Aval. de competències en contextos d'aprenentatge en-línia Codi:  M4.989    :  6
Consulta de les dades generals   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
És una assignatura dirigida a la formació de professionals del camp de l'ensenyament d'idiomes mitjançant l'ús de la tecnologia en entorns presencials, en línia o híbrids. Això inclou a dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes, editors, i assessors de plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals.

Amunt

Per matricular-se, no cal haver cursat prèviament cap assignatura de el màster d'Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia.

Amunt

Cal que l'estudiant disposi d'un nivell de la llengua vehicular (espanyol) igual o superior a l'B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per garantir que disposa de la fluïdesa necessària per comunicar-se i comprendre els continguts de el programa sense problema.

Es recomana a més un nivell de competència lectora en anglès igual o superior a l'B1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües per poder accedir a algunes fonts i recursos bibliogràfics que només estan disponibles en aquesta llengua.

Finalment, es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Amunt

Aquesta assignatura pretén contribuir a que l'estudiant desenvolupi les següents competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i especifiques (I):

(B10) Ser capaç d'estudiar i continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
(G2) Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, textual, audiovisual, digital o multimèdia) per transformar-la posteriorment en coneixement mitjançant l'anàlisi i síntesi de la mateixa.
(T2) Utilitzar i aplicar les TIC usant-les eficaçment i desenvolupant actituds flexibles i creatives respecte a les mateixes.
(E3) Dominar les diferents eines per a l'aprenentatge de llengües a nivell d'usuari competent i ser capaç d'adaptar-se als canvis constants de la tecnologia educativa.
(E4) Dominar els principis teòrics de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia i aplicar-los en la presa de decisions sobre intervencions pedagògiques reals en contextos en línia o híbrids.
(E7) Analitzar, interpretar i comunicar els resultats i implicacions de les actuacions pedagògiques o els projectes de recerca duts a terme.
(E8) Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats

Amunt

Muestras de proyectos realizados por grupos de alumnos Web
Diseñar pruebas de comprensión de lectura y de comprensión oral: ¡hay más de lo que se ve a simple vista! XML
Diseñar pruebas de comprensión de lectura y de comprensión oral: ¡hay más de lo que se ve a simple vista! DAISY
Diseñar pruebas de comprensión de lectura y de comprensión oral: ¡hay más de lo que se ve a simple vista! EPUB 2.0
Diseñar pruebas de comprensión de lectura y de comprensión oral: ¡hay más de lo que se ve a simple vista! MOBIPOCKET
Diseñar pruebas de comprensión de lectura y de comprensión oral: ¡hay más de lo que se ve a simple vista! HTML5
Diseñar pruebas de comprensión de lectura y de comprensión oral: ¡hay más de lo que se ve a simple vista! PDF
La evaluación en línea XML
La evaluación en línea DAISY
La evaluación en línea EPUB 2.0
La evaluación en línea MOBIPOCKET
La evaluación en línea HTML5
La evaluación en línea PDF
La evaluación de idiomas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas XML
La evaluación de idiomas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas DAISY
La evaluación de idiomas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas EPUB 2.0
La evaluación de idiomas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas MOBIPOCKET
La evaluación de idiomas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas HTML5
La evaluación de idiomas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas PDF
Revisión cuestionarios sobre el Marco Común de Referencia para las Lenguas XML

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt