Economia pública i benestar Codi:  M5.659    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L’assignatura d'Economia Pública i Benestar té per objecte promoure i desenvolupar l'anàlisi de la intervenció del sector públic en les economies de mercat, amb especial atenció al conjunt d'actuacions que conformen el sistema de benestar social, prenent com a referència principal la realitat espanyola i europea. El programa comprèn aspectes relacionats amb la regulació dels mercats, l'activitat financera del Sector Públic i, en particular, l'anàlisi dels objectius i instruments de la política social, de les seves conseqüències sobre el creixement econòmic i la cohesió social, i de les relacions entre els sectors públic i privat.

Amunt

Aquesta assignatura, conjuntament amb la de Reptes del mercat de treball i Economia Col·laborativa, configuren el bloc dedicat a la matèria "Treball i Benestar". És una assignatura obligatòria de quatre crèdits i no és necessari haver superat cap assignatura específica per poder-la cursar.

Amunt

Qualsevol vinculat a l’Administració Pública.

Amunt

L'objectiu bàsic de l'assignatura és dotar a l'estudiant dels coneixements necessaris per a efectuar l'anàlisi de les diferents polítiques públiques que incideixen sobre el benestar dels ciutadans, tant des del punt de vista de la despesa pública com en relació a la seva incidència. Així mateix, es familiaritzarà a l'estudiant amb l'ús dels instruments necessaris a fi que pugui elaborar un informe crític i raonat sobre les principals polítiques d'aquestes característiques: pensions, sanitat, educació i desocupació.

Competències:

-          Capacitat per a analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant els processos de presa de decisions de manera que pugui respondre's satisfactòriament a les necessitats territorials i socials, aconseguit resultats eficients i sostenibles.

-          Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

-          Capacitat per a desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

-          Capacitat per a extreure coneixement rellevant i útil per a la definició d'estratègies en un context globalitzat.

-          Capacitat per a elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per objectiu assessorar organismes, institucions i empreses en els seus processos de presa de decisions.

Amunt

I. Reptes i riscos de l’Estat del Benestar

II. La Seguretat Social i les polítiques de distribució de la renda

III. L’accés a béns preferents: educació, salut i habitatge

IV. Avaluació de Polítiques Públiques

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt