Publicitat programàtica Codi:  M5.860    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Es treballaran els conceptes bàsics de l'estratègia i la planificació programàtica i la seva aplicació pràctica en el dia a dia de la professió. 

Aquesta assignatura aporta els coneixements generals i específics, per poder afrontar una estratègia digital enfocada en publicitat programàtica. Des de l’àmbit més general, fins a conèixer l'ecosistema programàtic, la seva evolució, la visió actual i les noves tendències, així com les definicions, els conceptes i els actors que hi interactuen de forma més concreta.
L'estudiant s'enfrontarà a l'elaboració d'una estratègia digital en el camp de la publicitat programàtica, així com la seva corresponent tàctica (pla de mitjans), de la mateixa manera com es realitza en les agències de mitjans, trading desk i departaments digitals de l'anunciant .

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt de matèries optatives del Pla del Màster Universitari d’Estratègia i Creativitat en Publicitat i conviu amb assignatures de l’àmbit com Publicitat Display. En aquesta assignatura es treballaran els conceptes bàsics de l'estratègia i la planificació programàtica i la seva aplicació pràctica en el dia a dia de la professió.

Amunt

D'acord amb els objectius plantejats, es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les sortides professionals que es detallen a continuació.

 • Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculats a l'entorn digital.

  • Directors de màrqueting online.

  • Directors d'innovació digital.

  • Directors de comunicació digital.

 • Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals:

  • Responsables de màrqueting de continguts.

  • Responsables de comunicació digital.

  • Responsables d'e-business.

  • Responsables d'e-commerce.

  • Responsables de l'estratègia i la planificació publicitària en els mitjans digitals.

  • Responsables de la gestió de xarxes socials (community manager).

  • Responsables de continguts multimèdia.

  • Responsables d'intel·ligència de mercat (market inteligence).

  • Responsables d'intel·ligència de negoci (business inteligence).

 • Emprenedors que tinguin interès personal i/o professional a formar-se en l'àrea del Màrqueting Digital

  • Gerents de pimes.
  • Empresa de màrqueting digital.
 • Investigadors en la disciplina del màrqueting digital.

Amunt

És recomanable haver cursat abans l'assignatura obligatòria d'Investigació, estratègia i planificació de mitjans i l'optativa de Publicitat Display.

Amunt

Competències bàsiques i generals:
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CG1- Identificar, analitzar i definir els elements significatius que constitueixen un determinat problema de comunicació per poder prendre decisions que el resolguin de manera efectiva.
CG4- Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).

Competències transversals:
CT1-  Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.

Competències específiques:
CE1- Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària actual.
CE3- Formular en diversos documents professionals (estratègics, creatius, econòmics, marquetinians, d'investigació o de planificació de mitjans) els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.
CE8- Valorar i implementar adequadament les tecnologies i eines més recents per proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu, com estratègic o de la planificació transmèdia.


Resultats d'aprenentatge:
- Identificar el panorama de la compra programàtica, el model de negoci, els seus actors, les relacions entre ells i la terminologia utilitzada.

- Reconèixer l'evolució de la planificació de mitjans digital i saber aprofitar les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia.

- Utilitzar el model programàtic per a campanyes, tant de performance com per a campanyes de branding.

- Interpretar les sinergies entre la compra programàtica i la resta d'estratègies digitals.

AmuntContinguts

1. Introducció a l'assignatura.

2. Evolució de la publicitat en línia.

2.1. Punt de partida (Dels portals a la compra programàtica).
- Panorama de mitjans digitals i la seva evolució.
- Glossari de termes IAB.
2.2. Canvi de Paradigma (La publicitat programàtica).
- Definició i utilitats.
- Esquema de la IAB (anterior i nou).
- Tipus de planificacions a programàtica.


3. Publicitat programàtica i el canvi de paradigma.

3.1. Ecosistema programàtic.
3.2.  Actors que interactuen en la publicitat programàtica.
  • - Agents compradors, venedors i connectors.
  • - Anunciant.
  • - Agència de mitjans.
  • - Tradings.
  • - DSP (Demand Side Platform).
  • - Ad exchange (market place).
  • - Suports.
  • - Xarxes publicitàries.
  • - SSP (Supply Side Platform).
  • - Data suppliers.
  • - DMP (Data Management Platform).

3.3.  Nous usos i tendències
  • - Ad verification.
  • - Brand safe.
  • - Viewability.
3.4.  Tipus d'estratègies.


4. Tàctiques en programàtica.
  • - Tipus de formats en programàtica.
  • - Freqüències.
  • - Social Media.
  • - Business Intelligence.
  • - Native.
  • - Exemples de campanyes, estratègies i planificacions.Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt