Treball final de màster Codi:  M5.663    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el treball final de màster (TFM) es posen en joc de manera integrada els coneixements i competències adquirits al llarg de la titulació i la seva superació acredita que es disposa de les habilitats adequades pel ple desenvolupament professional en l'àmbit de l'anàlisi i la recerca en Economia. Així doncs, té un vincle molt estret amb les matèries estudiades anteriorment i no és estrictament necessari aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, el que s'ha après en assignatures prèvies.

Es tracta d'utilitzar tots els fonaments teòrics, conceptes i competències que s'han treballat en la resta d'assignatures i els recursos addicionals que es posen a l'abast de l'estudiant en l'assignatura, per constatar l'habilitat per enllaçar i relacionar aquests coneixements i donar resposta a uns objectius determinats. La temàtica i els objectius els fixarà l'estudiant prèvia validació del professorat de l'assignatura.

Amunt

Per a poder cursar el TFM s'ha d'haver superat 30 crèdits en d'altres assignatures del Màster. D'aquests 30 crèdits, almenys 24 han de correspondre a assignatures obligatòries. D'entre les assignatures obligatòries cal haver aprovat Mètodes d'investigació quantitatius i Disseny d'una recerca.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen potencialment qualsevol de les competències transversals i específiques que s'han establert per a aquest màster, depenent de la temàtica i la metodologia escollida

Amunt

Redacción de textos científico-técnicos PDF
Treball final de grau: investigant l'empresa i l'economia PDF
Trabajo final de grado: investigando la empresa y la economía PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Presentación de documentos y elaboración de presentaciones PDF
Guia de treball final de màster Web
Guía de trabajo final de máster Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt