Fonam. adquisició de segones llengües mitjançant la tecno. Codi:  M4.985    :  6
Consulta de les dades generals   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
És una assignatura dirigida a la formació de professionals del camp de l'ensenyament d'idiomes mitjançant l'ús de la tecnologia en entorns presencials, en línia o híbrids. Això inclou a dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes, editors, i assessors de plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals.

Amunt

Per matricular-se, no cal haver cursat prèviament cap assignatura de el màster d'Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia.

Amunt

Cal que l'estudiant disposi d'un nivell de la llengua vehicular (espanyol) igual o superior a l'B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per garantir que disposa de la fluïdesa necessària per comunicar-se i comprendre els continguts de el programa sense problema.

Es recomana a més un nivell de competència lectora en anglès igual o superior a l'B1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües per poder accedir a algunes fonts i recursos bibliogràfics que només estan disponibles en aquesta llengua.

Finalment, es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Amunt

Aquesta assignatura pretén contribuir a que l'estudiant desenvolupi les següents competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i especifiques (I):
 
 • (B10) Ser capaç d'estudiar i continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • (G1) Fer servir, comparar i relacionar els diferents models i principis teòrics fonamentals en el camp de l'ensenyament i aprenentatge d'idiomes.
 • (T3) Expressar-se de forma escrita de manera adequada i comunicar el coneixement i el pensament en textos complexos, amb rigorositat i fluïdesa.
 • (E1) Identificar les necessitats d'aprenentatge de l'alumnat tenint en compte la diversitat de perfils tecnològics i el context educatiu, i adequar l'ús de la tecnologia educativa a aquests aspectes.
 • (E6) Identificar les funcions i el paper de professor que ensenya idiomes mitjançant la tecnologia avaluant i reflexionant sobre el seu propi procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • (E8) Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.
 
Aquestes competències van lligades a uns resultats d'aprenentatge que l'estudiant aconseguirà mitjançant la realització de les tasques proposades i pels quals serà avaluat:

 • Navegar, ordenar i classificar de forma clara, consistent i crítica, els principis i idees connectats a les principals teories de l'adquisició de segones llengües.
 • Comparar i avaluar les teories de l'aprenentatge i l'ensenyament amb precisió i síntesi, per sostreure els principis que les governen.
 • Seleccionar de forma crítica els conceptes examinats per a una aplicació vàlida a un context real.
 • Identificar una aplicació tecnològica en concordança amb les necessitats específiques de l'aula.
 • Analitzar l'ús d'una aplicació tecnològica i reflexionar sobre les seves implicacions històriques i pedagògiques en base a unes pautes rigoroses d'anàlisi i contextualització.
 • Revisar i criticar els diferents models d'aplicacions tecnològiques, amb el suport d'arguments sòlids que validin la seva defensa o el seu atac.
 • Localitzar i seleccionar l'aplicació tecnològica que més s'adeqüi a les necessitats de l'aula.
 • Implementar l'ús d'una aplicació tecnològica específica a la realitat de l'aula justificant la seva prevalença enfront d'altres en relació a l'context i atenent a la forma de presentació.
 • Avaluar de forma crítica els resultats d'el cas d'estudi desenvolupat i reflexionar sobre el seu nivell d'adequació a l'context educatiu específic.
 • Navega rigorosament el camp de pensament que envolta l'aplicació tecnològica seleccionada.
 • Dissenyar una eina tecnològica original justificant la seva necessitat i utilitat real.
 • Implementar i aplicar l'eina creada a la realitat de l'aula argumentant els procediments elegits en base a una reflexió madura i elaborada.

Amunt

 • De la teoria a adquisició de segones llengües a la pràctica en l'aula d'idiomes.
 • L'ús de la tecnologia en l'ensenyament d'idiomes: Els efectes sobre el professor i l'aprenent.
 • Les eines tecnològiques en l'ensenyament de segones llengües: Punts forts i punts febles.
 • Disseny d'eines tecnològiques d'acord amb els principis teòrics de l'adquisició de segones llengües

Amunt

Fundamentos de la adquisición de segundas lenguas mediante la tecnología Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt