Elements i actors de la globalització Codi:  M5.652    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'intens procés de globalització econòmica que ha tingut lloc al llarg de les darreres tres dècades es pot analitzar des de tres perspectives: dels seus resultats, dels elements que l'expliquen i dels actors que el protagonitzen. En aquesta assignatura abordarem les tres perspectives per intentar donar una visió completa del procés.

L'anàlisi dels resultats ens portarà a fer una radiografia completa de la situació actual en termes de tot el que es pot moure internacionalment: mercaderies, serveis, capitals (en les seves diferents formes) i persones.

Pel que fa als elements, la globalització econòmica és el resultat de la combinació de dos elements: un d'objectiu i un de subjectiu. L'element objectiu fa referència bàsicament als progressos en la tecnologia, especialment en el transport -augment de la velocitat dels mitjans utilitzat i augment de la seva capacitat de volum-, i en les comunicacions que permeten obtenir informació en temps real. Estem en un món totalment comunicat, la qual cosa ha canviat el caràcter dels mercats. Per la seva banda, els elements subjectius tenen a veure amb el discurs que pretén justificar la necessitat i la inevitabilitat del procés tal i com s'està desenvolupant.

Des del punt de vista dels actors, no hi ha dubte que són les empreses multinacionals (EMN) els principals agents actius del procés de globalització econòmica. De fet, la generalització d'aquestes empreses dóna lloc a importants modificacions de tipus estructural en el funcionament del capitalisme.

Però per molt que cada vegada l'economia estigui més globalitzada, els estats continuen essent un actor clau en els processos econòmics. És per aquesta raó que també analitzarem el paper de l'estat (i dels organismes internacionals) en la globalització econòmica, tal i com aquesta ha tingut lloc.

Amunt

L'assignatura que presentem a continuació, que consta de 4 crèdits ECTS, té importants vinculacions en l'àmbit de l'economia i l'empresa. En tractar-se d'uns continguts d'elements i actors de globalització, pretenem capacitar-vos en la comprensió de les noves regles del joc en l'entorn econòmic que defineixen la consolidació de l'economia global.

En aquest sentit, els continguts de l'assignatura d'Elements i Actors de la Globalització s'associen amb futurs continguts d'estratègia i organització empresarial que desenvolupareu al llarg del màster.

Amunt

No cal tenir coneixements previs per cursar aquesta assignatura, no obstant això, és molt recomanable tenir un coneixement base en el mon de l'economia i l'empresa.

Amunt

Per tal de cursar i superar aquesta assignatura no s'exigeixen coneixements específics previs en el camp de l'anàlisi econòmica. No obstant, si al llarg del curs es detecten mancances concretes, es definirà la manera de poder corregir-les per tal d'avançar adequadament en el procés d'aprenentatge dels objectius i competències definides per l'assignatura.

Amunt

Competències i objectius

 Les competències transversals del Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic que es treballen en aquesta assignatura són:

 - Capacitat per a l'anàlisi crític i la síntesi

 - Capacitat per a l'aprenentatge i l'actualització permanents

 Les competències específiques del Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic que es treballen en aquesta assignatura són:

 - Capacitat per elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per objectiu assessorar als diferents agents socials institucionals en els seus processos de presa de decisions

 - Capacitat per generar i transmetre informació econòmica dirigida a públics no experts en Economia.

 

Les competències enunciades es concreten en els objectius generals següents:

 1. Analitzar els elements, tant els de realitat objectiva com subjectiva, del procés de globalització econòmica;

 2. Estudiar les estratègies d'actuació de les empreses multinacionals, com principal actor de la globalització que són, en els territoris d'implantació així com les seves conseqüències per l'economia receptora.

 3. Aprofundir en el paper del sector públic, en els seus diferents nivells, com a regulador del procés.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els mòduls següents:

 Mòdul 1. Visió panoràmica del procés de globalització econòmica

1. La globalització financera

2. La globalització productiva

3. La globalització comercial

4. La globalització dels moviments migratoris

5. Resum

 

Mòdul 2. Els elements de la globalització econòmica

1. La tecnologia

2. La ideologia

 

Mòdul 3. Els actors privats de la globalització econòmica: les empreses multinacionals

1. Les anàlisis "clàssiques" dels efectes de les IED

2. La revisió de les anàlisis "clàssiques" dels efectes de les IED

3. El paper de l'estratègia de les EMN en l'anàlisi dels efectes de les IED

4. Resum

 

Mòdul 4. La regulació de la globalització econòmica i el paper dels Estats

1. L'Estat i la globalització

2. De l'Estat del benestar a l'Estat neoliberal

3. Les geografies de l'estat dins la globalització

 

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura es compon dels mòduls didàctics esmentats. Aquests mòduls es presenten en format electrònic (pdf) i són accessibles des de l'aula de l'assignatura.

Tal i com s'explica a la introducció dels materials, els mòduls "no cobreixen tot el temari de l'assignatura. En conseqüència, els haurem de completar amb algunes publicacions que anirem proposant al llarg del curs per mitjà de les PAC"

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt