Aspectes processals de la ciberdelinqüència Codi:  M5.256    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La investigació i enjudiciament del ciberdelicte presenta nombroses particularitats respecte d'altres tipus de delinqüència en els quals la tecnologia és aliena. La connatural absència de fronteres a les xarxes, especialment Internet, les tècniques d'anonimat i la volatilitat de les evidències digitals constitueixen les principals dificultats per a la recerca d'una delinqüència que necessàriament ha de dur-se a terme també en el mateix entorn tecnològic.  

L'objecte d'aquesta assignatura és abordar, des de la perspectiva jurídic-processal, les especialitats que regeixen en la persecució penal del ciberdelicte en totes les seves fases.  Es tractaran principalment les qüestions relatives a la determinació de la jurisdicció i de la competència judicial, els mitjans i tècniques d'investigació tecnològics per a l'esbrinament del delicte i el descobriment del seu autor, així com la incorporació al procés de les evidències digitals resultants de la investigació i la seva valoració com a mitjà de prova.

Amunt

Forma part de la matèria o bloc Tractament jurídic de la ciberdelinqüència, juntament amb les assignatures Ciberdelictes: estudi dels tipus delictiusProtecció de dades; i Tractament de dades en entorns digitals.

Amunt

Els propis de l'especialització professional en ciberdelinqüència, especialment els relacionats amb professions jurídiques.

Amunt

Són necessaris coneixements previs de Dret processal penal. Per aquesta raó es requereix un complement de formació en aquesta disciplina pels qui no l'han cursat prèviament en el marc d'un Grau en Dret o en Criminologia.

Amunt

A. Objectius

1. Saber determinar la jurisdicció i la competència per a la investigació penal del ciberdelicte.
2. Conèixer les diferents mesures d'investigació tecnològica, especialment les restrictives de drets fonamentals, i els pressupostos legals per a la seva adopció.
3. Saber com es desenvolupen les diferents mesures d'investigació tecnològica.
4. Conèixer el règim jurídic-processal de la prova electrònica: la seva incorporació al procés i valoració.
5. Conèixer els instruments de cooperació jurídica internacional per a la investigació penal de la ciberdelinqüència.

B. Competències

Competències bàsiques

1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
5. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

1. Analitzar i sintetitzar informació i textos complexos de nivell avançat.
2. Gestionar i prendre decisions sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
3. Aprendre de manera permanent i actualitzar-se de forma continuada

Competències específiques

1. Interpretar i aplicar correctament articles, informes, estadístiques, bases de dades, legislació i jurisprudència relacionada amb la ciberdelinqüència.
2. Analitzar, sintetitzar i relacionar les fonts de coneixement sobre la ciberdelinqüència.
3. Interpretar i contrastar comparar dades i fonts sobre ciberdelinqüència en l'àmbit internacional en un entorn caracteritzat per la complexitat tecnològica i la ràpida evolució dels usos socials de la cibertecnologia.
4. Dissenyar i desenvolupar una recerca empírica d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la criminologia.
5. Dissenyar i aplicar pràctiques de recol·lecció de proves de ciberdelictes i de presentació de les mateixes en el procés penal d'acord amb la legalitat.
6. Delimitar les tipologies delictives corresponents als diversos ciberdelictes segons el Dret vigent.
7. Conèixer el marc jurídic processal, així com el marc normatiu internacional i en particular europeu que determina la resposta jurídica a la ciberdelinqüència.

Amunt

1. Jurisdicció i competència per a la persecució penal del ciberdelicte.
2. Les mesures d'investigació tecnològica: règim jurídic-processal.
3. Pràctica i valoració de la prova electrònica.
4. La cooperació jurídica internacional en la investigació del ciberdelicte.

Amunt

Material Suport
Pràctica i valoració de la proba electrònica XML
Pràctica i valoració de la proba electrònica DAISY
Pràctica i valoració de la proba electrònica EPUB 2.0
Pràctica i valoració de la proba electrònica MOBIPOCKET
Pràctica i valoració de la proba electrònica KARAOKE
Pràctica i valoració de la proba electrònica HTML5
Pràctica i valoració de la proba electrònica PDF
Mesures d’investigació tecnològica i ciberdelinqüència: règim jurídic-processal XML
Mesures d’investigació tecnològica i ciberdelinqüència: règim jurídic-processal DAISY
Mesures d’investigació tecnològica i ciberdelinqüència: règim jurídic-processal EPUB 2.0
Mesures d’investigació tecnològica i ciberdelinqüència: règim jurídic-processal MOBIPOCKET
Mesures d’investigació tecnològica i ciberdelinqüència: règim jurídic-processal KARAOKE
Mesures d’investigació tecnològica i ciberdelinqüència: règim jurídic-processal HTML5
Mesures d’investigació tecnològica i ciberdelinqüència: règim jurídic-processal PDF
Cooperació jurídica internacional en la investigació del ciberdelicte XML
Cooperació jurídica internacional en la investigació del ciberdelicte DAISY
Cooperació jurídica internacional en la investigació del ciberdelicte EPUB 2.0
Cooperació jurídica internacional en la investigació del ciberdelicte MOBIPOCKET
Cooperació jurídica internacional en la investigació del ciberdelicte KARAOKE
Cooperació jurídica internacional en la investigació del ciberdelicte HTML5
Cooperació jurídica internacional en la investigació del ciberdelicte PDF
Jurisdicció i competència per la persecució penal del ciberdelicte XML
Jurisdicció i competència per la persecució penal del ciberdelicte DAISY
Jurisdicció i competència per la persecució penal del ciberdelicte EPUB 2.0
Jurisdicció i competència per la persecució penal del ciberdelicte MOBIPOCKET
Jurisdicció i competència per la persecució penal del ciberdelicte KARAOKE
Jurisdicció i competència per la persecució penal del ciberdelicte HTML5
Jurisdicció i competència per la persecució penal del ciberdelicte PDF
Práctica y valoración de la prueba electrónica XML
Práctica y valoración de la prueba electrónica DAISY
Práctica y valoración de la prueba electrónica EPUB 2.0
Práctica y valoración de la prueba electrónica MOBIPOCKET
Práctica y valoración de la prueba electrónica KARAOKE
Práctica y valoración de la prueba electrónica HTML5
Práctica y valoración de la prueba electrónica PDF
Cooperación jurídica internacional en la investigación del ciberdelito XML
Cooperación jurídica internacional en la investigación del ciberdelito DAISY
Cooperación jurídica internacional en la investigación del ciberdelito EPUB 2.0
Cooperación jurídica internacional en la investigación del ciberdelito MOBIPOCKET
Cooperación jurídica internacional en la investigación del ciberdelito KARAOKE
Cooperación jurídica internacional en la investigación del ciberdelito HTML5
Cooperación jurídica internacional en la investigación del ciberdelito PDF
Medida de investigación tecnológica y ciberdelincuencia: régimen jurídico-procesal XML
Medida de investigación tecnológica y ciberdelincuencia: régimen jurídico-procesal DAISY
Medida de investigación tecnológica y ciberdelincuencia: régimen jurídico-procesal EPUB 2.0
Medida de investigación tecnológica y ciberdelincuencia: régimen jurídico-procesal MOBIPOCKET
Medida de investigación tecnológica y ciberdelincuencia: régimen jurídico-procesal KARAOKE
Medida de investigación tecnológica y ciberdelincuencia: régimen jurídico-procesal HTML5
Medida de investigación tecnológica y ciberdelincuencia: régimen jurídico-procesal PDF
Jurisdicción y competencia para la persecución penal del ciberdelito XML
Jurisdicción y competencia para la persecución penal del ciberdelito DAISY
Jurisdicción y competencia para la persecución penal del ciberdelito EPUB 2.0
Jurisdicción y competencia para la persecución penal del ciberdelito MOBIPOCKET
Jurisdicción y competencia para la persecución penal del ciberdelito KARAOKE
Jurisdicción y competencia para la persecución penal del ciberdelito HTML5
Jurisdicción y competencia para la persecución penal del ciberdelito PDF

Amunt

Els mòduls didàctics, al costat de les lectures i la normativa continguda a l'espai Recursos de cada pla de treball, constitueixen la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es duu a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball sobre les activitats proposades en els mòduls i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant

D'altra banda, dins de l'espai virtual de l'aula es troben a la disposició de l'estudiant els plans de treball la funció del qual és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge, incloent-hi les tasques que han de realitzar-se en cada unitat/mòdul.

Igualment, és imprescindible, com a material bàsic d'aquesta assignatura, el text complet i actualitzat de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim), així com la normativa indicada en els mòduls i plans de treball. Aquesta normativa la trobareu també actualitzada, a l'espai "Recursos".

Amunt

Garcimartin Montero, R. (2018). Los medios de investigación tecnológicos en el proceso penal. Cizur Menor: Aranzadi

Ortiz Pradillo, J. C. (2013). Problemas procesales de la ciberdelincuencia. Madrid: Colex.

Richard González, M. (2017). Investigación y prueba mediante medidas de intervención de las comunicaciones, dispositivos electrónicos y grabación de imagen y sonido. Las Rozas: Wolters Kluwer.

Vegas Torres, J.; Cedeño, H. (coord.) (2017). Nuevas tecnologías y derechos fundamentales en el proceso. Cizur Menor: Aranzadi

Amunt

Aquesta assignatura forma part del nou Màster en Ciberdelinqüència, dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

El sistema de crèdits europeu ECTS (European Credit Transfer System) es basa en la càrrega de treball de l'estudiant necessària per a aconseguir els objectius (coneixements i competències) de cada assignatura. El càlcul ECTS es fa d'acord amb unes 25 hores de treball per crèdit; sempre tenint present, però, que es tracta d'un càlcul de temps teòric amb què es preveu que l'estudiant mitjà pugui assolir els objectius establerts per a cada assignatura. Les hores de dedicació reals, doncs, poden variar en funció dels coneixements previs i de les destreses i circumstàncies de cada estudiant.

L'aprenentatge d'aquesta assignatura s'estructura en quatre Unitats d'aprenentatge, distribuïdes seqüencialment al llarg del semestre. Cada unitat d'aprenentatge inclou un Pla de treball, a on es presenten de manera detallada els continguts que es treballaran al llarg de la unitat, el llistat d'activitats (avaluables, no avaluables, obligatòries o voluntàries) a dur a terme durant el període comprès per la unitat, i les dates i terminis per a la realització d'aquestes.

La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòric-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o audios, realització de qüestionaris  i/o participació em debats wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris per correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i so).

Especialment importants són les activitats o Proves d'Avaluació Contínua (PAC), que són un element central del sistema d'avaluació contínua de la UOC (vegeu apartat "Avaluació Contínua"). Al calendari de l'assignatura, s'establirà el nombre i el contingut dels plans de treball.

El correcte seguiment de les activitats i els exercicis establerts als Plans de treball de cada unitat és fonamental per al desplegament del nou format docent ECTS, ja que permetrà treballar i assolir adequadament els objectius (coneixements acadèmics i disciplinars, i competències professionals) establerts per a aquesta assignatura. Per aquest motiu, és altament recomanable el seguiment dels itineraris d'aprenentatge establerts.

Encara que no es compleixi amb el ritme (temporització) i mínim de seguiment d'Avaluació Contínua, és extremadament recomanable que l'estudiant treballi les PAC i les seves solucions com a part integrant de l'estudi de l'assignatura per a l'assoliment de les competències que s'hi estableixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'Avaluació Contínua (AC) és el model d'aprenentatge recomanat per la UOC, ja que es basa en el treball constant i equilibrat al llarg del temps per tal d'afavorir una millor assimilació dels continguts, així com un treball més adequat de les competències i un millor assoliment dels objectius.

En aquesta assignatura l'AC comprèn un total de quatre PAC (Proves d'Avaluació Contínua), de caràcter obligatori i distribuïdes al llarg del semestre d'acord amb el calendari establert. El correcte seguiment de l'AC (i un requisit per a la seva superació) pressuposa el lliurament de totes les PAC en els terminis establerts.

Cada una de les PAC serà proposada i corregida pel consultor corresponent, i valorada amb una de les següents qualificacions possibles: A (excel·lent), B (notable), C+ (aprovat), C- (suspès), D (deficient) o N (no presentat). 

Per a superar l'avaluació contínua és necessari fer i lliurar totes les PAC del semestre.

Només s'admetran les PAC que siguin d'autoria original de l'estudiant

L'obtenció d'una D, o de dues C-, impedirà la superació de l'avaluació continua.

És responsabilitat de l'estudiant enviar correctament la PAC al registre d'avaluació contínua. Cal comprovar que el document lliurat és el correcte, cosa que es pot fer fàcilment descarregant el document un cop ja s'ha enviat. Per tant, si l'arxiu que s'entrega no és el de la PAC que correspon, o bé està danyat, o està en blanc, s'entendrà que no s'ha lliurat la PAC, i per tant ja no es podrà optar-se a superar l'avaluació continua.

La qualificació final d'AC s'obté a partir de la mitjana de les qualificacions de les diferents PAC, tot i que els consultors podran tenir en compte aspectes com l'evolució durant el semestre o el grau d'esforç i dedicació de l'estudiant per tal de perfilar la nota final d'AC.

En cas de superar l'AC (qualificació final d'AC de A, B o C+), l'estudiant podrà realitzar la prova de síntesiEn cas contrari (qualificació final d'AC de C-, D o N), l'estudiant haurà de realitzar l'examen final.

Plagi / Còpia

La UOC disposa de mecanismes i eines de detecció de plagi i de còpia entre estudiants. 

Amb independència de qui sigui l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, la qualificació de D o l'amonestació acadèmica per mal ús del sistema d'avaluació contínua recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats, i d'aquestes conductes se'n podran derivar les sancions disciplinàries corresponents per infracció de la Normativa de drets i deures. 

La possibilitat de qualificar una conducta com a còpia/plagi i l'eventual imposició d'una amonestació acadèmica o sanció disciplinària pot produir-se en qualsevol moment de l'Avaluació Contínua del semestre del semestre en curs respecte de totes les Proves d'Avaluació, encara que ja hagin estat avaluades i/o estigui posada la nota final de l'Avaluació Contínua.

Espai de síntesi

Coincidint amb la publicació de les notes finals d'avaluació continuada, comença l'anomenat Espai de síntesi destinat a afavorir un contacte més proper entre professor i estudiant per a la preparació de l'examen i la prova de síntesi. L'objectiu és dotar a l'estudiant d'un espai específic i visible a l'aula per tal que pugui formular al seu professor totes les qüestions formals i materials que consideri adequades sobre l'assignatura, just abans de la data de les proves finals.

Amunt

L´avaluació final d´aquesta assignatura consistirà en una prova de síntesi de caràcter presencial, per aquells estudiants que hagin superat l'avaluació continuada (notes A, B, C+); o en un examen, de caràcter presencial, per aquells estudiants que no hagin seguit l'avaluació continuada o no l'hagin superada (C-, D, N).

La prova de síntesi té per objectiu avaluar l'assoliment dels objectius i l'adquisició de les competències i els continguts de l'assignatura i completar el procés d'avaluació, raó per la qual pot afectar a la totalitat de la matèria estudiada i no només a aquelles parts treballades mitjançant l'AC. Per això, per preparar les proves de síntesi l'estudiant ha d'estudiar el material docent utilitzat al llarg del curs i les PAC realitzades.

Els estudiants, amb qualificació final d'AC de C-, D o N, hauran d'acreditar a l'Examen, que han assolit els objectius de l'assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinaris, com les competències professionals), que es descriuen en aquest pla docent,  al material docent i les activitats que s'han treballat al llarg del curs.

Durant el curs es detallarà l'estructura, format i criteris d'avaluació dels exàmens i proves de síntesi.

Amb relació en l'Avaluació Final es poden donar els següents supòsits:

a) L'estudiant que havent superat l'AC realitza la Prova de síntesi (PS). La nota obtinguda a la PS es creuarà amb la nota obtinguda en l'AC sempre que la nota mínima de la PS sigui de 4. En aquest cas, la nota final de l'assignatura resultarà del següent creuament: La nota d'AC tindrà un valor del 60% i la nota de la PS un 40%. En el cas que la nota de la PS sigui inferior a 4, no procedirà el creuament, sent la qualificació final de l'assignatura la nota obtinguda a la PS.

b) L'estudiant que havent superat l'AC opta per fer l'examen (en lloc de la PS). És necessari obtenir una nota mínima de 4 en l'examen per poder creuar la nota amb l'AC. En aquest cas, la nota final resultarà del creuament entre la nota de l'AC, que tindrà un valor del 35%, i la nota de l'examen que serà del 65%. En el cas que la nota de l'examen sigui inferior a 4, no procedirà el creuament i la nota final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'examen.

c) L'estudiant que no ha superat l'AC (amb Qualificació de N, C- o D) i realitza l'examen. En aquest cas, la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda en l'examen.

d) L'estudiant que no realitza la PS o l'examen. Independentment de la nota d'AC, la qualificació final de l'assignatura serà una N = No presentat.

Amunt