rendiment esportiu.

Amunt

Assignatura a cursar com a complement de formació. Nivell MECES_Grado. 
A cursar prèviament en el MU d'Alimentació en l'activitat física i l'esport per estudiants amb perfil de Ciències de la Salut (no CAFE ni EF), que no hagin cursat assignatures d'Esport durant la seva formació.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

-Adquirir coneixements fisiològics i d'entrenament esportiu en les activitats esportives.

-Avaluar i controlar amb criteri el procés d'entrenament tant en la salut com en el rendiment esportiu.

-Aplicar els principis del moviment humà fonamentat en el coneixement de la fisiologia humana de manera segura per als practicants.

-Relacionar els principis que regeixen el procés de l'entrenament esportiu per a l'adequada aplicació de la planificació i metodologia d'entrenament en qualsevol població.

Competències

-Integrar els principis de la fisiologia humana per al coneixement de les respostes i adaptacions que es produeixen en l'exercici amb la finalitat de millorar el rendiment esportiu.

-Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

-Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.

-Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

-Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

Amunt

Fisiologia del sistema neuromuscular

Fisiologia de les fonts energètiques

Fisiologia del sistema cardiorespiratori en condicions d'exercici.

Bases de planificació i entrenament esportiu.

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. 

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els fomatos també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades. 

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt