Treball final de màster Codi:  M5.663    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el treball final de màster (TFM) es posen en joc de manera integrada els coneixements i competències adquirits al llarg de la titulació i la seva superació acredita que es disposa de les habilitats adequades pel ple desenvolupament professional en l'àmbit de l'anàlisi i la recerca en Economia. Així doncs, té un vincle molt estret amb les matèries estudiades anteriorment i no és estrictament necessari aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, el que s'ha après en assignatures prèvies.

Es tracta d'utilitzar tots els fonaments teòrics, conceptes i competències que s'han treballat en la resta d'assignatures i els recursos addicionals que es posen a l'abast de l'estudiant en l'assignatura, per constatar l'habilitat per enllaçar i relacionar aquests coneixements i donar resposta a uns objectius determinats. La temàtica i els objectius els fixarà l'estudiant prèvia validació del professorat de l'assignatura.

Amunt

Per a poder cursar el TFM s'ha d'haver superat 30 crèdits en d'altres assignatures del Màster. D'aquests 30 crèdits, almenys 24 han de correspondre a assignatures obligatòries. D'entre les assignatures obligatòries cal haver aprovat Mètodes d'investigació quantitatius i Disseny d'una recerca.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen potencialment qualsevol de les competències transversals i específiques que s'han establert per a aquest màster, depenent de la temàtica i la metodologia escollida

Amunt

Redacción de textos científico-técnicos PDF
Treball final de grau: investigant l'empresa i l'economia PDF
Trabajo final de grado: investigando la empresa y la economía PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Presentación de documentos y elaboración de presentaciones PDF
Guia de treball final de màster Web
Guía de trabajo final de máster Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt