Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres Codi:  M4.998    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquest curs introdueix la metodologia d'ensenyament de contingut i llengües estrangeres coneguda com Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE). El curs es divideix en quatre blocs, cadascun dels quals tracta 01:00 subtema dins d'aquesta metodologia.

A l'acabar aquest curs, els estudiants seran capaços de:
(1) avaluar de manera crítica els beneficis i els desavantatges de AICLE en relació a altres metodologies (p. Ex. Educació bilingüe),
(2) planificar classes i dissenyar seqüències pedagògiques en AICLE,
(3) usar eines tecnològiques en contextos AICLE, i
(4) dissenyar i implementar una eina d'observació centrada en un aspecte concret de l'aprenentatge d'un idioma en CLIL.

Aquest curs s'ofereix com a assignatura optativa en el màster universitari en Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia, i també s'ofereix com un curs d'especialització.

Amunt

És una assignatura dirigida a la formació de professionals del camp de l'ensenyament d'idiomes mitjançant l'ús de la tecnologia en entorns presencials, en línia o híbrids. Això inclou a dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes, editors, i assessors de plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals.

Amunt

Per matricular-se, no cal haver cursat prèviament cap assignatura de el màster d'Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia.

Amunt

Cal que l'estudiant disposi d'un nivell de la llengua vehicular (espanyol) igual o superior a l'B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per garantir que disposa de la fluïdesa necessària per comunicar-se i comprendre els continguts de el programa sense problema.

Es recomana a més un nivell de competència lectora en anglès igual o superior a l'B1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües per poder accedir a algunes fonts i recursos bibliogràfics que només estan disponibles en aquesta llengua.

Finalment, es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Amunt

Aquest curs introdueix la metodologia d'ensenyament de contingut i llengües estrangeres coneguda com Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE). El curs es divideix en quatre blocs, cadascun dels quals tracta  un subtema dins d'aquesta metodologia.

Aquesta assignatura pretén contribuir a que l'estudiant desenvolupi les següents competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i especifiques (I):

 • (CB9) - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
 • (CG1) Fer servir, comparar i relacionar els diferents models i principis teòrics fonamentals en el camp de l'ensenyament i aprenentatge d'idiomes.
 • (CG3) Treballar en equip i col·laborativament en un entorn virtual.
 • (CT1) Analitzar i interpretar textos acadèmics específics de la disciplina per aplicar-los en projectes pedagògics o de recerca, o transmetre el seu contingut mitjançant l'elaboració de documents de caràcter interactiu i expositiu.
 • (CE4) Dominar els principis teòrics de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia i aplicar-los en la presa de decisions sobre intervencions pedagògiques reals en contextos en línia o híbrids.
 • (CE6) Identificar les funcions i el paper de professor que ensenya idiomes mitjançant la tecnologia avaluant i reflexionant sobre el seu propi procés d'ensenyament i aprenentatge.

Aquestes competències van lligades a uns resultats d'aprenentatge que l'estudiant aconseguirà mitjançant la realització de les tasques proposades i pels quals serà avaluat:

 • Explicar les característiques principals de AICLE en el context de l'educació bilingüe i els programes d'immersió.
 • Analitzar les qüestions principals pel que fa a l'ús de la tecnologia en AICLE, tant dins com fora de l'aula.
 • Elaborar una proposta d'implementació d'AICLE en un context educatiu que comuniqui de manera clara els avantatges d'implementar AICLE i les qüestions logístiques i d'un altre tipus que cal tenir en compte.
 • Reconèixer l'ús d'habilitats receptives i productives en una classe AICLE.
 • Identificar les tècniques d'ensenyament rellevants mitjançant observació d'una classe.
 • Analitzar i avaluar de manera crítica els materials i tasques AICLE.
 • Aplicar la metodologia AICLE a el disseny d'unitats didàctiques.
 • Reconèixer les oportunitats i els riscos relacionats amb la implementació d'eines tecnològiques en una aula AICLE.
 • Aplicar les eines tecnològiques a una aula AICLE mostrant sensibilitat i consciència de les seves implicacions socials i ètiques.
 • Dissenyar i avaluar una eina d'observació i analitzar els seus avantatges i desavantatges, posant especial èmfasi en el seu potencial per a ser usada a l'aula.

Amunt

 • Els orígens de AICLE, semblances i diferències entre AICLE i altres metodologies (p.ex. educació bilingüe), i els seus avantatges i inconvenients.
 • Els principis de planificar una classe i dissenyar una seqüència pedagògica en AICLE. Anàlisi crítica de materials AICLE i disseny de materials originals AICLE.
 • L'ús de la tecnologia en una aula AICLE, eines TIC en una aula AICLE, i massive online open courses (MOOCs) en AICLE.
 • Tècniques i eines que tenen a la seva disposició els professors per assegurar el desenvolupament de les habilitats lingüístiques dels aprenents en AICLE. Disseny i implementació d'una eina d'observació que tracti un aspecte concret de l'aprenentatge de l'idioma en CLIL.

Amunt

Aprendizaje integrado de contenidos y lenguaje (AICLE) Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt