Reptes del mercat de treball Codi:  M5.660    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'expansió del fenomen de la globalització ha aportat un nou escenari per al mercat de treball i ha transformat les relacions laborals a les diferents regions. En aquest context, el mercat de treball espanyol s'ha caracteritzat en les últimes dècades per dos aspectes claus que li han aportat els seus trets distintius. El primer, l'elevada desocupació que es resisteix a remetre fins i tot en els moments d'expansió econòmica i que assoleix cotes dramàtiques durant les crisis. El segon, l'elevada i persistent temporalitat que confereix uns nivells de precarietat laboral sense precedents en les economies del nostre entorn, ocasionant uns costos personals, socials i econòmics insostenibles. Al costat d'aquests factors, atur i temporalitat, molt recentment ha irromput de forma brusca en el panorama laboral el fenomen de la immigració. De tal forma que, en poc temps, Espanya ha aconseguit uns nivells d'immigració que altres països amb major tradició d'acolliment han trigat dècades. Al costat de tot això, els efectes d'una crisi econòmica de dimensió global.

En un entorn globalitzat, i encara més en recessió, la qualitat del treball es perfila com un dels factors competitius més rellevants. El capital humà d'una societat, especialment la educació,  augmenta la seva productivitat, impulsa el seu creixement i desenvolupament econòmic, facilita la inversió en R+D+i i impulsa la internacionalització de les seves empreses.

Aquesta assignatura gravita al voltant d'aquests quatre eixos (educació, immigració, temporalitat i atur), a fi de posar a disposició dels estudiants els instruments necessaris per realitzar una anàlisi crítica de la situació actual del mercat de treball a Espanya, traslladable a l'estudi de la realitat laboral d'altres economies.

Amunt

Assignatura obligatòria de 4 ECTS. Encara que és l'única assignatura dintre del programa que tracta directament les qüestions vinculades amb el mercat de treball, té importants connexions amb altres assignatures del Màster Universitari en Anàlisi Econòmica com, per exemple, amb l'assignatura Mètodes de recerca quantitativa o indicadors i informació per a l'anàlisi econòmica, que ens permetrà familiaritzar-nos amb tècniques quantitatives que després seran emprades per l'anàlisi aplicat dels diferents fenòmens laborals, l'Economia del coneixement, estretament lligada al mercat de treball especialment al tema referit a la qualitat del treball i el capital humà,  o d'altres com Model productiu i sostenibilitat, Economia regional i urbana, Entorns globals de negocis, etc. De fet, no podem oblidar que l'economia laboral, àmbit on s'ubica aquesta assignatura, analitza el mercat de treball, i aquest depèn, en gran mesura, de les condicions del mercat de bens i productes i de l'economia en general, per això parlem d'ell com d'un mercat derivat.

Amunt

La comprensió de les dinàmiques del mercat de treball, i dels agents que operen en ell, són una qüestió imprescindible per a qualsevol professional vinculat amb l'anàlisi econòmic. Ja sigui perquè es dedica directament a l'estudi de la realitat laboral o perquè necessita conèixer quines implicacions tindrà sobre ella les decisions preses en altres entorns.

Amunt

Es recomanable disposar d'una base econòmica sòlida, especialment de la disciplina de microeconomia i macroeconomia, per al correcte seguiment de l'assignatura. Així com conèixer els conceptes bàsics relacionats amb la branca de l'Economia vinculada amb la realitat laboral (oferta i demanda de treball, mercat de treball, indicadors laborals, etc.).

Amunt

Veure les recomanacions sobre coneixements previs. 

Amunt

Les competències bàsiques, generals, transversals i específiques associades a l'assignatura són: 
C1: Que els/les estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis (Bàsiques - B8).


C2: Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant els processos de presa de decisions de manera que pugui respondre's satisfactòriament a les necessitats territorials i socials, aconseguit resultats eficients i sostenibles (Generals - G1). 


C3: Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable (Transversals - T2).  

C4: Capacitat per desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional (Transversals - T4).


C5: Capacitat per deduir i avaluar les problemàtiques i els reptes derivats de les complexes realitats econòmiques, els seus elements substantius, les seves causes i les seves conseqüències (Específica - E2).

C6: Capacitat per generar i transmetre informació econòmica, adaptant-la al públic al qual es dirigeix (Específica - E5).

Les competències enunciades es concreten en els objectius generals següents: 

 • Emprar les principals fonts d'informació, tant qualitatives com a quantitatives, per a l'estudi del mercat de treball (nacional i internacional).
 • Conèixer els indicadors bàsics per explicar la situació i l'evolució del mercat de treball, construir de nous i aplicar-los. 
 • Calcular i utilitzar els indicadors necessaris per analitzar l'evolució dels principals elements del mercat de treball. 
 • Valorar de manera crítica la informació dels mitjans de comunicació, informes i literatura acadèmica específica sobre conjuntura laboral. 
 • Realitzar judicis informats sobre la situació del mercat de treball a Espanya i altres economies. 

Amunt

Qualitat del treball. Efectes de la inversió en capital humà.
El mòdul s'inicia amb la definició dels conceptes claus de la teoria del capital humà, com a forma d'anàlisi de l'oferta de treball, amb la presentació del seu model bàsic per calcular la rendibilitat privada i social de la inversió en educació, les seves implicacions més significatives, els factors que determinen les diferències en dotació en capital humà (educació) i la distinció entre capital humà general i específic. Addicionalment es sintetitzaran les crítiques al model de capital humà, tant aquelles que incideixen exclusivament en alguns dels seus aspectes com aquelles que qüestionen la seva totalitat formulant models teòrics alternatius. Després d'aquesta part introductòria, que permet adquirir els coneixements teòrics bàsics sobre el capital humà, focalitzarem la nostra atenció en l'estudi de la dotació i el rendiment del capital humà a Espanya. S'analitzarà, des d'una perspectiva aplicada, la situació de l'educació al mercat de treball espanyol tractant temes com el nivell educatiu de la població ocupada i el seu impacte sobre, per exemple, el model productiu, l'atur, la temporalitat i altres elements de l'economia laboral. Tot això, sense deixar de banda altres qüestions como les diferències regionals, la comparació amb altres economies del nostre entorn o problemes d'actualitat com el que representa el fenomen de la sobreeducació.


Migracions laborals
El mòdul tracta d'explicar les causes i determinants de la mobilitat geogràfica, per tal d'analitzar i comprendre com el fenomen de la immigració s'ha convertit en els darrers anys en unes de les qüestions més candents del mercat de treball espanyol. El marc teòric de les migracions es realitzarà a partir del model de capital humà. Això suposa entendre la mobilitat geogràfica dels individus com una inversió en capital humà. Que, per tant, comporta uns costos i uns beneficis, quedant condicionada la decisió d'invertir en funció de la seva rendibilitat. La qual, com en altres aspectes del capital humà, pot ser tant privada com a social. No obstant això, la inversió en migració té particularitats que convé ressaltar, com són els seus costos i beneficis psicològics i emocionals. D'altra banda, els determinants individuals de la inversió en migració, i el seu efecte sobre la probabilitat d'emigrar, ens permetrà explicar perquè els individus presenten diferències en la seva propensió migratòria. Encara que, no podem obviar que al costat d'aquests factors microeconòmics hi ha altres elements macroeconòmics que afecten a la migració. Així, hi ha regions que atreuen immigració -factors pull- i regions que es caracteritzen per expulsar treballadors -factors push-.  L'anàlisi empírica d'aquestes qüestions aplicat al cas espanyol, ens permetrà aprofundir en les causes, les conseqüències i les característiques de la immigració recent a Espanya i el seu efecte sobre el mercat de treball i l'economia en general.


Temporalitat. La contractació temporal a Espanya
El mòdul es centra en el que ha vingut a denominar-se Model espanyol de contractació temporal. I és que a causa del seu elevat i persistent índex d'inestabilitat laboral, el mercat de treball espanyol s'ha convertit en un cas d'estudi "fascinant" per a l'anàlisi de les conseqüències socials i econòmiques derivades de l'ús excessiu del treball  temporal. Entre altres qüestions, ens interessarem per les dades bàsiques de la temporalitat -evolució de la seva taxa i comparació internacional-, les etapes per les quals ha travessat l'ocupació temporal a Espanya -des de 1984, quan es van establir les bases del Model espanyol de contractació temporal, fins a la seva consolidació i permanència malgrat la forta destrucció d'ocupació ocasionada per l'actual crisi econòmica-, els determinants que expliquen les diferències en la incidència d'aquest fenomen i la seva distribució regional, així com les causes i conseqüències més rellevants de prioritzar el contracte temporal com a mecanisme de flexibilitat laboral.


L'atur.
El bloc s'estructura en dues parts, una teòrica i una altra aplicada. La part teòrica, amb l'objectiu de garantir uns coneixements mínims sobre la desocupació que permetin a l'estudiant poder realitzar una anàlisi crítica de la situació actual, inclourà una aproximació als tipus de desocupació i les causes que les justifiquen, la relació entre vacants i desocupació, l'estudi de la durada de la desocupació, així com la connexió entre desocupació i rigidesa dels salaris. La part aplicada versarà sobre l'anàlisi del problema de la desocupació en les economies actuals, amb especial incidència en el cas espanyol. Per a això, i a partir de la informació estadística disponible i de la lectura de bibliogràfica acadèmica específica, s'aprofundiran en qüestions com, per exemple, la distribució personal i regional de l'atur, la identificació dels seus determinants, la seva evolució i la relació d'aquesta amb el model productiu dominant en l'economia o la valoració de les diferents mesures proposades per a la seva reducció.Aquests mòduls es sintetitzen en tres reptes, que coincideixen amb les tres proves d'avaluació continuada (PAC) de l'assignatura. El primer porta per títol La importància del capital humà. Educació i migracions laborals, el segon és La segmentació laboral. El problema de la temporalitat i el darrer és El gran repte del mercat de treball: l'atur. Per completar aquest contingut, s'ha seleccionat, per cadascun dels reptes proposats, un conjunt d'articles acadèmics i bases de dades que permeten profunditzar sobre els tòpics més interessants Tos els recursos estan disponibles a l'aula.

Amunt

Redacció de textos científicotècnics PDF
Redacción de textos científico-técnicos PDF

Amunt

L'assignatura disposa de quatre tipus de recursos d'aprenentatges: (i) mòduls didàctics, (ii) articles científics i divulgatius, (iii) bases de dades oficials i (iv) bibliografia complementaria.  Tots ells clasificats en funció del repte al que fan referència i a disposició del estudiant a l'aula.

 
Els mòduls didàctics representen el recurs principal i pretenen ser una síntesi de les principals qüestions teòriques i empíriques dels diferents temes objecte d'estudi en aquesta assignatura (qualitat del treball, moviments migratoris, temporalitat i atur). Permetran a l'estudiant obtenir una base sòlida i una perspectiva amplia del fenomen analitzat, imprescindible per poder abordar l'estudi d'aspectes més concrets i avançats propis d'un programa de màster. Aquest recurs està especialment destinat a aquells estudiants que no tenen una base sòlida en Economia del treball. 


Els articles científics i divulgatius de contrastada qualitat són seleccionats amb la finalitat d'aprofundir en el coneixements dels tòpics més rellevants, actuals i interessats de cadascun dels temes que configuren el contingut de l'assignatura. 


Les bases de dades, nacionals  i internacionals, elaborades per organismes oficials, tals com l'INE, Eurostat, OIT, etc. seran necessàries per poder realitzar, de forma independent i rigorosa per part dels estudiants, aquells exercicis empírics que els permeti analitzar de manera crítica la situació actual, l'evolució i la comparativa internacionals dels diferents tòpics treballats amb els mòduls i els articles científics i divulgatius. 


La bibliografia complementaria està conformada per tot un seguit de material addicional, fonamentalment manuals, i el seu objectiu és proporcionar als estudiants una base complementaria per aprofundir en els aspectes més significatius, i característics, del mercat de treball espanyol, i internacional, a l'actualitat. Aquesta bibliografia addicionals que es pot consultor per aprofundir en els diferents elements de l'economia laboral és la següent: 

 • Ashenfelter, O.C. and D. Card (2000): "Handbook of Labor Economics", North Holland.
 • Ashenfelter, O.C. y D. Card (1991): "Manual de Economía Laboral", Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
 • Borjas, G. (2013): "Labor Economics", 6th Edition, McGraw-Hill, New York.
 • Fina, Ll. (2001): "El reto del empleo", McGraw-Hill, Madrid.
 • Laing, D (2011): "Labor Economics", 1st Edition, Norton, London.
 • McConnell, C.R., S.L. Brue and D.A. Macpherson (2014): "Economía laboral", Séptima edición adaptada, McGraw-Hill, Madrid.
 • Toharia, L. et al (1998): "El mercado de trabajo en España", McGraw-Hill, Madrid.


Els dos primers textos consisteixen en una col·lecció d'articles que proporcionen una visió panoràmica de les qüestions més rellevants sobre economia laboral. Els textos de McConnell et al (2007), Borjas (2010) i Laing (2011) amb caràcter de manual resultes adequats per adquirir una base del funcionament actual dels mercats de treball amb especial atenció als tòpics objecte d'estudi, principals aproximacions teòriques i mètodes empírics empleats, així com fonts de dades utilitzades en l'anàlisi aplicada. Finalment, els textos de Fina (2001) i Toharia et al (1998) faciliten una aproximació a les característiques més significatives del mercat de treball espanyol. 


Aquesta llista es complementarà amb lectures sobre cadascun dels temes que es facilitaran a mesura que avanci el semestre.  

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt