Literatura i tradició Codi:  M5.203    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura reflexiona sobre la construcció de la tradició a partir de les relacions literàries i interartístiques. A través d'estudis de cas que poden variar segons l'edició de l'assignatura, s'examinaran les maneres com els textos han estat llegits i revisats des de diverses perspectives crítiques, posant de manifest el diversos mecanismes de construcció del llegat literari i les seves reverberacions en el present. L'elaboració dels treballs es durà a terme de manera progressiva en el context d'un Laboratori d'escriptura acadèmica.

Amunt

Literatura i tradició és una de les assignatures optatives del Màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies. Forma part de l’especialitat de Literatura.

Amunt

Es recomana tenir coneixements bàsics sobre literatura clàssica i contemporània.

Amunt

L'assignatura es basa en l'estudi d'una selecció de lectures de la tradició literària, que l'estudiant haurà de llegir parcialment o íntegra. Aquest curs, les lectures obligatòries, que es consignen en l'ordre en què s'analitzaran, i les edicions recomanades seran les següents:
 • Homer. Odissea. Trad. Carles Riba. Barcelona: La Magrana, 2001. O bé: Odissea. Trad. Joan Francesc Mira. Barcelona: Proa, 2011/  Labutxaca, 2016.  [selecció]
 • Joyce, James. Ulisses. Trad. Joaquim Mallafré. Barcelona: Proa, 2004/ Labutxaca, 2013. [selecció]
 • Sèneca. Fedra. Barcelona: La Magrana, 2002.
 • Kane, Sarah. L’amor de Fedra. A: Obres completes. Arola, 2018.

Amunt

Objectius
 • Situar el fet literari en el conjunt de les produccions culturals i saber interpretar-lo a partir de les perspectives teòriques actuals.  
 • Conèixer i problematitzar la noció de tradició aplicada a l'àmbit literari així com les condicions per a la seva creació, modalitats, usos, etc.  
 • Analitzar de forma crítica i comparativa produccions literàries en relació amb l'ús que fan d'aspectes de determinades tradicions literàries.  

Competències
CB4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
CE3. Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.
CE5. Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.
CT2 – Expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilitzant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques, usant correctament la bibliografia pertinent, integrant les cites en la pròpia argumentació, i a partir del reconeixement del caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic.

Amunt

Literatura i tradició
El concepte de tradició
El problema dels clàssics
La constitució d’un cànon
Reescriptures i contraescriptures

El regne de l’aventura: l’èpica
Homer i la tradició clàssica
L’Odissea i el tema del viatge
Ulisses i les dimensions de l’heroisme
L’Ulisses de Joyce
L’odissea quotidiana de l’individu modern

Destí i subjectivitat: la tragèdia
Sarah Kane, l’ètica de la catàstrofe
La (im)possibilitat de la tragèdia contemporània
El dolor, l’amor
Les Fedres de Sèneca i Sarah Kane

Amunt

L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura Audiovisual

Amunt

L'assignatura disposa dels recursos d'aprenentatge bibliogràfics i eines de suport necessàries dins l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt