Temes d'economia internacional Codi:  M5.653    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El creixent grau d'interrelació de les economies nacionals és un dels trets més destacats de l'economia mundial en els últims anys. Per tant, la importància de l'economia internacional és avui en dia evident, no tan sols pel que fa als especialistes sinó també pel conjunt de la ciutadania. L'abast dels mecanismes econòmics internacionals inclouen dimensions empresarials, comercials, financeres i tecnològiques, però també implicacions socials i polítiques.

Després d'unes dècades a finals del segle XX i principis del segle XXI en que la internacionalització de les relacions econòmiques esdevé el que coneixem per "globalització" donant lloc a noves realitats i a noves regles amb àmplies implicacions, la crisi iniciada al final de la primera dècada del segle XXI mostra com els aspectes globals afecten també als ajustos a situacions cícliques delicades que es superposen als canvis estructurals ja iniciats.

Els canvis en la distribució del potencial econòmic, empresarial, comercial i financer a escala global conformen doncs noves realitats i factors com les xarxes globals de producció o el finançament dels desequilibris, dèficits i deutes a escala global obren nous debats que han de ser correctament interpretats i degudament analitzats .

Amunt

Es tracta d’una assignatura obligatòria de 4 crèdits ECTS dins del Màster Universitari d’Anàlisi Econòmica, que vol proporcionar coneixements avançats d’una realitat econòmica internacional de complexitat creixent com també els instruments i les eines necessàries per a la seva anàlisi.

Amunt

-          Analistes, consultors i assessors, tant d'organitzacions i institucions governamentals com no governamentals, així com nacionals o internacionals.

-          Directius d'empreses, especialment d'aquelles que es trobin internacionalitzades o en procés d'internacionalització.

-          Tècnics i gestors de l'administració (local, regional,...) que desenvolupin les seves activitats en àrees d'estudis econòmics i de prospectiva, com policy makers en àrees de dinamització i promoció econòmica.

-          Periodistes especialitzats, docents i d'altres que desenvolupin les seves activitats professionals en l'àmbit de l'economia.

Amunt

Les competències transversals del Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

-          Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en u entorn professional global 

-          Capacitat per aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació d'una forma avançada

Per la seva part, les competències específiques del Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic que es treballen en aquesta assignatura són:

-          Capacitat per a deduir i avaluar les problemàtiques i els reptes derivats de les complexes realitats econòmiques, els seus elements substantius, les seves causes i les seves conseqüències.

 

-          Capacitat per extreure coneixements rellevants i útils per a la definició d'estratègiques en un context globalitat.

 

Aquestes competències enunciades es concreten en els objectius generals següents:

- Analitzar la dimensió internacional creixent dels diversos aspectes de l'activitat econòmica i les seves implicacions socials.

- Aplicar els coneixements adquirits als problemes de l'economia global, entenent els arguments cabdals en els debats rellevants existents sobre una realitat global que és complexa i canviant.

Amunt

En aquesta assignatura seleccionarem cada semestre docent diversos temes d'actualitat en l'àmbit de l'Economia Internacional (tres o quatre), ens focalitzarem en ells, ens dedicarem a analitzar-los i debatre'ls en profunditat a partir de la selecció d'unes lectures i d'unes activitats relacionades amb cadascun dels temes. Aquestes qüestions que escollirem i tractarem tindran en comú tant la seva actualitat com el seu caràcter "transversal".

A tall d'exemple, algunes dels temes a analitzar podrien ser les connexions entre la internacionalització i el creixement econòmic, el paper de les economies emergents a l'economia global, la seva incidència sobre els difícils mecanismes de governança de la globalització, els problemes de pobresa i desigualtats a escala mundial, les controvèrsies sobre competitivitat i les propostes de reforma de l'arquitectura financera internacional o l’impacte de les monedes digitals en les polítiques monetàries internacionals.

Amunt

Els materials, recursos d’aprenentatge i altres eines de consulta, estudi i treball seran escollits i especificats per a cadascun dels àmbits treballats a l’avaluació continuada.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt