Projectes d'investigació, prevenció i intervenció Codi:  M5.254    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Projectes d'investigació, prevenció i intervenció és una assignatura pensada perquè l'alumnat disseny i estigui preparat per a fer el treball final de màster, o TFM, un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del programa, així com per posar en pràctica les competències adquirides al llarg del programa. Així, a partir d'una tria d'una temàtica, l'objectiu general és que l'alumne vagi treballant la literatura entorn del tema elegit, la metodologia més apropiada per a dur a terme el futur TFM, i la cerca de les dades més adients. El resultat final ha de ser la redacció d'un petit projecte de recerca. 

Amunt

Aquesta assignatura té una vinculació molt estreta tant amb les assignatures que la precedeixen com l'assignatura que fa continuïtat amb la present: el treball final de màster. Si aquest és concebut com un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster (i d'aquí la vinculació amb les assignatures cursades), la present assignatura s'entén com l'avantsala en la qual s'ajuda l'alumnat a elegir la temàtica, preparar les bases metodològiques del futur treball i escriure una petita tesina que servirà de trampolí per al mateix. Aquesta és una assignatura de 6 crèdits, de caràcter obligatori.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant assoleix les habilitats i competències específiques que li permetran dur a terme el disseny d'un projecte de recerca que esdevingui en el TFM al següent semestre. Aquestes habilitats i competències inclouen la cerca d'informació, la planificació de l'activitat de recerca, o la capacitat de transmetre els coneixements adquirits de forma escrita i oral, entre d'altres.


Amunt


  1. Tria d'un tema adient

  2. Metodologia quantitativa vs. metodologia qualitativa

  3. Cerca de dades

  4. L'elaboració del projecte de recerca

Amunt

Material Suport

Amunt

A diferència del que succeeix amb la majoria d'assignatures, a Projectes no disposem dels materials habituals de la UOC, sinó que es compta amb els materials curats extrets dels millors llibres de metodologia d'investigació en criminologia, motiu pel qual no s'elaboraran guies d'estudi per temes. No obstant això, durant el semestre pot oferir-se material complementari per aprofundir o treballar algun punt en concret.

Amunt

Ús del campus

La secció Anuncis de l'aula és la via de comunicació del professor amb el grup d'estudiants. Aquí s'hi penjaran les indicacions per a la realització de les activitats d'avaluació continuada, pautes de correcció, avisos de l'assignatura, etc.

El Fòrum és un espai obert a les intervencions del grup i els comentaris informals de temes d'interès comú.

A la secció Lliurament d'activitats s'hauran de penjar les activitats d'avaluació continuada dins del període establert. 

Temporalització i itineraris

A l'aula trobareu el calendari de dates de lliurament de proves d'avaluació continuada (PAC). Al final d'aquest document us detallem les dates clau en què podeu iniciar i finalitzar l'estudi de cada PAC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada ha estat sempre el model recomanat per la UOC enfront de la modalitat d'estudi lliure, d'una banda, facilita seguir un ritme de treball rigorós i organitzat, i d'altra banda, permet a l'estudiant tenir un millor control del seu procés d'aprenentatge. Els resultats acadèmics reflecteixen un millor rendiment dels estudiants que han seguit activament l'avaluació continuada.


L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consistirà en realitzar totes les activitats previstes, de caràcter pràctic i que consisteixen en la realització de quatre exercicis pràctics que s'hauran de lliurar sempre dins de l'últim dia previst al apartat dates clau del Pla Docent per al mòdul corresponent.

La correcció de les proves d'avaluació continuada la fan els consultors o consultores i les qualificacions poden ser les següents:

A.        Qualificació molt bona

B:         Qualificació bona

C+:      Qualificació suficient

C-:       Qualificació baixa

D:        Qualificació molt baixa, còpia o plagi.

N:        No presentat

En tot cas, dues C- o una D impedeixen la superació de l'avaluació continuada. Quan per a la realització d'aquests exercicis sigui necessari consultar alguna altra obra específica a part dels manuals es farà saber en formular el cas. Aquestes activitats, que trobareu en el Tauló del Professor i en el Calendari, resulten particularment interessants perquè permeten comprovar el grau de comprensió dels temes estudiats, així com aclarir els dubtes que sorgeixen.

El sistema d'avaluació continuada requereix la lectura i estudi dels materials, ja que per aconseguir els objectius de l'assignatura és necessari l'aprenentatge dels conceptes i continguts que s'exposen.

És responsabilitat de l'alumne enviar la PAC correcta al RAC. En cas que per confusió s'enviï la PAC d'una altra assignatura i l'estudiant no pugui subsanar l'error dins del termini establert per lliurar la PAC, la qualificació d'aquesta serà una N i l'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant l'exàmen final. 

L'alumne ha de tenir present que el seguiment de l'Avaluació Continuada exigeix que l'estudiant realitzi els exercicis pràctics (PAC), que es preveuen per a l'assignatura en curs, de manera individual i original. Respecte a la literatura que l'estudiant hagi o desitgi utilitzar per elaborar els seus exercicis, aquesta ha de ser sempre citada seguint les indicacions de les normes de citació APA.

En cas de còpia o plagi, ja sigui total o parcial, la normativa de la UOC al respecte, preveu que l'alumne sigui sancionat amb la qualificació de D, el que suposa l'exclusió de l'Avaluació Continuada. En aquest cas l'alumne haurà de superar l'examen final per aprovar l'assignatura. En aquells casos en què es detecti que l'alumne ha copiat o plagiat repetidament, el cas concret serà expedientat i s'elevarà al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica. Aquest organisme podrà sancionar a l'estudiant tal i com preveu la "Normativa dels drets i deures dels estudiants de la UOC" (https://campus.uoc.edu/UOC/a/comunitat/normes_UOC/normes_drets.html)

La qualificació final de l'avaluació contínua vindrà determinada per la valoració global del treball realitzat per l'estudiant durant el semestre. A aquests efectes, es ponderessin els progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i l'assumpció dels coneixements i les competències que s'estableixen per a aquesta assignatura.

 Les qualificacions finals de l'Avaluació Contínua s'establiran de la manera següent:

 - Per poder superar l' AC amb una qualificació final d' AC de C+, B o A, l'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció d'una D en una de les proves d'avaluació contínua desqualifica automàticament a l'estudiant per aprovar l' AC i haurà de realitzar l'examen final per poder superar l'assignatura.

- La qualificació final d' AC de C- s'adjudicarà als estudiants que hagin seguit l' AC (que hagin lliurat totes les PAC's), però no l'hagin superada.

- La qualificació final d' AC de D es reserva als casos de còpia, plagi o mal ús del sistema d' AC (amb independència del nombre de PACs realitzades) i s'aplicarà a tots els estudiants implicats. la qualificació D s'aplicarà també en aquells casos en que la nota de la PAC sigui molt baixa (0-3).

- La qualificació final d' AC de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin realitzat el 100% de les PACs.

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura se supera amb la realització de les quatre pràctiques. No hi ha, per tant, ni prova de síntesi ni examen. 

Amunt

El/la professor col·laborador/a farà un feedback a les pràctiques de l'aula comentant els errors més generalitzats comesos a les PACs. El feedback serà especialment intens per aquells estudiants que superen la PAC de forma molta ajustada o a aquells que no l'hagin aprovat.

Amunt