Taller de direcció d'art Codi:  M5.861    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es diu Taller de direcció d'art, però pretén ser un despatx de direcció d'art publicitària. Com als estudiants entrin a l'aula han de "convertir-se" en professionals que resoldran reptes conceptuals, creatius, gràfics, de producció... com una simulació del que ocorre diàriament en un departament creatiu. El/la professor/a col·laborador/a actuarà com a "cap" o coordinador del que ocorri en aquesta simulació de dia intens.

Amunt

Taller de direcció d'art s'emmarca en el mòdul d'assignatures optatives del Màster universitari d'Estratègia i creativitat en publicitat, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS.

Juntament amb Taller de narrativa publicitària transmèdia, assegura un grau d'aprofundiment en l'àmbit de la creativitat dins del programa d'estudi.

Amunt

Taller de Direcció d'art es recomana per a aquells/as estudiants que desitgin desenvolupar o potenciar la seva carrera professional en l'àmbit de departaments creatius publicitaris, tant d'agències de comunicació, d'anunciants, de productores audiovisuals, estudis de disseny, etc.

Amunt

Per al desenvolupament dels reptes es facilitarà l'accés al paquet Adobe, però aquest taller no pretén convertir-se en un espai instrumental per a conèixer els diferents programes. En aquest sentit, és convenient que els estudiants tinguin coneixements bàsics previs d'eines de disseny, edició... o que disposin de temps per a millorar les seves competències per compte propi.

L'accés al Laboratori d'eines es farà des de la mateixa aula de l'assignatura, però es tracta d'un espai transversal, comú a altres assignatures de més programes formatius, per la qual cosa hi haurà estudiants amb diferents necessitats, segons els estudis que cursin.

Amunt

És recomanable cursar Taller de direcció d'art després d'haver superat l'assignatura obligatòria de Direcció creativa executiva.

Amunt

Els objectius o resultats d'aprenentatge que es persegueixen amb aquesta assignatura es concreten en:

 • Conèixer i executar processos de conceptualització, planificació i creació visual en l'elaboració de peces gràfiques de comunicació publicitària.
 • Dominar els recursos tècnics i tecnològics propis de la direcció d'art en publicitat, com són la retòrica visual, el disseny, la il·lustració, la fotografia i el llenguatge audiovisual i multimèdia.
 • Gestionar la preproducció i producció d'un projecte gràfic, coordinant i supervisant el treball d'altres professionals (dissenyadors gràfics, il·lustradors, fotògrafs, etc.) que intervenen en el desenvolupament d'una proposta gràfica.

Les competències que es treballaran són:

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències.
 • Valorar i implementar adequadament les tecnologies i eines més recents per a proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu, com a estratègic o de la planificació transmèdia.
 • Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.

Amunt

 • La labor professional del director/a d'art.
 • Fonaments del discurs visual.
 • Estratègia creativa: la visualització de conceptes creatius.
 • Etapes d'un projecte de disseny.
 • Eines i tècniques avançades de disseny visual.
 • Tendències i nous mitjans per a la concepció visual i gràfica de missatges.
 • El book del director/a d'art

Amunt

Material Suport
Procediments clau - Direcció d'art PDF
Procedimientos clave (infografia) PDF
Estudis de cas fallits PDF
Estudios de caso fallidos PDF
La direcció d'art: records, somnis, direcció i processos Audiovisual
La dirección de arte: recuerdos, sueños, dirección y procesos Audiovisual
Projecte II: disseny editorial Web
Proyecto II: diseño editorial Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual
¿Cómo hacer presentaciones visuales de proyectos de diseño? Audiovisual

Amunt


Paquet Adobe.

Laboratori d'eines.

Amunt

Art Directors Club Europe: https://www.adceurope.org/

Del Castillo, Fidel (2014). Necesitas un book. Ed. UOC.

Herriott, L.; Seddon. T. (2010). Dirección de arte: proyectos impresos. Ed. Gustavo Gili.

Mahon, N. (2010). Dirección de arte: publicidad. Ed. Gustavo Gili.

Amunt

Les metodologies docents de l'assignatura es basen fonamentalment en:

- Aprendre fent (learning by doing).

- Aprenentatge indagativo.

- Relat digital.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Especialment en una assignatura eminentment pràctica com aquesta, és imprescindible haver lliurat tots i cadascun dels reptes plantejats per l'equip docent dins dels terminis estipulats en el calendari de l'aula.

Totes les assignatures del màster segueixen el model d'avaluació continuada per tal d'assegurar un seguiment correcte i assumible dels continguts i les activitats proposades.

Els terminis de lliurament de les diferents activitats són prou amplis perquè els/les estudiants puguin organitzar-se i gestionar el seu calendari acadèmic amb temps suficient. Tanmateix, si per motius laborals o de salut demostrables no es pugui presentar un exercici dins dels dies fixats, l'estudiant informarà prèviament al docent de l'aula i es pactarà una nova data de lliurament. De manera excepcional, el o la professora pot negociar amb l'estudiant de lliurar uns dies tard, però la nota màxima d'aquella PAC serà una C+

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per recuperar-la a través de la realització d'un Repte Global que es proposarà al final del semestre. Aquest últim Repte no s'aplica als estudiants que ja hagin superat l'AC ni tampoc als estudiants que, tot i tenir l'AC suspesa, no hagin completat i lliurat almenys tres de les quatre PAC/Reptes ordinàries.

La nota d'aquesta PAC Global serà a tots els efectes la nota final de l'assignatura.

Abans de la data indicada per al lliurament, els estudiants que hagin realitzat la PAC Global hauran de pujar-la al RAC (Registre de l'Avaluació Continuada).

Amunt

La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació dels reptes avaluats.

Tots aquells que obtinguin una nota superior a 9 podran optar a la Matrícula d'Honor, a criteri de l'equip docent, que tindrà en compte la seva participació a l'aula, aportacions i interès demostrat en l'assignatura.

Amunt

El/la professor/a col·laborador/a donarà sempre resposta als dubtes plantejats pels estudiants en els espais de comunicació de l'aula en un termini màxim de 48 hores.

En el cas del retorn de les activitats proposades, en el calendari de l'aula es fixa des del primer dia de curs un compromís de publicació de notes i comentaris. Aquests comentaris seran personalitzats i també poden ser globals, si el docent ho considera oportú.

Les notes es faran constar en l'espai d'Avaluació i, prèvia autorització dels autors, el docent podrà compartir en el Tauló de l'aula alguns dels exercicis més ben resolts perquè serveixin d'orientació als companys i puguin motivar discussions d'interès.

Amunt