Màrqueting de continguts i branded content Codi:  M5.807    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El màrqueting de continguts té com a objectiu crear i distribuir continguts rellevants, valuosos i atractius per als usuaris. Només així es podrà atreure trànsit qualificat que pot convertir-se en clients. Per tant, es tracta d'una estratègia que se centra en la recerca, generació i distribució de continguts no comercials. A més, aquests continguts han de ser rellevants i de qualitat per als usuaris que les consumeixen. Una de les claus del màrqueting de continguts és crear un vincle entre la marca i el consumidor. D'aquesta manera, es busca guanyar la confiança dels visitants el que provocarà que la relació client-marca es prolongui durant molt molt més temps. 

Per altra banda, el branded content fa referència a un conjunt de tècniques que utilitzen les marques per connectar amb els usuaris mitjançant continguts creatius. Per tant, branded content és una modalitat que es centra en crear continguts relacionats amb una marca concreta. Aquests continguts permeten establir una connexió entre la marca i el consumidor sense que hi hagi una campanya estrictament publicitària pel mig. Un dels objectius principals del branded content és donar a conèixer els compromisos adquirits per la pròpia empresa, els seus valors, la seva manera de fer i treballar, a més d'emocionar i apel·lar als sentiments dels clients.

En aquesta assignatura aprofundirem en el branded content però també explicarem el màrqueting de continguts. Partint d'un enfocament inicial teòric anirem avançant amb l'aplicació pràctica, l'anàlisi de casos i avaluació dels resultats per tancar.

Amunt

És una assignatura optativa de 5 crèdits ECTS i té proximitat temàtica amb l'assignatura obligatòria de Màrqueting experience: consumidors i mercats.

Amunt

El màrqueting de continguts fa front a la saturació de la publicitat convencional, ja que és una de les millors solucions per les empreses i el públic prefereix consumir contingut vinculat a una marca abans que publicitat i, a més a més, l’ajuda a prendre decisions. 

Sortides professionals
Manager de continguts
Cap de continguts i transmedia
Consultor de continguts
Manager de continguts digitals

Amunt

Objectius:

Analitzin les noves dinàmiques del mercat per respondre amb eficàcia a les demandes dels anunciants.
Adquireixin els conceptes i dominin el lèxic propis del màrqueting i branded content.
Elaborin estratègies de comunicació persuasiva per marques, productes o serveis, utilitzant qualsevol suport susceptible de convertir-se en canal de comunicació.


Competències:

Bàsiques i generals:
CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG2- Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats.
CG4- Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).

Transversals:
CT1- Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.
CT2- Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.

Específiques:
CE4- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències.
CE9- Formular i desenvolupar una estratègia d'obtenció i gestió de dades que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.
CE10- Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.


Resultats d'aprenentatge:
 • Gestionar la planificació estratègica i creativa de continguts d'una marca.
 • Crear continguts al servei de l'estratègia de les marques.
 • Elaborar un pla de continguts.

Amunt

1. Màrqueting de continguts.
 • Planificació de l'estratègia de continguts.
 • Creació de continguts al servei de l'estratègia de les marques.
 • Continguts lligats al posicionament de marca.

2. Branded content.
 • El branded content dins de l'estratègia de comunicació.
 • Tècniques.
 • Tipologia de formats.
 • Elaboració de pla de continguts.
 • Disseny, creació i producció de branded content.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt