Literatura i espai Codi:  M5.204    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"Tir i Sidó, 'pals de cedre, veles de lli, rems de roure de Llevant': la veu del profeta Ezequiel ressona encara als ports. Hi ha càrregues precioses enfonsades en aquelles aigües. Les seves ombres són encara al fons, entre les restes del passat." Predrag Matvejevic, L'altra Venècia.

Què aporta, què convoca, què implica el lloc, la localització, l'espai concret, a una pràctica aparentment abstracta com és la literària? D'on són un text literari o un autor? Com caracteritzen o simbolitzen una regió, un país, una cultura?Com són (o no) determinats per la geografia que evoquen?

Enllà de l'habitual mirada cronològica al desenvolupament de la literatura, aquesta assignatura pretén introduir, de forma tematitzada, la relació entre la pràctica literària i l'espai: espai entès com a territori (o territoris), desplaçament, frontera, lloc de memòria... Tot plegat sumat a les diverses identitats que hi seran associades. I exemplificant-ho en el tractament literari de la ciutat i les seves representacions.

Amunt

"Literatura i espai" és una de les assignatures optatives del Màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies.

Amunt

Objectius

- Llegir amb detall textos literaris contemporanis provinents de diferents cultures.

- Posar en relació textos literaris i teòrics associats a diferents contextos geogràfics.

- Aplicar coneixements teòrics a l'anàlisi de les obres literàries.

- Analitzar críticament i de forma productiva les relacions entre temàtiques, realitats o àrees de coneixement aparentment alienes.

 

Competències

Competències bàsiques

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències específiques

- Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

- Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.

- Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

Amunt

Unitat 1: Weltliteratur i literatures nacionals

En aquesta unitat es pretén presentar a l'estudiant el concepte de Weltliteratur a partir del qual neix primer i més tard s'ordena allò que avui entenem per literatura comparada. Per poder fer-ho haurem de plantejar la dicotomia històrica que confronta les nocions de literatura nacional i literatura universal. 

Unitat 2: L'espai literari mundial

Partint de la relació entre literatura i espai plantejada en la primera unitat, en aquesta Unitat 2 intentarem traslladar la discussió conceptual a la caracterització del conjunts de valors i lleis vinculats a les diferents estructures econòmiques i polítiques que intervenen de manera decisiva en la configuració d'un possible "sistema literari mundial" tal i com l'hem anat entenent al llarg de la història.  I ho farem a partir d'un parell de capítols d'un llibre de referència en la matèria, La República mundial de les lletres, de Pascale Casanova, deixebla de Pierre Bourdieu.

Unitat 3: Espai desplaçat: exili, migració, frontera

Entenent que les nocions de frontera i exili són problemàtiques, i poden resultar indistintament font d'impuls o de desànim per a l'autor, la tercera unitat del curs se centra en l'estudi de certs motius literaris vinculats al (o afectats pel) desplaçament territorial, per tal de poder reflexionar sobre com i fins a on un element físic, geogràfic, pot influir en l'acte creatiu.

Unitat 4: Representacions de la ciutat

Aquesta darrera unitat, per percentatge de dedicació i nombre de lectures la més gran de l'assignatura, es planteja tota ella com un possible estudi de cas general: el de la representació literària d'un espai determinat, la ciutat.

A la modernitat literària, la ciutat deixa de ser el marc en què tenen lloc certs esdeveniments per convertir-se també en un personatge literari capaç de provocar nous relats. Centrant-nos en la ciutat com a espai literari paradigmàtic de la contemporaneïtat, aquesta darrera unitat està centrada en l'anàlisi d'algunes mirades i alguns elements que ens ajudaran a definir-ne la literarietat.

Amunt

L'estructura de l'assaig interpretatiu Audiovisual
La lectura analítica Audiovisual
Literatura i espai XML
Literatura i espai DAISY
Literatura i espai EPUB 2.0
Literatura i espai MOBIPOCKET
Literatura i espai HTML5
Literatura i espai PDF

Amunt

L'assignatura es basa en un reader format per articles d'un ventall d'assagistes i creadors que van de Milan Kundera a Walter Benjamin, passant per Pascale Casanova i Claudio Guillén. Trobareu tots aquests textos a l'apartat "Lectures" al botó "Materials i fonts" de l'aula.

A més d'això, el material de suport inclou un seguit d'introduccions breus a cadascun dels textos de lectura elaborades expressament.

I, encara, diversos textos literaris que aniran essent introduïts al llarg del semestre.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt