Literatura i tradició Codi:  M5.203    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El curs s'articula entorn del concepte de tradició a partir d'una sèrie d'obres del cànon occidental. Específicament, el curs reflexiona sobre la construcció de la tradició a partir de  les relacions literàries, i encara més particularment, de les reescriptures i contraescriptures literàries i fílmiques de la tradició. En aquesta edició de l'assignatura ens centrarem en les relacions intertextuals i interartístiques de l'Odissea d'Homer a partir de la seva reescriptura a  l'Ulisses de Joyce; així com en una selecció de les múltiples reescriptures contemporànies que, des de perspectives molt diverses, s'han fet d'un dels autors més cànonics de la tradició occidental: Shakespeare. Concretament, analitzarem les obres cinematogràfiques basades en Macbeth, a les produccions d'Orson Welles, Akira Kurosawa, Roman Polanski i Justin Kurzel, i les reescriptures literàries basades en La Tempesta d'Aimé Césaire a Une Tempête i de Margaret Atwood a Hag-Seed (Semilla de bruja). Aquestes propostes ens ajudaran a valorar les maneres com els textos han estat llegits i revisats des de diverses perspectives crítiques, com la postcolonial i la de gènere, posant de manifest la construcció de la tradició literària i interartística. L'escriptura dels treballs serà acompanyada a partir d'un Laboratori d'escriptura de treballs acadèmics.

Amunt

"Literatura i tradició" és una assignatura optativa del Màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies. Forma part de l'especialitat de Literatura.

Amunt

Es recomana tenir coneixements bàsics de literatura clàssica i contemporània.

Amunt

L'assignatura es basa en l'estudi d'una selecció de lectures de la tradició literària, que l'estudiant haurà de llegir parcialment o íntegrament. Aquest curs, les lectures obligatòries, que es consignen en l'ordre en què s'analitzaran, i les edicions recomanades seran les següents:

 • Homer. Odissea. Trad. Carles Riba. Barcelona: La Magrana, 2001. O bé: Odissea. Trad. Joan Francesc Mira. Barcelona: Proa, 2011/  Labutxaca, 2016.  O bé en castellà: Homero. Odisea. Trad. Carlos García Gual. Madrid: Alianza, 2016. [selecció de cants. La versió catalana d'aquesta obra es proporciona a l'aula]
 • Joyce, James. Ulisses. Trad. Joaquim Mallafré. Barcelona: Proa, 2004/ Labutxaca, 2013. O bé : Joyce, James. Ulises. Trad. José Mª Valverde. Barcelona: Lumen, 2010/ Debolsillo, 2004. O bé en castellà: Ulises. Trad.Francisco García Tortosa - María Luisa Venegas Lagüens. Madrid: Cátedra, 2001. [selecció de capítols]

 

[Proposta, opcionalitat. Lectura de text íntegre] :

OPCIÓ A: Macbeth comparat amb una versió fílmica proporcionada a l'aula. 

 • Shakespeare, William. Macbeth. Trad. Salvador Oliva. Barcelona: Vicens Vives, 2005. O bé en castellà: Shakespeare, William. Macbeth. Trad. Manuel Ángel Conejero y Jenaro Talens. Madrid: Cátedra, 2015. O: Macbeth. Trad. Ángel Luis Pujante. Madrid: Espasa Calpe, 2013. [La versió castellana d'aquesta obra es proporciona a l'aula]

OPCIÓ B: La Tempesta comparat amb una de les reescriptures propostes:

 • Shakespeare, William. La Tempesta. Trad. Miquel Desclot Barcelona: Proa, 1998. O bé: Shakespeare, William. La Tempesta. Traducció i introducció: Salvador Oliva. Barcelona: Vicens Vives, 2006. O bé en castellà: Shakespeare, William. La Tempestad. Trad. Luis Astrana Marín, Alianza editorial, 2016. O bé: Shakespeare, William. El Cuento de invierno; La tempestad. Introducció i bibliografia de Pere Gimferrer; trad. José Mª Valverde. Madrid: Planeta, 1984.
 • Atwood, Margaret. La semilla de la bruja (Hag-seed). Barcelona: Lumen, 2018. [Aquesta obra es proporciona en versió digital a l'aula]

O bé: Césaire, Aimé. "Una tempestad". En La tragedia de Henri Christophe/Una tempestad. Barral Editores/Colección Ediciones de Bolsillo, 1972.

OPCIÓ C: Una altra obra de Shakespeare i la seva reescriptura que l'estudiant hagi triat lliurement i consultat amb la professora col·laboradora.

Amunt

Objectius

 • Situar el fet literari en el conjunt de les produccions culturals i saber interpretar-lo a partir de les perspectives teòriques actuals.
 • Conèixer i problematitzar la noció de tradició aplicada a l'àmbit literari així com les condicions per a la seva creació, modalitats, usos, etc.
 • Analitzar de forma crítica i comparativa produccions literàries en relació amb l'ús que fan d'aspectes de determinades tradicions literàries.

Competències

CB4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.

CE3. Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

CE5. Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

CT2 - Expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilitzant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques, usant correctament la bibliografia pertinent, integrant les cites en la pròpia argumentació, i a partir del reconeixement del caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic.

Amunt


PAC1. A debat: Reescriure, contraescriure, adaptar la tradició

PAC2. Homer i Joyce: la reescriptura contemporània de la tradició clàssica. Esquema.

PAC3. Laboratori d'escriptura: elaboració d'un treball acadèmic sobre Joyce/ Homer

PAC4. Shakespeare: reescriptures i adaptacions cinematogràfiques


Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura Audiovisual

Amunt

L'assignatura disposa dels recursos d'aprenentatge bibliogràfics i eines de suport necessàries dins l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt