Màrqueting de continguts i branded content Codi:  M5.807    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El màrqueting de continguts té com a objectiu crear i distribuir continguts rellevants, valuosos i atractius per als usuaris. Només així es podrà atreure trànsit qualificat que pot convertir-se en clients. Per tant, es tracta d'una estratègia que se centra en la recerca, generació i distribució de continguts no comercials. A més, aquests continguts han de ser rellevants i de qualitat per als usuaris que les consumeixen. Una de les claus del màrqueting de continguts és crear un vincle entre la marca i el consumidor. D'aquesta manera, es busca guanyar la confiança dels visitants el que provocarà que la relació client-marca es prolongui durant molt molt més temps. 

Per altra banda, el branded content fa referència a un conjunt de tècniques que utilitzen les marques per connectar amb els usuaris mitjançant continguts creatius. Per tant, branded content és una modalitat que es centra en crear continguts relacionats amb una marca concreta. Aquests continguts permeten establir una connexió entre la marca i el consumidor sense que hi hagi una campanya estrictament publicitària pel mig. Un dels objectius principals del branded content és donar a conèixer els compromisos adquirits per la pròpia empresa, els seus valors, la seva manera de fer i treballar, a més d'emocionar i apel·lar als sentiments dels clients.

En aquesta assignatura aprofundirem en el branded content però també explicarem el màrqueting de continguts. Partint d'un enfocament inicial teòric anirem avançant amb l'aplicació pràctica, l'anàlisi de casos i avaluació dels resultats per tancar.

Amunt

És una assignatura optativa de 5 crèdits ECTS i té proximitat temàtica amb l'assignatura obligatòria de Màrqueting experience: consumidors i mercats.

Amunt

El màrqueting de continguts fa front a la saturació de la publicitat convencional, ja que és una de les millors solucions per les empreses i el públic prefereix consumir contingut vinculat a una marca abans que publicitat i, a més a més, l’ajuda a prendre decisions. 

Sortides professionals
Manager de continguts
Cap de continguts i transmedia
Consultor de continguts
Manager de continguts digitals

Amunt

Objectius:

Analitzin les noves dinàmiques del mercat per respondre amb eficàcia a les demandes dels anunciants.
Adquireixin els conceptes i dominin el lèxic propis del màrqueting i branded content.
Elaborin estratègies de comunicació persuasiva per marques, productes o serveis, utilitzant qualsevol suport susceptible de convertir-se en canal de comunicació.


Competències:

Bàsiques i generals:
CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG2- Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats.
CG4- Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).

Transversals:
CT1- Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.
CT2- Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.

Específiques:
CE4- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències.
CE9- Formular i desenvolupar una estratègia d'obtenció i gestió de dades que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.
CE10- Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.


Resultats d'aprenentatge:
 • Gestionar la planificació estratègica i creativa de continguts d'una marca.
 • Crear continguts al servei de l'estratègia de les marques.
 • Elaborar un pla de continguts.

Amunt

1. Màrqueting de continguts.
 • Planificació de l'estratègia de continguts.
 • Creació de continguts al servei de l'estratègia de les marques.
 • Continguts lligats al posicionament de marca.

2. Branded content.
 • El branded content dins de l'estratègia de comunicació.
 • Tècniques.
 • Tipologia de formats.
 • Elaboració de pla de continguts.
 • Disseny, creació i producció de branded content.

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura s'estructura al voltant del contingut del material que l'estudiant haurà de llegir i comprendre de manera paral·lela a l'activitat que es realitzarà a l'aula.

Al llarg del semestre s'anirà treballant les continguts de l'assignatura d'una forma progressiva a través de l'avaluació continuada. Aquest sistema d'avaluació es caracteritza per facilitar l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, alhora que es dominen les eines conceptuals, que s'aborden de forma gradual i amb una orientació pràctica que permeti a l'alumne enriquir els seus coneixements i al mateix temps desenvolupar les seves habilitats intel·lectuals i la seva projecció professional.

Les metodologies d'aprenentatge que s'aplicaran a l'assignatura són:
- Metodologies participatives que promoguin la capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip.
- Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc, que faciliten el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.
- Aprenentatge de continguts basats en les lectures, anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
- Aprenentage basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.
- Realització d'activitats de recerca i gestió de la informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

Les activitats formatives sobre les quals es basen les proves d'avaluació continua són:
1. Debats.
2. Redacció de textos, informes d'aprenentatge i activitats pràctiques.
3. Lectures, anàlisi i reflexió de textos, articles i materials docents.
4. Resolució de problemes en situacions hipotètiques i reals, i estudis de cas.
5. Activitats de recerca i gestió de la informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Sota la direcció i coordinació del professor responsable d'assignatura (PRA), el professor col·laborador és la figura docent que orienta l'estudiant en el procés d'ensenyament i aprenentatge, i en el seu progrés acadèmic. És la guia i referent acadèmic de l'estudiant, a qui estimula i avalua durant el procés d'aprenentatge, i a qui garanteix una formació personalitzada.

 

- L’ajuda a identificar les seves necessitats d'aprenentatge.

- El motiva per a mantenir i reforçar la seva constància i esforç.

- Li ofereix una guia i orientació del procés a seguir.

- Li resol els dubtes i l'orienta en l'estudi.

- Avalua les seves activitats i reconeix el nivell d'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el nivell de competències assolides, proposant, quan sigui necessari, les mesures per a millorar-les.

Un cop finalitzat el plaç de lliurament de les activitats d'avaluació continua, el professor col·laborador facilitarà als estudiants la resolució indicativa de l'activitat a través del Tauler. l'espai de comunicació de l'aula.

Igualment, segons la data establerta, el professor col·laborador farà constar les qualificacions individuals dins de l'apartat RAC (Registre d'Avaluació Continua) de l'aula.

Amunt