Practicum Codi:  M5.259    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El Practicum presenta una sèrie de particularitats des de la perspectiva del seu plantejament general, contingut i objectius. No és una assignatura de continguts en el sentit tradicional, és a dir, d'aprenentatge dels elements substantius d'un determinat àmbit de la criminologia, sinó que es tracta de que l'estudiant apliqui els coneixements adquirits al llarg de la titulació.

Amunt

El Practicum és una assignatura optativa de 4 crèdits.

Amunt

El Practicum es projecta, bàsicament, sobre el camp de la pràctica criminològica, tant des del punt de vista professional pràctic -com pot ser l'exercici de les funcions pròpies de l'activitat professional del criminòleg en centres o institucions - com des del punt de vista de l'àmbit de la recerca empírica, portant a terme un treball de camp qualitatiu o quantitatiu.

Amunt

L'assignatura de Practicum es projecta al final de la trajectòria formativa de l'estudiant, per tant, aquest haurà d' exercitar les competències que ha anat treballant i integrant al llarg de la titulació. En tot cas és requisit indispensable que l'estudiant hagi superat 24 crèdits del total del Màster.

Amunt

Els objectius que es plantegen en aquesta assignatura són els propis d'un període de pràctiques, és a dir, assolir les habilitats i competències necessàries i adequades per desenvolupar tasques d'interpretació i d'aplicació de la ciberdelinqüència a supòsits de la vida real.

 

El Practicum es centra en l'assoliment de les competències transversals següents:

Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat de recerca de manera òptima.
Capacitat per fer ús i comunicar-se correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
Capacitat per a emprendre, innovar, treballar de forma autònoma responsabilitzant-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'activitats.
Capacitat per cercar i gestionar dades i materials d'investigació, considerar les diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los de forma crítica i fomentar les conclusions, treballant l'anàlisi crítica i la capacitat de síntesi.
Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dintre d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació al coneixement disponible.
 

En quant a les competències específiques, el Practicum es centre principalment en les següents:

Desenvolupar l'activitat criminològica conforme als principis constitucionals, drets fonamentals i llibertats públiques.
Buscar, obtenir i utilitzar les fonts científiques pròpies d'aquesta disciplina.
Analitzar el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
Capacitar per a emprar eficaçment les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives en l'anàlisi i avaluació de la criminalitat.
Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el qual es desenvolupa.
Diagnosticar el fenomen criminal aplicant les diverses posicions de les teories criminològiques.
Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la ciberdelinqüència.
Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de l'infractor.
Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les cibervíctimes.
Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
Aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiques en funció del tipus de delinqüència.
Aportar informació i coneixement criminològic a l'anàlisi d'una situació o cas concret.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt