Model productiu i sostenibilitat Codi:  M5.656    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura ofereix una aproximació a la transformació del model productiu en les darreres dècades en el context de la globalització. Específicament, la transformació del model productiu serà analitzada mitjançant l'èmfasi en dos eixos que actualment semblen determinar la seva evolució. Per una banda, la continuada transformació digital de l'economia encapsulada en processos tals com la quarta revolució industrial o l'expansió de models de negoci basats en plataformes d'internet. Per l'altra banda, la necessitat de fer front als reptes del canvi climàtic i explotació dels recursos naturals finits a la terra. Mitjançant aquests dues temàtiques, el curs proposa entendre com el model productiu global és un model dinàmic a nivell global, les seves potencialitats, limitacions i alternatives.

Amunt

Model Productiu i Sostenibilitat forma part del bloc Territori i Sostenibilitat del Màster conjuntament amb Economia Regional i urbana i Economia del Coneixement. En concret aquesta assignatura es centra en formular les relacions existents entre recursos naturals, model productiu i canvi productiu i revisar les conseqüències materials i ambientals de l'economia del coneixement en el context geogràfic mundial, amb especial èmfasis en el sud global.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta en els camps professionals:

-       Tècnics i assessors en departaments d'estudis econòmics, prospectiva o assessors tan en el sector privat, públic o tercer sector.

       Directius d'empreses, especialment aquelles internacionalitzades o en procés d'internacionalització.

       Periodistes especialitzats o docents que desenvolupin les seves activitats en temes econòmics i ambientals globals.

Amunt

Objectius

-       Entendre la economia política del impacte de les tecnologies digitals en la transformació del model productiu.

-       Explorar les geografies globals desiguals del canvi de model productiu

-       Analitzar les relacions entre recursos naturals, model productiu y canvi dins el capitalisme digital.

Competències

C1: Capacitat per adoptar i promoure aptituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

C2: Capacitat per a desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentant en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

C3: Capacitat per extreure coneixement rellevant i útil per a la definició d'estratègies en un context globalitzat.

C4: Capacitat per a generar i transmetre informació econòmica, adaptant-la al públic a qui es dirigeix.

Amunt

Aquesta assignatura s'estructura en tres blocs de continguts:

1.       La geografia econòmica del capitalisme digital, on s'explora la transformació digital de les xarxes de producció global i el seu impacte en la divisió internacional del treball, amb especial èmfasi al sud global.

2.       La infraestructura del capitalisme digital, on s'analitza, des d'una perspectiva geopolítica, la importància de la infraestructura necessària per tal de desenvolupar una economia digital.

3.       La sostenibilitat del capitalisme digital, centrant-se en la relació entre recursos naturals, deixalles i nous models productius digitals.

Amunt

Amunt

L'assignatura disposa tan de materials propis produïts ad hoc com de recursos externs en forma de manuals, articles científics, especialitzats i periodístics, audiovisuals i en format web com l'accés a bases de dades especialitzades i la resta de serveis de la biblioteca de la UOC. Els materials son primordialment en català o castellà però també hi ha lectures recomanades en anglès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt