Taller de direcció d'art Codi:  M5.861    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es diu Taller de direcció d'art, però pretén ser un despatx de direcció d'art publicitària. Com als estudiants entrin a l'aula han de "convertir-se" en professionals que resoldran reptes conceptuals, creatius, gràfics, de producció... com una simulació del que ocorre diàriament en un departament creatiu. El/la professor/a col·laborador/a actuarà com a "cap" o coordinador del que ocorri en aquesta simulació de dia intens.

Amunt

Taller de direcció d'art s'emmarca en el mòdul d'assignatures optatives del Màster universitari d'Estratègia i creativitat en publicitat, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS.

Juntament amb Taller de narrativa publicitària transmèdia, assegura un grau d'aprofundiment en l'àmbit de la creativitat dins del programa d'estudi.

Amunt

Taller de Direcció d'art es recomana per a aquells/as estudiants que desitgin desenvolupar o potenciar la seva carrera professional en l'àmbit de departaments creatius publicitaris, tant d'agències de comunicació, d'anunciants, de productores audiovisuals, estudis de disseny, etc.

Amunt

Per al desenvolupament dels reptes es facilitarà l'accés al paquet Adobe, però aquest taller no pretén convertir-se en un espai instrumental per a conèixer els diferents programes. En aquest sentit, és convenient que els estudiants tinguin coneixements bàsics previs d'eines de disseny, edició... o que disposin de temps per a millorar les seves competències per compte propi.

L'accés al Laboratori d'eines es farà des de la mateixa aula de l'assignatura, però es tracta d'un espai transversal, comú a altres assignatures de més programes formatius, per la qual cosa hi haurà estudiants amb diferents necessitats, segons els estudis que cursin.

Amunt

És recomanable cursar Taller de direcció d'art després d'haver superat l'assignatura obligatòria de Direcció creativa executiva.

Amunt

Els objectius o resultats d'aprenentatge que es persegueixen amb aquesta assignatura es concreten en:

 • Conèixer i executar processos de conceptualització, planificació i creació visual en l'elaboració de peces gràfiques de comunicació publicitària.
 • Dominar els recursos tècnics i tecnològics propis de la direcció d'art en publicitat, com són la retòrica visual, el disseny, la il·lustració, la fotografia i el llenguatge audiovisual i multimèdia.
 • Gestionar la preproducció i producció d'un projecte gràfic, coordinant i supervisant el treball d'altres professionals (dissenyadors gràfics, il·lustradors, fotògrafs, etc.) que intervenen en el desenvolupament d'una proposta gràfica.

Les competències que es treballaran són:

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències.
 • Valorar i implementar adequadament les tecnologies i eines més recents per a proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu, com a estratègic o de la planificació transmèdia.
 • Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.

Amunt

 • La labor professional del director/a d'art.
 • Fonaments del discurs visual.
 • Estratègia creativa: la visualització de conceptes creatius.
 • Etapes d'un projecte de disseny.
 • Eines i tècniques avançades de disseny visual.
 • Tendències i nous mitjans per a la concepció visual i gràfica de missatges.
 • El book del director/a d'art

Amunt

Procediments clau - Direcció d'art PDF
Procedimientos clave (infografia) PDF
Estudis de cas fallits PDF
Estudios de caso fallidos PDF
La direcció d'art: records, somnis, direcció i processos Audiovisual
La dirección de arte: recuerdos, sueños, dirección y procesos Audiovisual
Projecte II: disseny editorial Web
Proyecto II: diseño editorial Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual
¿Cómo hacer presentaciones visuales de proyectos de diseño? Audiovisual

Amunt


Paquet Adobe.

Laboratori d'eines.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt