Mètodes en les ciències humanes Codi:  M5.213    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu d'aquest curs és familiaritzar l'estudiant amb els principals mètodes d'obtenció i anàlisi de dades de les ciències humanes i socials. Donada l'orientació del màster, ens centrarem en els mètodes qualitatius.

Aquest treball tindrà lloc a través de quatre blocs d'activitat que tenen una lògica sequencial d'un procés de recerca i són els següents:

REPTE / ACTIVITAT 1. Metodologia i Mètodes: Una Introducció
REPTE / ACTIVITAT 2. Mètodes per a la Recollida de les Dades
REPTE / ACTIVITAT 3. Mètodes per a l'Anàlisis de les Dades
REPTE / ACTIVITAT 4. Mètodes i Procés d'Investigació

Cada activitat té un pes del 25% sobre el conjunt de l'assignatura.

Aquesta assigantura només es pot superar mitjançant avaluació continuada.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són que, en acabar el semestre, els estudiants:

1. Coneguin i estiguin en condicions d'aplicar correctament els principals mètodes qualitatius d'obenció de dades.

2. Coneguin i estiguin en condicions d'aplicar correctament els principals mètodes qualititatius d'anàlisi de dades.

3. Estiguin capacitats de discernir a partir de preguntes d'investigació concretes quins són els mètodes d'obtenció i d'anàlisi de dades més adequats per a portar a terme una recerca que doni resposta a la pregunta inicial.

 

Competències bàsiques i generals que els estudiants desenvoluparan al llarg del curs: 

Al llarg d'aquesta assignatura treballarem les següents competències bàsiques i generals de:

- Possessió d'habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autònoma o autodirigida.

- Formular preguntes adequades als objectes estudiats a partir del coneixement dels debats i problemàtiques rellevants i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.

 

Competències transversals: 

- Buscar, seleccionar i processar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent l'ús de les TIC. 

 

Competències especifiques: 

- Analitzar críticament textos de diferents tipus: imatges, discursos i pràctiques culturals.


 

Amunt

Tots els continguts queden especificats a l'aula detalladament així com en els recursos de l'aula.

 

Amunt

Metodologies qualitatives per a la recerca en gestió cultural PDF
L'entrevista com a pràctica cultural PDF
Visualitat i mirada PDF
L'anàlisi del discurs en les ciències socials PDF
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica XML
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica DAISY
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica EPUB 2.0
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica MOBIPOCKET
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica HTML5
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica PDF
Fonaments de la investigació qualitativa XML
Fonaments de la investigació qualitativa DAISY
Fonaments de la investigació qualitativa EPUB 2.0
Fonaments de la investigació qualitativa MOBIPOCKET
Fonaments de la investigació qualitativa XML
Fonaments de la investigació qualitativa HTML5
Fonaments de la investigació qualitativa PDF
Fonaments de la investigació qualitativa OAI-MPH
Els rastres del passat. Portbou després de la Guerra Civil. Audiovisual
El grup de discussió i l'observació participant PDF
Iniciació metodològica PDF
Investigació Artística XML

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt