Economia regional i urbana Codi:  M5.657    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Economia Regional i Urbana, amb una càrrega d'activitat de 4 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació obligatòria del Màster Universitari en Anàlisi Econòmica.

Amb l'aprenentatge dels continguts d'aquesta assignatura es tracta de que l'estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats requerides per a comprendre les forces determinants de la localització de les persones i l'activitat econòmica en el territori.

Al llarg del curs, per tant, es donaran els fonaments teòrics bàsics que han de facilitar a l'estudiant entendre les causes principals que determinen que vivim en un mon amb grans diferències en la distribució de la població i de la riquesa en el territori.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es complementen amb el procés d'aprenentatge que es desenvolupa en altres matèries obligatòries del programa de Màster, com és el cas d'Entorn global de negocis, Elements i actors de la globalització, Reptes del mercat de treball o Model productiu i sostenibilitat, entre d'altres.

Amunt

L'aprenentatge de l'assignatura vol nodrir de coneixements i competències rellevants a aquelles persones que vulguin exercir la seva activitat professional en els àmbits relacionats amb l'estudi de la geografia econòmica, la gestió de les administracions territorials o l'administració i direcció empresarial.

Amunt

No és necessari disposar de coneixements previs, si bé haver cursat l'assignatura de Geografia Econòmica en algun dels graus oferts a la universitat ofereix una base de coneixements científics que facilitarà l'assoliment de les competències i els resultats d'aprenentatge previstos en l'assignatura.

Amunt

Un objectiu essencial del curs és aprendre els elements dinàmics que hi ha al darrera de la creació de les ciutats i la seva expansió en el territori. Avui, més de la meitat de la població del planeta viu en entorns urbans Aquest és un fet molt característic de la nostra societat ja que fa només un segle, menys del 10% de la població mundial vivia en ciutats. Per tant, és vital comprendre les causes històriques i econòmiques i socials que expliquen la nostra geografia econòmica actual.

De la mateixa manera, amb l'assignatura es pretén aportar els coneixements necessaris per a que l'estudiant entengui les raons que condicionen les decisions de les empreses a l'hora de decidir on localitzen les seves activitats de producció i distribució.

Es proporcionaran també els elements indispensables per a avaluar la incidència que tenen, en la geografia econòmica, les decisions de tots els actors presents en un entorn concret, tant des de la perspectiva de les empreses que ofereixen productes i serveis com també de les institucions locals i de les persones que estudien, treballen, inverteixen i consumeixen.

Finalment, s'analitzarà també com la geografia de les activitats econòmiques i el talent influeixen en la capacitat d'una societat per a generar noves idees i transformar-les en innovacions. També es reflexionarà sobre la importància que retenen els elements territorials en l'era de la revolució digital.
 

Competències transversals
  • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi
  • Capacitat per a l'aprenentatge i l'actualització permanent

Competències específiques

  • Capacitat per a extreure coneixement rellevant que sigui útil per a la definició d'estratègies per part de l'entorn institucional local
  • Capacitat per a elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per objectiu assessorar als diferents agents institucionals en els seus processos de presa de decisions
 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen a partir de donar resposta a les següents preguntes clau:

- Per què vivim en ciutats cada cop més grans?

- Per què hi ha regions que són més riques?

- Per què gairebé tot sempre passa en els mateixos llocs?

- Per què unes ciutats i regions són més innovadores que altres?

Amunt

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els quatre mòduls didàctics que integren el material docent "Economia i desenvolupament territorial". Aquests mòduls es troben en format web, són obra del professor Josep Lladós dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i són accessibles des de l'aula. Els estudiants disposen d'una versió imprimible dels mòduls, en format pdf. Cadascun d'ells s'estructura al voltant d'un conjunt de preguntes clau que volen ajudar a que l'estudiant aprengui els principals conceptes relacionats amb la geografia econòmica actual.

A banda del glossari de conceptes inclosos al material, dins de l'apartat de recursos de l'aula teniu a la vostra disposició l'hiperrepertori, que és un glossari de termes relacionats amb l'assignatura i amb la resta de conceptes del món de l'economia i l'empresa. Si teniu qualsevol dubte sobre el significat de un concepte, terme o sigla d'economia de l'empresa, us recomanem consultar-ho.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt