Tendències aprenentatge de segones llengües mitj. la tecno. Codi:  M4.983    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura dóna una visió global sobre l'evolució històrica de l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia, en concret sobre l'Aprenentatge de Llengües Assistit per Ordinador (ALAO), conegut en anglès amb les sigles CALL (Computer-Assisted Language Learning). A la fi  de l'assignatura els estudiants hauran reflexionat sobre les característiques de l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia i s'hauran familiaritzat amb els entorns virtuals d'aprenentatge, incloent aplicacions mòbils, recursos educatius en obert i MOOCs. Els estudiants relacionaran i aplicaran els diferents elements a un context d'ensenyament-aprenentatge determinat de forma pràctica i analitzaran els resultats de manera crítica.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del màster universitari en Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia. En concret, és una assignatura de el bloc d'assignatures obligatòries Fonaments de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia.

Amunt

És una assignatura dirigida a la formació de professionals del camp de l'ensenyament d'idiomes mitjançant l'ús de la tecnologia en entorns presencials, en-línia o híbrids. Això inclou a dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes, editors, i assessors de plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals.

Amunt

Per matricular-se, no cal haver cursat prèviament cap assignatura de el màster d'Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia.

Amunt

Cal que l'estudiant disposi d'un nivell de la llengua vehicular (espanyol) igual o superior a l'B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per garantir que disposa de la fluïdesa necessària per comunicar-se i comprendre els continguts de el programa sense problema.

Es recomana a més un nivell de competència lectora en anglès igual o superior a l'B1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües per poder accedir a algunes fonts i recursos bibliogràfics que només estan disponibles en aquesta llengua.

Finalment, es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Amunt

Aquesta assignatura pretén contribuir a que l'estudiant desenvolupi les següents competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i especifiques (I):

 • (B8) Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • (B9) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • (G3) Treballar en equip i col·laborativament en un entorn virtual.
 • (T2) Utilitzar i aplicar les TIC usant-les eficaçment i desenvolupant actituds flexibles i creatives respecte a les mateixes.
 • (E3) Dominar les diferents eines per a l'aprenentatge de llengües a nivell d'usuari competent i ser capaç d'adaptar-se als canvis constants de la tecnologia educativa.
 • (E4) Dominar els principis teòrics de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia i aplicar-los en la presa de decisions sobre intervencions pedagògiques reals en contextos en línia o híbrids.
Aquestes competències van lligades a uns resultats d'aprenentatge que l'estudiant aconseguirà mitjançant la realització de les tasques proposades i pels quals serà avaluat:

 • Analitzar els conceptes principals de el camp de forma clara i fonamentada i avaluar fins a quin punt s'ha normalitzat l'ús de la tecnologia en l'aprenentatge de llengües.
 • Exposar de manera argumentada la pròpia experiència aplicant els conceptes examinats en les fonts de referència.
 • Comunicar idees clarament i proporcionar comentaris constructius sobre el treball d'altres.
 • Realitzar aportacions significatives i argumentades en l'intercanvi d'impressions i coneixements que contribueixin a l'aprenentatge col·laboratiu.
 • Crear i compartir un objecte digital utilitzant eines digitals segons els objectius definits en la pròpia proposta.
 • Aplicar les eines tecnològiques que s'utilitzen per a l'ensenyament i aprenentatge de llengües i reflexionar sobre la seva adequació per a la consecució de resultats d'aprenentatge específics.
 • Argumentar a partir de fonts de referència l'avaluació i selecció de les tecnologies per a l'aprenentatge de llengües adequades per a la consecució dels objectius en contextos exclusivament en línia o híbrids.
 • Comunicar i justificar els judicis sobre la idoneïtat de l'ús d'eines digitals en l'aprenentatge d'idiomes per al context exposat.
 • Exposar i valorar les possibilitats que proporciona l'ús d'una aplicació mòbil per a l'aprenentatge de llengües a nivell usuari.
 • Entendre i avaluar de manera argumentada les funcionalitats i possibilitats que ofereix una aplicació digital per a l'aprenentatge de llengües.
 • Aplicar de manera argumentada els principis bàsics de l'ensenyament en obert (MOOCs i OER) per a la creació de propostes docents que utilitzin aquest tipus de material.
 • Valorar els avantatges i desavantatges que ofereix el material d'aprenentatge en obert, i exposar quin suport necessiten els estudiants i els docents per treure-li el màxim partit a la classe de llengua.
 • Crear i adaptar material docent per a l'aprenentatge de llengües en línia usant recursos digitals oberts (MOOCs i OER) per al cas particular.
 • Justificar els canvis necessaris per adequar un material docent a un context específic d'aprenentatge d'idiomes.

Amunt

 • Evolució històrica de l'aprenentatge i l'ensenyament d'idiomes mitjançant la tecnologia.
 • Anàlisi de diferents aspectes relacionats amb els entorns virtuals d'aprenentatges.
 • Aprenentatge mitjançant aplicacions mòbils, recursos en obert i MOOCs.
 • Planejar i dissenyar activitats que portin a l'aplicació de diferents eines, aplicacions mòbils o recursos en obert a un context d'aprenentatge.

Amunt

Nuevas tendencias en el aprendizaje de idiomas asistido por ordenador Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt