Àrees econòmiques: UE i EUA Codi:  M5.654    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura analitzem els trets essencials de l'economia de la Unió Europea i dels Estats Units; estudiem les seves estructures, les seves polítiques i els principals reptes que tenen pel davant, alhora que s'analitzen els seus respectius posicionaments dins de l'Economia Global. Es tracta, doncs, d'una assignatura de plena i permanent actualitat al tractar-se de dues de les principals àrees econòmiques a nivell mundial.


L'assignatura es divideix en quatre blocs. En primer lloc abordem l'estudi del procés d'integració europeu, especialment la configuració del mercat interior europeu i la de la Unió Econòmica i Monetària. El segon bloc el dediquem a estudiar les principals polítiques de la UE en termes pressupostaris, la política agrícola i de pesca comunes així com les polítiques de cohesió. Per la seva banda, en el tercer bloc analitzem els aspectes productius i comercials més significatius de la UE: estructura i especialització productiva, polítiques microeconòmiques, competitivitat i comerç exterior de la UE, cadenes de valor,... Finalment, en el quart bloc, abordem l'economia nord-americana i analitzem el seu sistema productiu, el procés de financiarització, el sector exterior i la seva competitivitat.

Més enllà de l'anàlisi específica d'aquestes dues àrees econòmiques, l'assignatura també aporta eines i metodologia per analitzar qualsevol altra àrea econòmica que es pretengui estudiar, ja sigui en el marc del mateix màster (per exemple, en la realització del TFM) com en la pràctica professional posterior.

Amunt

Aquesta assignatura, conjuntament amb la d'Àrees econòmiques: Amèrica Llatina i Àsia, configuren el bloc dedicat a l'anàlisi de l'Economia Mundial utilitzant el marc analític de les àrees econòmiques. És una assignatura optativa de quatre crèdits i no és necessari haver superat cap assignatura específica per poder-la cursar.

Amunt

Objectius

 1. Conèixer i saber analitzar el procés d'integració europeu iniciat als anys cinquanta del segle XX, els seus aspectes polítics, institucionals i, especialment econòmics.
 2. Analitzar l'evolució recent de l'estructura productiva de l'economia europea i la seva situació actual, identificant els sectors i activitats claus.
 3. Estudiar el comerç internacional de la Unió Europea, tant l'extra-europeu com l'intra-europeu, identificant-ne els principals socis comercials, la tipologia de productes importats i exportats, i els països que lideren les transaccions comercials.
 4. Analitzar el sistema productiu nord-americà, destacant les seves principals característiques i la seva evolució recent.
 5. Presentar la situació del comerç internacional nord-americà, des del marc institucional en què es desenvolupa, així com la caracterització dels seus fluxos comercials.
 6. Estudiar el paper dels Estats Units en els canvis del sistema monetari internacional i la financiarització de l'economia global.Competències transversals

 1. Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 2. Capacitat per aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.Competències específiques

 1. Capacitat per deduir i avaluar les problemàtiques i els reptes derivats de les complexes realitats econòmiques, els seus elements substantius, les seves causes i les seves conseqüències.
 2. Capacitat per elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per objectiu assessorar a organismes, institucions i empreses en els seus processos de presa de decisions.

Amunt

1. El procés d'integració a Europa: la Unió Europea

2. Les principals polítiques de la Unió Europea: la política agrícola i de pesca i les polítiques de cohesió

3. Aspectes productius i comercials de la Unió Europea

4. L'economia dels Estats Units i el seu paper al mon

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt