Creació i gestió de l'empresa publicitària Codi:  M5.800    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura tracta d'aproximar l'estudiant als diferents models i estructures de les empreses publicitàries per tal que aprenguin a identificar oportunitats de negoci en aquest àmbit i tinguin uns coneixements per poder dur a terme els seus propis projectes empresarials. Baix aquest pretext es pretén que desenvolupin habilitats organitzatives, directives i de coordinació d'equips que repercutiran en l'òptima gestió de projectes publicitaris.


Amunt

Es tracta d’una assignatura obligatòria de primer semestre que consta de 6 crèdits i que pretén mostrar a l'estudiant que tot el que aprengui al llarg del màster en la resta d'assignatures pot ser aplicat no només en cas de treballar per compte aliè, sinó també per compte propi. Donar-los les eines per a que en un moment determinat puguin muntar la seva pròpia empresa de publicitat.


A més els ajuda a tenir una visió no només creativa sinó també de negoci, aspecte fonamental que els servirà també de cara a la resta de matèries.

Amunt

Aquesta assignatura aporta els conceptes bàsics per comprendre el funcionament i la idiosincràsia dels diferents tipus d'empreses publicitàries, així com les pautes essencials per crear una d'elles fomentant així l'opció de l'emprenedoria entre els estudiants del màster.


El camp professional en què es projecta és el publicitari, el qual contempla àmbits d'especialització diferents els quals, atenent a les seves característiques i necessitats podran gestionar-se a través d'un tipus de societat o d’altra.


Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

L'assignatura permet conèixer les característiques i el funcionament d’una empresa publicitària, atenent des de qüestions merament organitzatives fins a altres més relacionades amb les comptes o la gestió d’equips humans.

Amunt

L'assignatura té com a raó de ser que l'alumne/a aconsegueixi el següents objectius:


 • Desenvolupar habilitats organitzatives, directives i de coordinació d'equips per a l'òptima gestió de projectes publicitaris.

 • Identificar oportunitats de negoci en l'àmbit publicitari i dissenyar el consegüent pla d'empresa publicitària per donar-los resposta.

 • Interpretar i gestionar documents comptables bàsics d'una empresa publicitària.

 • Garantir l'adequació ètica i legal de l'activitat empresarial publicitària.


Competències bàsiques i generals:

 • CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

 • CB8- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.

 • CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


 • CG3- Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i capacitat de lideratge i treball en equip.

 • CG4- Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).

 • CG5- Desenvolupar el pensament crític i autocrític, en paral·lel al respecte per la deontologia i l'ètica professional.


Competències específiques:

 • CE1- Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària actual.

 • CE3- Formular en diversos documents professionals els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.

 • CE6- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.


Competències transversals:

 • CT2- Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Amunt

L'assignatura aborda, a través dels mòduls temàtics i altres materials que es poden trobar a l'aula, els següents continguts:


 • L'empresa publicitària: concepte i tipologies.

 • Conceptes empresarials claus en el sector publicitari.

 • El pla d'empresa: un procés de disseny i planificació estratègica.

 • Organització de l'empresa publicitària: estructura i funcions.

 • El sistema empresarial publicitari actual.

 • Lideratge empresarial i direcció de persones a l'empresa de publicitat.

 • La gestió operativa d'empreses publicitàries: disseny i coordinació del procés productiu.

 • La funció financera: del compte d'explotació a la remuneració de l'agència.

 • Contractació i condicionants legals i ètics de l'activitat publicitària.

Amunt

Aquesta assignatura pot comptar amb materials de recolzament tals com informes que puguin ser útils per complementar l’aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt