Enfocament per tasques Codi:  M4.993    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquest curs introdueix els conceptes clau de la metodologia d'ensenyament de llengües coneguda com Enfocament per Tasques. A l'acabar aquest curs, l'estudiant serà capaç de:

  (A) contextualitzar Enfocament per Tasques dins el panorama de metodologies i enfocaments pedagògics,
  (B) articular els fonaments teòrics i els principis clau de Enfocament per Tasques,
  (C) identificar les necessitats d'una comunitat específica d'aprenents d'un idioma mitjançant una Anàlisi de Necessitats, i
  (D) aplicar els principis de Enfocament per Tasques a el disseny d'unitats didàctiques basades en tasques.

Aquest curs s'ofereix com a assignatura optativa en el màster universitari en Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia, i també s'ofereix com un curs d'especialització.

Amunt

És una assignatura dirigida a la formació de professionals del camp de l'ensenyament d'idiomes mitjançant l'ús de la tecnologia en entorns presencials, en línia o híbrids. Això inclou a dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes, editors, i assessors de plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals.

Amunt

Cal que l'estudiant disposi d'un nivell de la llengua vehicular (espanyol) igual o superior a l'B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per garantir que disposa de la fluïdesa necessària per comunicar-se i comprendre els continguts de el programa sense problema.

Es recomana a més un nivell de competència lectora en anglès igual o superior a l'B1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües per poder accedir a algunes fonts i recursos bibliogràfics que només estan disponibles en aquesta llengua.

Finalment, es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Amunt

Aquesta assignatura pretén contribuir a que l'estudiant desenvolupi les següents competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i especifiques (I):

 • (CB9) - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
 • (CG1) Fer servir, comparar i relacionar els diferents models i principis teòrics fonamentals en el camp de l'ensenyament i aprenentatge d'idiomes.
 • (CG3) Treballar en equip i col·laborativament en un entorn virtual.
 • (CT1) Analitzar i interpretar textos acadèmics específics de la disciplina per aplicar-los en projectes pedagògics o de recerca, o transmetre el seu contingut mitjançant l'elaboració de documents de caràcter interactiu i expositiu.
 • (CE4) Dominar els principis teòrics de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia i aplicar-los en la presa de decisions sobre intervencions pedagògiques reals en contextos en línia o híbrids.
 • (CE6) Identificar les funcions i el paper de professor que ensenya idiomes mitjançant la tecnologia avaluant i reflexionant sobre el seu propi procés d'ensenyament i aprenentatge.

Aquestes competències van lligades a uns resultats d'aprenentatge que l'estudiant aconseguirà mitjançant la realització de les tasques proposades i pels quals serà avaluat:

 • Definir els conceptes fonamentals dels enfocaments teòrics d'ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant tecnologia.
 • Fer una síntesi dels arguments a favor i en contra de Enfocament per Tasques i altres enfocaments, tenint en compte les semblances i diferències entre ells.
 • Elaborar una proposta d'implementació d'Enfocament per Tasques en un context educatiu híbrid o en línia, demostrant la capacitat d'avaluar de manera crítica els seus beneficis i desavantatges.
 • Reconèixer la importància de realitzar una Anàlisi de Necessitats com a primer pas en el disseny d'un currículum basat en tasques.
 • Seleccionar i justificar l'ús d'instruments, fonts i tècniques necessaris per a realitzar una Anàlisi de Necessitats.
 • Elaborar una proposta d'una Anàlisi de Necessitats per a un col·lectiu d'aprenents específic en un context híbrid o en línia, tenint en compte tant tasques de llenguatge com a tasques tecnològiques.
 • Descriure les característiques d'una tasca pedagògica en relació als models conceptuals pertinents.
 • Aplicar els fonaments bàsics de l'Enfocament per Tasques a el disseny de tasques individuals i d'una unitat didàctica basada en tasques.
 • Avaluar de manera crítica el treball d'altres estudiants mitjançant peer feedback.

Amunt


 • Contextualitzar Enfocament per Tasques dins el panorama de metodologies i enfocaments pedagògics.
 • Articular els fonaments teòrics i els principis clau de Enfocament per Tasca.
 • Identificar les necessitats d'una comunitat específica d'aprenents d'un idioma mitjançant una Anàlisi de Necessitats.
 • Aplicar els principis de Enfocament per Tasques a el disseny d'unitats didàctiques basades en tasques.

Amunt

Enfoque por tareas Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt