Cibervictimització Codi:  M5.257    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Assignatura obligatòria semestral de 6 ECTS que forma part de la matèria de "Cibercriminologia i victimologia" del Màster Universitari en Ciberdelinqüència.

En ella s'aborden les bases victimológiques de la ciberdelinqüència, s'estudien els factors de risc relacionats amb les circumstàncies i comportament de la víctima, així com les conseqüències psicològiques i socials. També s'analitzen els diferents enfocaments de la prevenció i la intervenció/atenció de la cibervictimizació, atenent tant la cibervictimización econòmica (ciberfraus), com a política (ciberterrorisme i delictes d'odi) i social (ciberbullying, online grooming, etc,).

Amunt

BÀSICS

1.- Conèixer la fenomenologia de la ciberdelinqüència amb una base criminològica teòrica i empírica.

2.- Conèixer les diverses formes de victimització a través de les TIC, els factors de risc i les característiques de les víctimes i dels ofensors.

3.- Conèixer les causes i els efectes en les víctimes del ciberassetjament, l'assetjament sexual mitjançant les TIC, online grooming, sexting i conductes similars.

4.- Conèixer les causes i conseqüències del frau online i altres formes de ciberdelinqüència econòmica i patrimonial.

5.- Ser capaç de dissenyar plans de prevenció i d'intervenció davant les diverses formes de ciberdelinqüència i cibervictimizació.

6.- Conèixer les implicacions ètiques de la ciberdelinqüència i ser capaç d'actuar professionalment d'acord amb aquestes.


AMPLIS

M1 Paper TIC, fenomenologia i magnitud

1.- Comprendre en què consisteix la cibervictimizació i els conceptes relacionats.

2.- Identificar el paper de les TIC i del context del ciberespai a la cibervictimizació.

3.- Conèixer el problema de la xifra negra i les seves possibles causes.

4.- Conèixer com es relacionen les diferents formes de cibervictimizació entre elles i amb la victimització offline.M2 Cibervíctimes: conseqüències, factors de risc/protecció (exposició) i de vulnerabilitat (conseqüències).

1.- Conèixer les conseqüències psicològiques i socials de la cibervictimizació econòmica, política i social.

2.- Conèixer els factors de risc i de protecció que influeixen en la probabilitat d'exposició al risc.

3.- Conèixer els factors que incrementen la vulnerabilitat a patir d'un dany derivat de la cibervictimizació.M3 Conseqüències

1.- Conèixer les principals conseqüències psicològiques de la ciberdelinqüència sexual per a les víctimes de sol·licituds sexuals indesitjades online, online grooming, explotació sexual infantil, sexting i revenge porn.

2.- Analitzar l'impacte i els costos que té la ciberdelinqüència i la cibervictimizació sexual a nivell social.

M4 Prevenció de la cibervictimizació i intervenció amb cibervíctimes.

1.- Adquirir coneixements bàsics sobre la intervenció amb cibervíctimes.

2.- Conèixer els principals programes i recursos per a la prevenció de la cibervictimizació.

Amunt

Bloc I. Què és la cibervictimizació, quines formes pot adoptar i quina és la seva magnitud?

1. Conceptes clau: victimització, desvictimització, cibervictimització.

2. Fenomenologia de la cibervictimització.

3. Incidència i prevalença.

Bloc II. Cibervíctimes: conseqüències, factors de risc/protecció i de vulnerabilitat.

1. Cibervictimització econòmica

2. Cibervictimització política

3. Cibervictimització social

4. Online harassment, cyberstalking i cyberbullying.

5. Online grooming i ciberengany de menors.

Bloc III. Prevenció de la cibervictimització i intervenció amb cibervíctimes i les seves conseqüències.

1. Conseqüències psicològiques i socials.

2. Programes i recursos per a la prevenció de la cibervictimització econòmica, política i social.

Amunt

Material Suport
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual XML
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual DAISY
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual EPUB 2.0
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual MOBIPOCKET
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual HTML5
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual PDF
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual XML
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual DAISY
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual EPUB 2.0
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual MOBIPOCKET
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual HTML5
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual PDF
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització XML
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització DAISY
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització EPUB 2.0
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització MOBIPOCKET
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització HTML5
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització PDF
Introducció a la cibervictimització XML
Introducció a la cibervictimització DAISY
Introducció a la cibervictimització EPUB 2.0
Introducció a la cibervictimització MOBIPOCKET
Introducció a la cibervictimització HTML5
Introducció a la cibervictimització PDF
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización XML
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización DAISY
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización EPUB 2.0
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización MOBIPOCKET
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización HTML5
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización PDF
Introducción a la cibervictimización XML
Introducción a la cibervictimización DAISY
Introducción a la cibervictimización EPUB 2.0
Introducción a la cibervictimización MOBIPOCKET
Introducción a la cibervictimización HTML5
Introducción a la cibervictimización PDF

Amunt

Cada activitat té els recursos d'aprenentatge que cal estudiar per la seva realització.

Amunt

L'assignatura es desenvolupa a partir de l'estudi dels materials presents a cada activitat. A l'aula hi ha disponible el calendari d'activitats.

Cada activitat es treballarà sobre la base de la lectura i estudi dels materials i seguint les pautes establertes a la pròpia activitat, a més de la resolució dels exercicis d'autoavaluació i les proves d'avaluació continuada (PACs). 
Les diverses activitats contenen exercicis que faciliten el procés d'aprenentatge i una bibliografia que permet ampliar, aprofundir i contrastar el contingut dels materials docents. En els materials s'indicarà a l'estudiant aquelles fonts d'informació que són d'especial interès i que poden ser accessibles lliurement online.

Ús del campus

El Tauler del professor és la via de comunicació del consultor amb el grup. Aquí s'hi penjaran les indicacions per a la realització de les activitats d'avaluació continuada, pautes de correcció, avisos de l'assignatura,etc.

L'espai de Debat serà usat per presentar temes de discussió que s'aniran plantejant periòdicament.

El Fòrum és un espai obert a les intervencions del grup i els comentaris informals de temes d'interès comú.

Al Registre d'Avaluació Continuada (RAC) s'hauran de publicar les activitats d'avaluació continuada dins del període establert. Un cop penjades les activitats, aquestes no podran ser modificades.

Temporalització i itineraris

Al Campus Virtual, dins de l'aula, hi trobareu el calendari amb les dates de lliurament de les proves d'avaluació continuada (PAC). Al final d'aquest document us detallem també les dates clau en què podeu iniciar i finalitzar l'estudi de cada PAC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada ha estat sempre el model recomanat per la UOC davant de la modalitat d'estudi lliure, en tant que facilita seguir un ritme de treball rigorós i organitzat i, per l'altra, permet a l'estudiant tenir un millor control del seu procés d'aprenentatge. El sistema d'Avaluació Continuada pressuposa necessàriament la lectura i l'estudi dels materials, atès que per assolir els objectius de l'assignatura és necessari l'aprenentatge dels conceptes i continguts que s'hi exposen. A més a més, el seguiment correcte de l'Avaluació Continuada compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i original, seguint les indicacions del Pla docent. 

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consistirà en realitzar TOTES les PACS previstes, de caràcter pràctic i que consisteixen en exercicis pràctics que s'hauran de lliurar sempre dins de l'últim dia previst al apartat dates clau del Pla Docent per al mòdul corresponent. Si l'alumne deixa de presentar una de les PACS, la seva nota d'AC serà una N i haurà de passar a realitzar l'examen final (EX).

 En tot cas, l'obtenció de dues C-, una D o el no lliurament d'alguna de les PACS, impedeix la superació de l'avaluació continuada i, per tant, obliga a fer l'examen final. Quan per a la realització d'algun d'aquests exercicis calgui consultar algun tipus de jurisprudència o alguna obra específica a part dels manuals es farà saber al formular el cas. Aquestes activitats, que trobareu a l'aula, resulten particularment interessants perquè permeten comprovar el grau de comprensió dels temes estudiats i també aclarir-ne els dubtes. Els casos pràctics s'hauran de presentar com a termini màxim l'últim dia del període proposat per a l'estudi de cada mòdul o mòduls. 

El sistema d'Avaluació Continuada pressuposa necessàriament la lectura i l'estudi dels mòduls i la realització de TOTES les PACS, atès que per assolir els objectius de l'assignatura és necessari l'aprenentatge dels conceptes i continguts que s'hi exposen. 

És responsabilitat de l'alumne enviar la PAC correcta al RAC. En cas que per confusió s'enviï la PAC d'una altra assignatura i l'estudiant no pugui subsanar l'error dins del termini establert per lliurar la PAC, la qualificació d'aquesta serà una N i la nota final de l'assignatura serà un NO PRESENTAT. 

El seguiment correcte de l'Avaluació Continuada compromet a l'estudiant a realitzar totes les activitats proposades a les PACS de manera individual i original, i seguint les indicacions del Pla docent. En cas que no sigui així, la qualificació corresponent serà una D.   Respecte a la literatura que l'estudiant hagi o desitgi utilitzar per elaborar els seus exercicis, aquesta ha de ser sempre citada seguint les indicacions de les normes de citació APA. 

En cas de reproducció de pròpies PACS o recursos externs tant a PACS com a proves finals, es penalitzarà la prova o la PAC en funció del volum de còpia efectuat. El fet de reproduir literalment continguts propis o aliens (procés purament memorístic) no acredita que l'estudiant hagi assolit els coneixements ni els objectius de l'assignatura.

Entrevista síncrona:En cas que es consideri necessari, l'equip docent de l'assignatura pot requerir a l'estudiantat contrastar o completar el contingut de qualsevol de les activitats avaluables tant de l'AC com de les proves finals. Es farà convocant a l'alumne/per email a una entrevista síncrona a través de
videoconferència

 En cas de còpia o plagi, ja sigui total o parcial, la normativa de la UOC al respecte, preveu que l'alumne sigui sancionat amb la qualificació final de D, el que suposa l'exclusió de l'Avaluació Continuada i el suspens de l'assignatura. En aquells casos en què es detecti que l'alumne ha copiat o plagiat repetidament, el cas concret serà expedientat i s'elevarà al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica. Aquest organisme podrà sancionar a l'estudiant tal i com preveu la "Normativa dels drets i deures dels estudiants de la UOC" (https://campus.uoc.edu/UOC/a/comunitat/normes_UOC/normes_drets.html)

 

Les QUALIFICACIONS FINALS d'AC s'establiran de la següent manera: 

- Per tal de poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o A, l'estudiant ha de realitzar TOTES les PACs de l'assignatura. L'obtenció de dues C- o una D en els exercicis d'AC així com el no lliurament d'alguna de les PACS, desqualifica automàticament a l'estudiant per superar-la. 

- La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que han seguit l'AC (amb el 100% d'exercicis lliurats) però no l'han superada. 

- La qualificació final de D es reserva als casos de còpia o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PACs realitzades). 

- Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que han deixat de presentar alguna de les PACS.

2.- Proposta d'avaluació continuada

Es proposa la realització de 4 activitats. Els casos pràctics seran facilitats a l'inici del període assignat en la temporalització per a la seva realització. Interessa que l'estudiant hagi disposat d'uns dies per a estudiar els materials i per a familiaritzar-se amb el contingut que ulteriorment necessitarà per a resoldre els casos. Els exercicis pràctics consistiran en diversos supòsits de fet, comentaris d'articles doctrinals o anàlisi de texts. Es  farà també un debat de tancament, les aportacions de qualitat seran tingudes en compte a l'alça per arrodonir notes dubtoses.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

Amunt

Després de cada activitat i seguint el calendari de l'aula, es penjarà el corresponent solucionari de la PAC amb l'objectiu que l'estudiant faci un exercici comparatiu entre les respostes de la PAC lliurada i les respostes del solucionari. A més a més, el consultor/a efectuarà un feedback global al tauler de l'aula. Si després de fer l'exercici comparatiu i rebre el feedback general, l'estudiant té dubtes sobre la correcció del contingut, sempre pot consultar els dubtes amb el seu consultor/a. 

Amunt