Àrees econòmiques: Amèrica Llatina i Àsia Codi:  M5.655    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura analitzem els trets essencials de dues àrees econòmiques, la d'Amèrica Llatina i la d'Àsia; estudiem les seves estructures, les seves polítiques i els principals reptes que tenen pel davant, alhora que s'analitzen els seus respectius posicionaments dins de l'Economia Global. Es tracta, doncs, d'una assignatura de plena i permanent actualitat al tractar-se de dues de les principals àrees econòmiques a nivell mundial.

L'assignatura es divideix en quatre blocs. En el primer ens aproximem a la realitat llatinoamericana i en el segon bloc analitzem els principals aspectes productius i comercials d'aquesta àrea econòmica. Per la seva banda, el tercer bloc el dediquem a estudiar les principals característiques econòmiques del Japó, dels anomenats dragons asiàtics així com les d'alguns altres països rellevants de la zona. Finalment, en el quart bloc, ens aproximem als dos grans gegants asiàtics, Xina i Índia, els quals, en les darreres dècades, han assolit -de fet, recuperat- un important protagonisme dins de l'economia global.

Més enllà de l'anàlisi específica d'aquest conjunt d'àrees econòmiques, l'assignatura també aporta eines i metodologia per analitzar qualsevol altra àrea econòmica que es pretengui estudiar, ja sigui en el marc del mateix màster (per exemple, en la realització del TFM) com en la pràctica professional posterior.

Amunt

Aquesta assignatura, conjuntament amb la d'Àrees econòmiques: Unió Europea i Estats Units, configuren el bloc dedicat a l'anàlisi de l'Economia Mundial utilitzant el marc analític de les àrees econòmiques. És una assignatura optativa de quatre crèdits i no és necessari haver superat cap assignatura específica per poder-la cursar.

Amunt

Objectius:

1. Donar a conèixer els esdeveniments històric-econòmics més rellevants i els principals models de desenvolupament econòmic seguits per part de les dues àrees econòmiques sobre les quals tracta l'assignatura.

2. Presentar la conjuntura territorial i governamental actual, identificant les formes d'Estat i Govern predominants en les dues regions.

3. Mostrar les principals característiques demogràfiques d'ambdues àrees.

4. Identificar les particularitats dels seus sistemes monetaris

5. Analitzar la contribució dels seus respectius PIB tant a nivell internacional com regional, revisant a més la distribució en termes per càpita.

6. Analitzar les desigualtats de renda i de pobresa, i la seva intensitat per països. Exposar els nivells de desenvolupament humà i d'igualtat de gènere a les regions.

7. Oferir una visió panoràmica de l'estructura productiva de l'Amèrica Llatina, Japó, sud-est asiàtic, la Xina i l'Índia, revisant la seva evolució recent i estat actual.

8. Mostrar el pes relatiu de cada sector en el conjunt de l'economia, identificant els productes protagonistes i particularitats a nivell nacional.

9. Evidenciar el pes dels seus sectors externs tant a nivell mundial com regional, i identificar les característiques de el comerç de béns i serveis, basant-nos en els tipus de productes i socis comercials.

10. Analitzar la participació d'aquest conjunt de països en les Cadenes Globals de Valor (CGV)

Competències

Transversal 1: Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

Transversal 2: Capacitat per aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.

Específica 1: Capacitat per deduir i avaluar les problemàtiques i els reptes derivats de les complexes realitats econòmiques, els seus elements substantius, les seves causes i les seves conseqüències.

Específica 2: Capacitat per elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per objectiu assessorar a organismes, institucions i empreses en els seus processos de presa de decisions.

Amunt

1. Amèrica Llatina: apropament a la realitat llatinoamericana

1.1 Amèrica Llatina en perspectiva històrica. models econòmics

1.2 Organització política i territorial actual

1.3 La qüestió monetària a Amèrica Llatina

1.4 Aspectes demogràfics, socioeconòmics i mediambientals

2. Amèrica Llatina: aspectes productius i comercials

2.1 Estructura productiva actual

2.2 Aspectes comercials

3. Àsia: Japó, els dracs i la resta de països de sud-est asiàtica 

3.1 Breu aproximació històrica. Transformacions econòmiques de segle XX

3.2 Panorama actual

3.3 Estructura productiva actual

3.4 Aspectes comercials

4. Àsia: Xina i l'Índia

4.1 Xina: aspectes demogràfics, socioeconòmics i ambientals

4.2 Xina: Estructura productiva i comerç exterior

4.3 Índia: aspectes demogràfics, socioeconòmics i ambientals

4.4 Índia: estructura productiva i comerç exterior

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt