Ciberterrorisme i delictes d'odi a Internet Codi:  M5.261    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura proporciona els coneixements necessaris sobre el fenòmen del ciberterrorisme i els delictes d'odi a Internet, tant en els seus aspectes criminològics com en els jurídics, centrats bàsicament en el Dret espanyol però en referència també al context internacional i europeu.

 

AmuntAmunt

Els propis de la especialització professional en ciberdelinqüència, especialment els relacionats amb professions jurídiques i relacionades amb la prevenció i la resposta al ciberterrorisme

Amunt

Són necessaris coneixements previs de Criminologia i Dret penal. Per aquesta raó es requereix un complement de formació en aquestes disciplines per als qui no les han cursat prèviament en el marc d'un Grau en Criminologia o en Dret.

Amunt

1.  Delimitar el ciberterrorisme d'altres formes de ciberdelinquència i fenomens delictius.

2. Conèixer els factors de risc de les conductes de terrorisme i de l'adoctrinament per Internet.

3. Conèixer la vinculació entre la Deepweb, la Darkwep i el sistema TOR amb el ciberterrorisme.

4. Conèixer l'evolució de la legislació antiterrorista a escala internacional i en la normatoiva de la Unió Europea.

5. Conèixer la legislació antiterrorista espanyola.

6.Conèixer les peculiaritats dels delictes d'odi en les TIC i en les xarxes socials.

7. Conèixer l'evolució legal i jurisprudencial respecte als delictes d'odi.

8. Comprendre i assolir elements teòrics  i discursius per reflexionar críticament sobre la tensió entre els delictes d'odi i la llibertat d'expressió, singularment en l'entorn digital.

Amunt

I. Què és el ciberterrorisme.

1. El ciberespai: un mitjà per a noves oportunitats delictives

2. Les característiques del ciberespai per a la comissió de delictes

3. L'atractiu del ciberespai per a l'organització terrorista

4. Evolució de la presència d'organitzacions terroristes en la xarxa.Terrorisme, TIC i nadius digitals.

5. Definició i característiques principals

6. Ús de les TIC per part de grups terroristes

6.1. Mitjans d'actuació

6.2. Activitats principals del ciberterrorisme

4. El procés de radicalització a través de la xarxa.

II. Legislació sobre ciberterrorisme.

1 Legislació internacional

2 Legislació europea

3 Legislació espanyola

4. Estratègies desenvolupades contra el ciberterrorisme


III. Delictes d'odi i ciberodi

1.1 Definicions i diferenciació amb altres termes

1.2. Els delictes d'odi i la seva expansió en la xarxa

2. Delictes de (ciber)odi. Aspectes normatius.

2.1. Normativa internacional

2.2 Normativa europea

2.3. Normativa espanyola

3 .Aspectes criminològics i victimològics dels delictes d'odi

3.1. Les dades

3.2. Perfil dels agressors

3.3. Perfil de les víctimes

3.3 Efectes de la cibervictimizació per odi

4. Ciberodi o llibertat d'expressió?

5. La prevenció del ciberodi i el suport a les víctimes


Amunt

Material Suport
Ciberterrorisme. Concepte i aproximació al fenòmen XML
Ciberterrorisme. Concepte i aproximació al fenòmen DAISY
Ciberterrorisme. Concepte i aproximació al fenòmen EPUB 2.0
Ciberterrorisme. Concepte i aproximació al fenòmen MOBIPOCKET
Ciberterrorisme. Concepte i aproximació al fenòmen KARAOKE
Ciberterrorisme. Concepte i aproximació al fenòmen HTML5
Ciberterrorisme. Concepte i aproximació al fenòmen PDF
Ciberterrorismo. Concepto y aproximación al fenómeno XML
Ciberterrorismo. Concepto y aproximación al fenómeno DAISY
Ciberterrorismo. Concepto y aproximación al fenómeno EPUB 2.0
Ciberterrorismo. Concepto y aproximación al fenómeno MOBIPOCKET
Ciberterrorismo. Concepto y aproximación al fenómeno KARAOKE
Ciberterrorismo. Concepto y aproximación al fenómeno HTML5
Ciberterrorismo. Concepto y aproximación al fenómeno PDF
Ciberterrorisme. Regulació i estratègies per combatre'l XML
Ciberterrorisme. Regulació i estratègies per combatre'l DAISY
Ciberterrorisme. Regulació i estratègies per combatre'l EPUB 2.0
Ciberterrorisme. Regulació i estratègies per combatre'l MOBIPOCKET
Ciberterrorisme. Regulació i estratègies per combatre'l KARAOKE
Ciberterrorisme. Regulació i estratègies per combatre'l HTML5
Ciberterrorisme. Regulació i estratègies per combatre'l PDF
Els delictes d'odi en ciberespai XML
Els delictes d'odi en ciberespai DAISY
Els delictes d'odi en ciberespai EPUB 2.0
Els delictes d'odi en ciberespai MOBIPOCKET
Els delictes d'odi en ciberespai KARAOKE
Els delictes d'odi en ciberespai HTML5
Els delictes d'odi en ciberespai PDF
Los delitos de odio en el ciberespacio XML
Los delitos de odio en el ciberespacio DAISY
Los delitos de odio en el ciberespacio EPUB 2.0
Los delitos de odio en el ciberespacio MOBIPOCKET
Los delitos de odio en el ciberespacio KARAOKE
Los delitos de odio en el ciberespacio HTML5
Los delitos de odio en el ciberespacio PDF

Amunt

El recurs bàsic són els materials docents de l'assignatura, de Tamarit, Guirao i Montornés (2019).

A les GES es proporcionarà informació sobre recursos complementaris.

Amunt

A les Guies d'estudi es proporcionarà informació sobre bibliografia i fonts actualitzades respecte als diversos mòduls.

Amb caràcter general es recomana:

Gorjón Barranco, M.C. (2019), "Ciberterrorismo y delito de odio motivado por ideología", Valencia: ed. Tirant lo blanch.

Amunt

EL seguiment de l'assignatura es farà a través de les activitats que s'aniran posant en l'aula virtual, amb tres proves d'avaluació continuada. Abans del període de resolució de cada prova és imprescindible haver fert un estudi del mòdul corresponent seguint les indicacions que es posaran a l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar mitjançant l'avaluació continuada, que requereix la presentació dins del termini establert i la superació de totes les activitats d'avaluació posades a l'aula virtual.

Amunt

L'assignatura se supera només mitjançant avaluació continuada

Amunt

Després del termini màxim de lliurament de les proves d'avaluació continua (PAC) es penjarà a l'aula un document amb la Solució. En els casos on es consideri necessari es farà a més un feed-back personalitzat.

Amunt