Ensenyament Estructurat del llenguatge i la lectura Codi:  M4.670    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està plantejada per a que l'estudiantat que la cursi conegui i adquireixi les nocions bàsiques que configuren el llenguatge i els mecanismes implicats en l'aprenentatge i l'ensenyament del llenguatge oral i de la lectura des de la perspectiva de l'adquisició típica.

En aquesta assignatura l'estudiantat ha d'aprendre els aspectes teòrics relacionats amb la psicolingüística que expliquen i defineixen les estructures que formen el llenguatge oral així com estratègies per a la intervenció en un context d'aula ordinària. En segon lloc, l'estudiantat  ha d'aprendre els conceptes bàsics i teòrics necessaris dels mecanismes implicats en el processos lectors i que coneguin els fonaments d'intervenció per a ensenyar a llegir a infants en diferents etapes del desenvolupament.

Abans de treballar amb infants que presenten trastorns del llenguatge és important que els i les professionals coneguin el funcionament bàsic del llenguatge: la seva estructura, els seus components i nivells. A més, el coneixement de les estructures i el funcionament del llenguatge són la base per comprendre els processos que fan els infants en les diferents etapes del desenvolupament per adquirir les habilitats implicades per esdevenir lectors competents. El coneixement d'aquestes bases sobre el funcionament del llenguatge per part dels i les professionals en context escolar que després hauran d'identificar aquells infants que presenten dificultats o trastorns del llenguatge en els contextos escolars és clau per la bona pràctica professional. 

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa de 5 crèdits que s'emmarca dins del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC. És un assignatura optativa que no forma part de cap itinerari de les especialitats que ofereix el màster però que és molt recomanable per a tenir les bases per a cursar l'especialitat de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge o l'especialitat de Trastorns de la Parla i del Llenguatge.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per aquells i aquelles estudiants que es vulguin adquirir les nocions bàsiques de com s'estructura el llenguatge oral, com intervenir-hi en l'aula ordinària així com l'ensenyament i aprenentatge de la lectura a l'escola.

Amunt

Els coneixements previs que l'estudiantat ha de tenir per cursar aquesta assignatura són aquells conceptes bàsics de llenguatge treballats durant el batxillerat o altres cursos.

Amunt

Competències Generals

CG1. Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

CG2. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter  educatiu des d'una òptica multidisciplinària.

CG3. Capacitat per prendre de decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmics i professionals respecte a la intervenció educativa de nens amb dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Competències Transversals

CT1. Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

CT3. Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a uns altres.

 Competències Específiques

CE4. Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que es deriven.

CE5. Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries. 

CE6.Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.

CE8. Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge primaris.

CE12. Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 Objectius

 • Adquirir les nocions i conceptes bàsics que configuren el llenguatge i adquirir les bases de coneixement necessàries per a identificar les dificultats del llenguatge en infants en context escolar.  

- Conèixer el funcionament bàsic del llenguatge: la seva estructura, els seus components i els seus nivells

- Conèixer les diferents branques del llenguatge (fonètica i fonologia, lèxic, semàntica, morfologia, sintaxi i pragmàtica) i identificar els subcomponents que configuren cadascuna d'aquestes branques.

- Conèixer les fases o els processos implicats en la comprensió i la producció del llenguatge així com els models teòrics que intenten explicar aquests dos processos.

 • Conèixer els mecanismes implicats en l'aprenentatge de la lectura en infants amb desenvolupament típic per poder identificar infants amb dificultats/trastorns del llenguatge en base al procés esperat en l'adquisicó típica.

- Conèixer els conceptes bàsics de l'ensenyament i aprenentatge de la lectura.

- Conèixer les fases i processos de l'adquisició de la lectura.

- Conèixer els processos cognitius que intervenen en el procés d'aprenentatge de la lectura.

- Conèixer els factors ambientals, culturals i socials que afecten l'alfabetització.

- Conèixer els principals models de processament lector.

 • Dissenyar (planificar, estructurar i avaluar) una intervenció adreçada a infants per a l'aprenentatge de la lectura en els diferents processos lectors.

- Conèixer les fases d'ensenyament i aprenentatge de la lectura.

- Conèixer els fonaments d'intervenció en lectura.

- Conèixer els diferents mètodes per a l'ensenyament de la lectura.

Amunt

L'estructura de les llengües

1.L'estructura del llenguatge

1.1. Els components del llenguatge

1.2. Els nivells del llenguatge oral

L'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura

1. Conceptes bàsics de la lectura

1.1 La descodificació

1.2 La comprensió lectora

1.3 La fluïdesa lectora

2. Processos cognitius que afecten a la lectura

2.1 Atenció

2.2 Memòria

2.3 Funcions executives

3. Factors ambientals, culturals i socials que afecten a l'alfabetització

4. Models de processament lector

4.1 El model del triangle

4.2 El model de de la doble ruta o model dual

4.3 Model simple de la lectura

4.4 El processament sintàctic

4.5  El processament semàntic

5. L'adquisició de la lectura

6. Mètodes per a l'ensenyament de la lectura

7. La descodificació

8. La comprensió de la lectura

8.1 El vocabulari

8.2 La interpretació d'estructures sintàctiques

8.3 Els connectors

8.4 El coneixement d'estructures textuals i gèneres literaris

8.5 Estratègies bàsiques de comprensió

8.6 Construcció d'inferències de diferents tipus

8.7 Estratègies de síntesi

8.8 Estratègies metacognitives

Activitats per a la millora de la llengua oral en el marc de l'escola inclusiva

1. Exemples de dissenys i programacions d'activitats per a la millora del llenguatge oral a l'escola inclusiva

Amunt

Material Suport
L'estructura del llenguatge Audiovisual
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura. L'estructura del llenguatge Audiovisual
Entrevista Ana Teberosky Coronado Audiovisual

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb el material i recusos propis realitzats pel professorat de la universitat: els mòduls textuals didàctics associats a l'assignatura, una entrevista a la catedràtica Ana Teberosky i vídeos didàctics. A més, es compta amb material extern a la universitat, com ara articles científics, capítols de llibre, recursos per a la intervenció i casos reals.

Amunt

 • Badia, M. (2002) Introducció a la Fonètica i a la Fonologia Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. (2004). L'ús del llenguatge a l'escola: propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge (2a Edició). Barcelona : Printing SL.
 • Gràcia, M. (coord) (2015) Valoración de la enseñanza de la lengua oral: Escala EVALOE. Barcelona : Editorial Graó
 • Narbona, J; Chevrie-Muller; C. (2001). El lenguaje del niño: Desarrollo normal, evaluación y trastornos. Masson: Elsevier España.
 • Shaffer, D. y Kipp, K. (2007). En Psicología del desarrollo infancia y adolescencia. Capítulo 10 Desarrollo del lenguaje y de las habilidades comunicativas (pp.380-382, 391-420). Mèxico Thomson.
 • Serra, M; Serrat, E.; Solé, R.; Bel, A. i Aparici, M. (2000) La adquisición del lenguaje. Barcelona : Editorial Ariel S.A.
 • Tuson, J. (1997). Introducció a la lingüística. Barcelona: Columna Comunicació.
 • Tuson, J. (2003). Introducción al lenguaje. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Amunt

Els continguts bàsics de l'assignatura es troben mòdults textuals que trobareu també a l'aula virtual. A més a més, per l'estudi de cada mòdul comptareu amb articles i lectures complementàries que us ajudaran a entendre i ampliar els continguts dels materials. Per tal de resoldre les vostres qüestions, dubtes o suggeriments tindreu al vostre abast a la professora docent col·laboradora (PDC). 

L'estudiantat té a la seva disposició tota una sèrie de mecanismes que faciliten la comunicació entre professorat - estudiant - companys/es d'aula. Entre aquests mecanismes de comunicació es troben:

Tauler de la professora docent col·laboradora: És la via de comunicació de la PDC amb l'estudiantat. És el mitjà que utilitza la professora per fer suggeriments o comunicacions de caràcter general. S'utilitzarà per fer arribar la informació d'interès comú a tot l'estudiantat relacionada amb l'assignatura: ampliació de determinats conceptes i continguts, guies per a la realització de les diferents activitats, PAC, etc. És convenient consultar de manera regular aquest espai per tenir informació actualitzada sobre aquests aspectes de l'assignatura.

Fòrum de l'aula: Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi, resulta molt positiu compartir amb la professora, així com amb la resta de companys/es de l'aula, qualsevol dubte que aparegui a partir del treball i la reflexió sobre el material. Per això, es recomana la utilització del fòrum per plantejar qualsevol qüestió; la resta de companys/es podrà participar en la seva resolució i discussió durant els dos o tres dies següents. Transcorregut aquest temps la professora donarà per finalitzat el torn de respostes, recollint les aportacions més rellevants per a la resolució del dubte i aportant idees o conceptes que no s'hagin tingut en compte en la discussió. El Fòrum és una eina de treball en grup per a realitzar comentaris de temes afins, propostes, suggeriments, establir contactes amb la resta de companys/es de l'assignatura, etc. Es considera, bàsicament, com un espai de relació més informal. El Fòrum es dedicarà també al conjunt d'informacions sobre activitats professionals i de formació relacionades amb l'àmbit del Màster (congressos, seminaris, conferències, jornades, etc.). Al mateix temps, podria donar lloc a una plataforma d'informació per a altres propostes i suggeriments que puguin millorar el funcionament de l'assignatura.

Bústia personal de la professora docent col·laboradora: És la via de comunicació entre el professora docent col·laboradora i l'estudiant. A través d'ella es produirà un intercanvi d'informació personalitzada sobre diferents qüestions que apareixeran al llarg del curs (dubtes sobre els mòduls, activitats, etc.). Recomanem que la comunicació a través d'aquesta eina segueixi aquestes pautes:

 1. Quan l'estudiantat faci referència a aspectes concrets dels materials, s'ha de citar el mòdul, la pàgina i, si és necessari, el paràgraf al que es refereix.
 2. Els dubtes sobre qüestions conceptuals s'han de tractar de concretar el màxim possible. Quan més genèric sigui el plantejament, més elevat és el risc que la resposta no resolgui el dubte.
 3. Les consultes es contestaran individualment a la persona que les formula. Al mateix temps, s'utilitzarà el 'Fòrum' per a totes aquelles qüestions que s'hagin de plantejar al grup i també per respondre consultes que hagi fet algun/a estudiant en particular i que puguin tenir interès general.

És recomanable que, encara que l'estudiantat no tingui consultes a realitzar, es connecti diàriament al Campus, per si hi ha novetats que puguin interessar tant al Fòrum com al Tauler de la professora docent col·laboradora com en l'espai de Grup de treball en cas realitzar una PAC col·laborativament  amb altres companys i companyes.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica de l'estudiantat en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades al pla docent de l'assignatura. La realització de les 'Proves d'Avaluació Contínua' (PAC) té com objectius principals l'estudi dels mòduls de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits.

L'estudiantat que participi del ritme d'activitats que proposa l'AC comprova, amb l'ajuda de la professora docent col·laboradora, el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació. 

Descripció de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC) i temporalització

Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, l'estudiantat haurà de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el curs.

En aquesta assignatura, concretament, hauran de realitzat 3 Proves d'Avaluació Contínua (PAC). En cada una de les PAC es treballaran diferents continguts del material, tenint en compte els aspectes més rellevants.

 • Per aprovar l'assignatura (C+, B o A) és obligatori lliurar totes les activitats. Segons la Normativa de l'Avaluació Contínua establerta a la UOC, per considerar que s'ha seguit la AC cal haver fet y lliurat como a mínim el 50%  de les proves d'avaluació contínua. El no seguiment de l'AC es qualifica amb una N (equivalent a no presentat). És a dir si no s'entreguen totes les activitats, s'obté una D/C- o una N.  S'obté una N quan el que s'ha entregat representa menys del 50% de l'Avaluació Contínua. S'obté una D/C- quan el que s'ha entregat representa un 50% o més de l'Avaluació Continua.
 • Per poder superar l'assignatura cal aprovar les tres PAC (A, B, C+). És a dir, no es pot superar l'assignatura amb una PAC suspesa. Les PAC s'avaluaran amb una nota de 0 a 10 (A, B, C+, C-, D). La ponderació de les 3 PAC de l'assignatura està distribuïda de la següent manera: PAC 1 grupal 30% de la nota, PAC 2 grupal 30% de la nota, PAC 3 individual 40% de la nota.

 • També teniu l'opció de participar en dues activitats no avaluables (ANA) que us permetran pujar nota de l'assignatura.

 • Durant el curs s'aniran proposant les diferents PAC, amb els enunciats, les instruccions, el temps necessari per a la realització de cadascuna de les proves i els seus criteris de correcció. 

 • La primera i la segona PAC són de caràcter grupal i la tercerca PAC és individual.

 • Si un/a suspèn una PAC podrà optar per realitzar una PAC de recuperació (veure apartat següent). Si es suspenen dues PAC ja no es podrà seguir amb l'assignatura i quedarà tota l'assignatura suspesa.

PAC DE RECUPERACIÓ

- Existeix la possibilitat de realitzar una PAC de recuperació en cas que UNA única PAC estigui suspesa. 

 - El període de realització de la PAC de recuperació 1 es durà a terme un cop l'estudiant hagi lliurat la PAC 2. En canvi, la recuperació de la PAC 2 es farà un cop s'acabi la PAC 3 i la recuperació de la PAC 3 es farà quan s'hagin penjat les notes de la PAC 3.

- Només es podrà recuperar UNA de les tres PAC mitjançant la PAC de recuperació. Per tant, si ja s'ha recuperat una PAC (la 1 o la 2) ja no se'n podrà recuperar la 3. Això vol dir que si un/a estudiant suspèn la PAC 1 i la recupera, haurà de ser conscient que si suspèn la PAC 3, tot i haver recuperat la PAC 1, el fet d'haver suspès una segona PAC farà que l'assignatura quedi suspesa. 

- La PAC de recuperació NOMÉS es podrà realitzar si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no s'ha lliurat la PAC no es podrà fer la PAC de recuperació. La PAC de recuperació no es pot fer amb la intenció de pujar nota, per tant, si la PAC ordinària està aprovada no es pot fer la PAC de recuperació. 

- La nota de la PAC de recuperació podrà ser des d'una N a A (N, D, C-,C+, B o A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès i de la que s'ha fet la recuperació. Si s'obté menys qualificació a la PAC de recuperació que a la PAC original que s'ha recuperat, la nota que constarà en aquella PAC és la de la PAC de recuperació  

- Si la PAC que s'ha fet en grup i s'ha suspès de manera grupal tot el grup realitzarà la PAC de recuperació, si només l'ha suspès un estudiant del grup la PAC de recuperació l'haurà de realitzar de manera individual. Un/a estudiant pot suspendre una PAC en grup a diferència del seu grup si no hi ha una suficient participació en el treball respecte als seus companys i companyes de grup.

CARÀCTER ORIGINAL DELS TREBALLS

- La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació de l'estudiantat es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

- Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge de l'estudiantat és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (o grupal, si és el cas) i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

- En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un/a altre/a estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

- En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

- En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

- Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

- El fet que la realització de les PAC sigui individual (o grupal), personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

- Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

REVISIÓ DE NOTES DE LES PAC

Procés de revisió de les notes de les PAC: 

- L'estudiantat pot demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que s'enviï un correu al/la professor/a col·laborador/a amb una explicació raonada sobre perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Les activitats d'avaluació han de respectar el calendari explicitat. A més, es recomana que, en el cas que sigui possible, l'estudiantat que tingui possibilitats faci arribar els seus documents abans de la data final.

L'estudiant és responsable de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a Registre d'Avaluació Contínua és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. Si, un cop passat el termini per lliurar una activitat, l'estudiant ha penjat un document incorrecte (activitat anterior, d'una altra assignatura, etc.) la nota serà de suspès (D/0).

LLIURAMENT D'ACTIVITATS EN BLANC O FORA DE TERMINI.

No lliurar una PAC dins del termini o lliurar un document en blanc comporta una N.

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

L'estudiantat ha de lliurar dins el termini establert les PAC de l'assignatura. Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malaties, embarassos o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitar en al data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliutament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

L'estudiant obre un consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega. En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

Entrega flexible de les PAC

Ara bé, existeix una entrega flexible de les PAC que permet lliurar-les fins a 48h més tard del termini establert de la data d'entrega però amb les següents especificacions:

- Si la data límit fos el 10 de novembre només s'acceptarien les activitats lliurades com a màxim a les 00h del dia 12 de novembre però amb la penalització que la nota màxima seria una C+. Per tant, si un/a estudiant no lliura o lliura més tard d'aquest termini de 48h una PAC, ja no podrà aprovar l'assignatura.

ESTIL DE REDACCIÓ

És molt important que a l'hora d'elaborar els documents relatius a les activitats d'avaluació es tingui cura d'utilitzar un estil de redacció tècnic, evitant expressions col·loquials i amb una terminologia pròpia de la temàtica que es tracti en cadascuna. És important també que el text permeti identificar les idees clau i que aquestes estiguin expressades de forma clara i coherent. El conjunt d'aquests aspectes tindran també un pes específic a l'hora de plantejar la qualificació de les activitats.

És important també tenir en compte l'adequació del registre i el format que s'ha d'utilitzar a l'hora de comunicar-se en espais virtuals com el correu electrònic i el fòrum de l'aula virtual amb finalitats acadèmiques. S'ha d'adaptar l'expressió i l'estil a un registre proper a l'àmbit acadèmic i de formalitat a l'hora de dirigir-nos a companys i als professorat.

D'altra banda, en una societat en la qual es demana que hi hagi igualtat entre sexes, la comunicació en l'àmbit universitari (docent, acadèmic i institucional) ha de contribuir a fer avançar la llengua i la realitat en aquest sentit. S'ha de tenir en compte un estil de redacció que no faci un ús sexista de la llengua.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquestes errades. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat de les errades, el professorat podrà proposar a l'estudiant que el torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

Amunt

PROCÉS DE REVISIÓ DE LES NOTES FINALS

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat podrà solicirar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió s'ha de demanar a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits/Revisió i al·legacions de les notes. Allà es recolliran totes les dates i els passos a seguir.

Amunt

Cal destacar la importància que té la retroalimentació (feedback) en l'aprenentatge, i més quan es tracta d'una metodologia no presencial. Qualsevol dubte o comentari que generi l'estudi de l'assignatura i, si escau, la realització de les PAC i pràctiques, es pot traslladar a l'aula per comentar amb la professora docent col·laboradora i amb la resta de companys i companyes.

- Per facilitar la comunicació, és recomanable que els missatges no siguin molt llargs i aportin algun element de novetat. L'estudiantat podrà fer arribar també les seves consultes a la bústia personal de la professora docent col·laboradora sempre que consideri que no són d'interès general per a la resta de companys i companyes.

L'estudiantat rebrà un feedback de les correccions de les PAC de diferents maneres:

- Per a les PAC en grup: Cada estudiant rebrà la nota de la PAC a través del Registre d'avaluació Continuada (RAC). La professora penjarà el feedback de la PAC que s'ha realitzat en grup al Tauler de l'espai treball en grup on només hi tenen accés els membres del grup que han realitzat la PAC. La professora penjarà la PAC corregida amb la rúbrica corresponent.

- Per a la PAC individual: Cada estudiant rebrà la nota de la PAC a través del RAC amb la PAC corregida i la rúbirca corresponent. A més a més, la professora penjarà un document d'orientacions generals sobre la correcció de la PAC que compartirà a través del Tauler.

- Si un/a estudiant vol una revisió personalitzada de la seva PAC ho haurà de sol·licitar a la professora docent col·laboradora a través de la bústia personal, indicant quins aspectes vol que es comentin tenint en compte el feedback individual de la professora i les orientacions generals si és el cas. En aquest missatge s'ha d'exposar una explicació raonada sobre perquè es demana la revisió. S'entén per explicació raonada el fet d'argumentar quins aspectes de l'avaluació de l'activitat es considera que no s'han avaluat correctament seguint els criteris d'avaluació (rúbrica). Si l'estudiant no inclou una explicació raonada, no es durà a terme la revisió. La revisió es retornarà a la bústia personal de l'estudiant. Les consultes sobre la devolució general i la revisió personalitzada es poden realitzar dins dels 7 dies posteriors a la devolució (feedback) de l'activitat.

Amunt