Tractament de dades en entorns digitals Codi:  M5.264    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El tractament de dades personals creix constantment de forma exponencial en empreses i organitzacions. De fet, en l'actualitat, l'activitat principal de molts negocis consisteix en el tractament de grans volums d'informació per satisfer diferents finalitats en l'entorn digital, ja sigui tant en el sector públic com en el sector privat.

L'assignatura Tractament de dades en entorns digitals té per objecte examinar alguns dels principals desafiaments que plantegen determinats nous escenaris de tractament de la informació. Per això s'han escollit quatre escenaris diferents molt presents en la nostra realitat social, en les empreses i organitzacions: xarxes socials; aplicacions mòbils; intel·ligència artificial i algoritmes i big data, sense que es tracti ni molt menys dels únics contextos possibles.

Al llarg d'aquesta assignatura es tracta d'analitzar fins a quin punt el marc normatiu protagonitzat principalment pel RGPD i la LOPDGDD proporcionen una resposta adequada a les qüestions que susciten el tractament de la informació personal en els contextos esmentats.

En primer lloc cal identificar els nous interrogants que es plantegen i examinar de quina manera les eines legals existents poden donar resposta a aquestes qüestions.

Aquesta assignatura pretén dotar l'alumne dels recursos suficients per poder fer front a la casuística que va sorgint com a conseqüència de la constant evolució de les TICs.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de dos plans d'estudi diferents (i en cada un d'ells té un nom diferent).
D'una banda l'assignatura Tractament de dades en entorns digitals (Codi: m5.264) constitueix una assignatura optativa que forma part del Màster en Ciberdelinqüència.

D'altra banda aquesta mateixa assignatura, amb el mateix contingut però amb un altre nom: Entorns digitals i nous reptes (b2.630), forma part del Postgrau en Protecció de Dades, que està integrat per dos cursos d'especialització i un treball final de Postgrau.

La primera especialització està dedicada a la protecció de dades i el comerç electrònic i la segona especialització, a la protecció de dades en els nous contextos de tractament de la informació.

És en la 2ª Especialització, Protecció de dades en els nous contextos de tractament de la informació, on s'insereix l'assignatura "Entorns digitals i nous reptes per a la protecció de dades".

Amunt

La formació que proporciona aquesta assignatura està pensada perquè l'alumne que l'estudiï vagi adquirint els coneixements necessaris per, en un futur, poder exercir profitosament entre d'altres, les següents funcions:

 Delegat de protecció de dades en una empresa, organització o administració pública.

Consultor en protecció de dades.

Auditor en protecció de dades.

Advocat tecnològic o digital.

Advocat in-house d'una empresa.

Acadèmic o docent en l'àrea del dret tecnològic.

Enginyer o administrador de sistemes.

Responsable de seguretat d'una corporació.

Responsable de qualitat d'una empresa o organització.

Responsable de màrqueting.

Amunt

Aquesta assignatura pressuposa uns coneixements de la principal normativa sobre protecció de dades i dels conceptes bàsics de la mateixa. En el cas de l'assignatura optativa del Màster en Ciberdelinqüència, aquests coneixements s'haurien d'haver adquirit en l'assignatura obligatòria Protecció de Dades de l'esmentat Màster. En relació a l'assignatura Entorns digitals i els nous reptes, aquests coneixements s'haurien hagut d'adquirir a l'assignatura Introducció al marc legal de protecció de dades.

Amunt

OBJECTIUS

L'objectiu d'aquesta assignatura és estudiar l'aplicació de la normativa de protecció de dades, i especialment tant el RGPD com la LOPDGDD als següents supòsits concrets: xarxes socials; aplicacions mòbils i profiling; intel·ligència artificial i algoritmes i big data. Així mateix es tracta d'assolir els coneixements òptims per poder aplicar els Principis de protecció de dades a noves realitats de tractament de la informació, així com conèixer les obligacions i riscos que comporta el tractament de dades en els àmbits esmentats.

 

COMPETENCIES

Competencies transversals

 • Interpretar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
 • Conèixer el posicionament de les Autoritats de control competents al respecte.
 • Aplicar els coneixements especialitzats a la matèria estudiada.
 • Llegir i entendre les resolucions judicials i documents emanats de les diferents Autoritats de protecció que són rellevants en la matèria.
 • Llegir i assimilar articles doctrinals rellevants sobre la matèria estudiada.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la pràctica professional, detectant i resolent situacions problemàtiques i complexes.

 Competencies específiques

 • Consulta i utilització correcta de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals.
 • Recerca, consulta i comprensió de documents emanats per autoritats de protecció de dades, grups d'opinió, associacions de professionals .
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i de relació de principals normes objecte d'estudi. Capacitat d'interpretar i comparar textos normatius i jurisprudencials.
 • Capacitat per l'elaboració i redacció d'informes, recursos i altra documentació exigida per al tractament de la informació personal en els nous contextos de tractament de la informació personal.
 • Capacitat crítica i d'abstracció; creativitat per aplicar la normativa a noves situacions no previstes pel legislador.  
 • Capacitat per la realització del corresponent anàlisi de riscos en els supòsits plantejats, així com disposar de coneixements suficients per comprendre, si escau, elaborar un estudi d'impacte sobre la privacitat sobre aspectes relacionades amb la matèria.

Amunt

Mòdul didàctic 1

Xarxes socials i protecció de dades

 

 • Concepte i rellevància jurídica de les xarxes socials. El prestador de servei de xarxes socials com a responsable del tractament de dades
 • Els usuaris de xarxes socials com a responsables, o no, del tractament
 • El consentiment com a legitimador del tractament de dades personals que es produeix a les xarxes socials
 • Breu apunt sobre la responsabilitat del prestador de servei de xarxes socials per les conductes il·lícites dels seus usuaris

 

Mòdul didàctic 2
Aplicacions mòbils i profiling 

 • Profiling
 • Publicitat comportamental en línia
 • Les aplicacions mòbils

 

Mòdul didàctic 3

3.1.- El tractament de dades en entorns digitals: els desafiaments jurídics de la Intel·ligència Artificial (IA)
3.2.- Intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic, algoritmes i protecció de dades en el marc de l'RGPD i més enllà
3.3.- Intel·ligència artificial, algoritmes i dret. Una introducció
3.4.- Intel·ligència artificial i robòtica

 

Mòdul didàctic 4

El big data en el marc de el Reglament General de Protecció de Dades

4.1.- El big data i els principis de protecció de dades personals
4.2.- L'anàlisi dels riscos en matèria de protecció de dades i el big data
4.3.- Reconsiderar el paper del consentiment i el principi de limitació de la finalitat des d'una perspectiva de la centralitat del risc
4.4.- El big data i els límits de la dimensió individual
4.5.- La dimensió ètica i social de l'impacte de l'ús del big data
4.6.- Les directrius per a la protecció de les dades personals en l'ús del big data. Les indicacions del Consell d'Europa

 

Mòdul didàctic 5

Privacitat en la publicació de dades

 

Amunt

Material Suport

Amunt

MATERIALS I EINES DE SUPORT

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis proposats en els mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment dels diferents continguts.

 Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

 • Materials docents:

- El Pla Docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les guies d'estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

-Els Mòduls que constitueixen el material didàctic de l'assignatura en format web i paper.

 • Recursos del aula:

Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

Lectures complementàries

Relació de recursos: links, blogs, pàgines web de referencia

Amunt

Bibliografia General


Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Consejo de Europa
(2014). Manual de legislación europea en materia de la protección de datos [en línea]. Luxemburgo:
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. https://rm.coe.int/16806ae663

Aparicio Salom, J. (2009). Estudio sobre la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal (3.ª ed.). Navarra: Aranzadi.

De Miguel Asensio, P. A. (2002). Derecho privado de Internet (3.ª ed.). Madrid: Civitas. 

De Hert, P.; Papakonstantinou, V. (2016). «The new General Data Protection Regulation: Still a sound system for the protection of individuals?». Computer Law & Security Review (vol. 32, núm. 2, págs. 179-194).

Díez-Picazo, L. M. (2005). Sistema de derechos fundamentales. Madrid: Civitas.

Gellert, R.; Gutwirth, S. (2013). «The legal construction of privacy and data protection». Computer Law & Security Review (núm. 29, págs. 522-530). http://works.bepress.com/serge_gutwirth/107

Jarvis, J. (2011). Partes públicas. Por qué compartir en la era digital mejora nuestra manera de trabajar y de vivir. Barcelona: Gestión 2000.

Koops, B.-J. (2014). «The trouble with European data protection law». International Data
Privacy Law (vol. 4, núm. 4, págs. 250-261).

Lucas Murillo de la Cueva, P. (1990). El derecho a la autodeterminación informativa: la protección de los datos personales frente al uso de la informática. Madrid: Tecnos.

Mantelero, A. (2014). «The future of consumer data protection in the E.U. Re-thinking the "notice and consent" paradigm in the new era of predictive analytics». Computer Law & Security Review (vol. 30, págs. 643 -660).

Martínez Martínez, R. (2004). Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa.
Madrid: Thomson/Civitas.

Martínez Martínez, R. y otros (2008). Comentarios al Reglamento de desarrollo de la LOPD. Valencia: Tirant lo Blanch.

Marwick, A.; Boyd, D. (2014). «Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media». New Media & Society (vol. 16, núm. 7, págs. 1051-1067).

Prosser, W. L. (1960). «Privacy». California Law Review (vol. 48, págs. 383-423).

Rouvroy, A.; Poullet, Y. (2009). «The right to informational self-determination and the value of self-development. Reassessing the importance of privacy for democracy». En: S. Gutwirth;
Y. Poullet; P. De Hert; C. de Terwangne; S. Nouwt (eds.). Reinventing data protection (págs. 45-76). Heidelberg: Springer.

Wacks, R. (2010). Privacy. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Warren, S. D.; Brandeis, L. D. (1890). «The Right to Privacy». Harvard Law Review (vol.
4, págs. 193-220). (Existeix una traducció espanyola de Benigno Pendás y Pilar Baselga: El derecho a la intimidad. Madrid: Civitas, 1995).

 

BIBLIOGRAFIA MÒDUL 1: Xarxes socials i protecció de dades

 

BIBLIOGRAFIA MÒDUL 2: Profiling, publicitat comportamental i aplicacions

 • Article 29 Working Party, "Opinion 2/2013 on apps on smart devices" https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/int/wp202_en_opinion_on_mobile_apps.pdf
 • PÉREZ BES Francisco "La publicidad comportamental online" UOC 2012
 • BLASI Eduard, "La protección de datos en Internet ante la innovación tecnológica" Thomson Routers Aranzadi 2013
 • BLASI Eduard, "Las aplicaciones móviles, un riesgo legal para las empresas" http://www.expansion.com/2014/01/08/juridico/1389201105.html Expansión 2014

BIBLIOGRAFIA MÒDUL 3: Intel·ligència artificial, aprenentatge de màquines, algoritmes i protecció de dades en el marc de l'RGPD i més enllà

Bibliografia Mòdul 4: Big data

 

FONTS D'INFORMACIÓ

 Normativa de protecció de dades

 http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/index-ides-idphp.php

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Consejo de Europa (2014). Manual de legislación europea en materia de la protección de datos [en línea]. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea:  https://rm.coe.int/16806ae663

Reglament General de Protecció de Dades:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/

http://www.avpd.euskadi.eus/informacion/reglamento-general-de-proteccion-de-datos/s04-5273/es/

Autoritats de Protecció de Dades

Autoritat Catalana de Protecció de Dades  https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es

Agencia Vasca de Protección de Datos www.avpd.euskadi.eus

Supervisor Europeo de Protección de Datos https://edps.europa.eu/

Lista de autoridades de protección de datos http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/index_en.htm

Article 29 Working Party

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm

Altres recursos d'interés

International Association of Privacy Professionals www.iapp.org

Future of Privacy Forum https://fpf.org/

LOPD y Seguridad http://lopdyseguridad.es

Cátedra de privacidad y transformación digital Microsoft-UV  https://www.uv.es/catedra-microsoft-uv

Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos   http://oiprodat.com/

Red Iberoamericana de Protección de Datos  https://www.redipd.org/es

Amunt

 •  Aquesta assignatura s'estructura en 4 unitats d'aprenentatge integrades pels materials docents, els recursos de l'aula, les guies d'estudi (GES) i les proves d'avaluació contínua (PAC). Finalment hi ha una última unitat, integrada pel mòdul 5 i dedicat a la privacitat en la publicació de dades, la lectura del qual és voluntària.
 • La metodologia de treball general que es proposa en aquesta assignatura es basa fonamentalment en l'estudi individualitzat del material docent que es proporciona, seguint les indicacions del consultor de l'assignatura. La lectura atenta d'aquest material és indispensable per a la superació de la matèria.
 • Abans, però, d'entrar en l'estudi individualitzat dels diferents mòduls, és convenient començar per la lectura atenta de la corresponent Guia d'estudi que acompanya cada unitat d'aprenentatge. En les guies consten algunes orientacions bàsiques que faciliten l'estudi, es clarifiquen alguns aspectes i es posa l'accent en els conceptes més importants que s'han de comprendre i retenir en qualsevol cas. Així mateix, es recull la bibliografia complementària per ampliar l'estudi dels diferents mòduls, així com s'indiquen una sèrie de webs, informacions o documentació que poden resultar d'interès.
 • D'altra banda, és imprescindible la consulta de la normativa que s'indica en els mòduls, part de la qual es troba disponible a l'aula dins de l'apartat "Materials i fonts". Realment, sense aquest estudi combinat no serà possible una perfecta assimilació dels continguts de l'assignatura.
 • Així mateix, també és aconsellable el seguiment actiu dels diferents espais comuns de l'aula, i tot això sense oblidar que el professor-consultor es troba constantment disponible per aclarir qualsevol dubte que pugui plantejar l'estudi dels Mòduls o la resolució de les activitats d'avaluació.
 • Òbviament, totes aquestes orientacions estan pensades per a superar l'assignatura amb els millors coneixements possibles i per obtenir els millors resultats en les diferents PACs, les quals constitueixen un mecanisme per facilitar l'avanç en els estudis i per comprendre de forma progressiva l'assignatura (ja que ajuden a establir i mantenir un ritme de treball i consoliden els coneixements que proporcionen els mòduls que la integren). Així, a través de les PACs, es podran aplicar els conceptes teòrics adquirits a supòsits de fet extrets de la realitat, posant en pràctica la necessària capacitat argumentativa i interpretativa.
 • Finalment, cal subratllar que alguns dels recursos complementaris que es proporcionin poden estar en anglès. En la mesura que la principal norma objecte d'estudi, el RGPD, és d'aplicació a tota la UE, hi ha molta doctrina, webs i legislació que val la pena conèixer que està en anglès i no està traduïda.

 

La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que es persegueixen, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i / o preguntes teorico-pràctiques, registre de vídeos i / o àudios , realització de qüestionaris amb un temps limitat i / o participació en debats, wikis, blocs o videoblocs. També és possible que algunes de les activitats s'hagin de realitzar en grup.
En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris per al correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i / o so).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Mitjançant l'avaluació contínua, l'estudiant podrà demostrar tant el grau d'adquisició dels diferents continguts teòrics i pràctics dels diferents mòduls com la capacitat d'interrelació d'aquests coneixements entre si, al mateix temps que podrà prendre consciència del seu propi ritme d'aprenentatge i detectar possibles mancances en la comprensió global de l'assignatura.


Les proves d'avaluació contínua  

L'avaluació contínua d'aquesta assignatura es compon de 4 activitats avaluables i totes obligatòries de tipus pràctic enfocades al desenvolupament del perfil competencial d'aquest programa: les proves d'avaluació contínua (PACs).

 

EN CONSEQÜÈNCIA, SI UN ESTUDIANT DEIXA UNA O MÉS ACTIVITATS SENSE ENTREGAR (OBTÉ UNA N), NO PODRÀ APROVAR L'AVALUACIÓ CONTÍNUA.

 Les instruccions per la seva realització i els criteris de correcció s'explicitaran en els enunciats de la pròpia PAC. Els exercicis plantejats seran variats: preguntes breus de verdader / fals amb una justificació; casos pràctics; redacció de documents; breu exposició d'una qüestió, enregistrament d'un vídeo, participació en debats, entre d'altres. El consultor ha de determinar si alguna de les activitats s'ha de fer en grup, circumstància de la que s'informarà adequadament

Convé destacar que, a més de la correcció de les respostes proporcionades es valorarà, per sobre de tot, la redacció, la seva qualitat jurídica (i, en particular, la seva justificació convenientment raonada i documentada-) així com la capacitat d'anàlisi i síntesi quan calgui.

 Aquestes activitats es lliuraran estrictament en els terminis que consten en el calendari l'aula, els quals també s'indicaran en els enunciats de cada PAC.  

 Quan es publiquin les qualificacions de cada PAC, es podran comparar les respostes individuals amb les corresponents solucions tipus que també es publicaran a l'aula, el que permetrà observar les pròpies insuficiències o errors comesos i obtenir exemples clars de les respostes esperades.

 La qualificació de les diferents PACs serà qualitativa i pot consistir en una A (que correspon a un excel·lent), una B (que correspon a un notable) o C + (que correspon a un aprovat), o bé en una C- o un D (que corresponen a un suspens alt o baix, respectivament). L'obtenció d'una D en una de les PACs suposa suspendre l'avaluació contínua.
La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i originalitat dels exercicis realitzats.

L'estudiant es compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual (tret que en algun exercici s'indiqui expressament el contrari) i original, seguint les indicacions de el Pla Docent i dels enunciats de les PACs.
La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es realitza l'EC constitueixen una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

 L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, PAC o prova final) o aquelles activitats que estableixi el consultor. I això ja sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, perquè ha copiat d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, manuals o articles (sense la cita corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

 En cas de còpia, a la PAC corresponent la qualificació procedent serà d'una D. L'estudiant podrà continuar realitzant l'Avaluació continuada (AC) però NO podrà superar l'assignatura.

 Amb independència de qui sigui l'estudiant causant de la còpia / plagi, l'amonestació acadèmica pel mal ús del sistema d'AC recaurà per igual sobre tots els estudiants implicats, i d'aquestes conductes es podran derivar les sancions disciplinàries corresponents per infracció de la normativa acadèmica.

 La possibilitat de qualificar una conducta com còpia / plagi i l'eventual imposició d'una amonestació acadèmica i / o sanció disciplinària pot produir-se en qualsevol moment de l'AC del semestre en curs respecte de qualsevol de les proves d'AC, fins i tot si ja han estat avaluades i / o està posada la nota final d'AC.

 Així mateix la còpia, plagi o ús indegut de l'Avaluació continuada pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les titulacions i garantir l'excel·lència i qualitat del model educatiu. En aquest sentit, la UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants. Per ajudar-vos a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la "Guia resolució PAC" disponible a l'apartat de "Materials i fonts" de l'aula.

 

Nota final d'avaluació contínua

La nota final de l'avaluació continuada serà la mitjana de les qualificacions obtingudes en les diferents PACs, tenint en compte la valoració global de la feina feta durant el semestre per l'estudiant. A aquests efectes, s'han de ponderar els diferents progressos de l'estudiant en l'aprenentatge i l'assoliment dels coneixements i les competències que s'estableixen per aquesta assignatura.

 Aquesta qualificació final també serà qualitativa, si bé es traduirà en una xifra numèrica d'acord amb els següents criteris: una A pot correspondre a un 9 o un 10 (i equival a una qualificació d'excel·lent), la B a un 7 o un 8 (i s'equipara a un notable) i la C + a 5 o 6 (i es tradueix en un aprovat).

 Quan l'estudiant no superi l'avaluació continuada, la nota final serà de C-, D o N, que s'atorgarà d'acord amb els següents criteris:
- La qualificació final de C- s'adjudicarà als estudiants que hagin seguit l'avaluació contínua (amb un mínim de el 50% de les activitats entregades), però no l'hagin superat.

- La qualificació final de D s'adjudicarà als casos de còpia, plagi o mal ús de el sistema d'avaluació contínua.
- La qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin realitzat el 50% de les PACs.

Amunt

La nota final de l'assignatura serà la nota final d'avaluació contínua.
L'obtenció d'una A (10)  a la nota final d'avaluació contínua no suposa automàticament l'obtenció d'una Matrícula d'honor.

Amunt