Taller de narrativa publicitària transmèdia Codi:  M5.862    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén, des d'una perspectiva eminentment pràctica i professionalitzadora però sustentada en una sòlida base teòrica, entendre les possibilitats de la creació de narratives publicitàries utilitzant les sinèrgies de l'us integrat de diferents modes d'expressió i plataformes de difusió i interacció amb els públics.

Les denominades 'narratives transmedia' no només suposen una multiplicació de plataformes de difusió, sinó també una aposta per la cerca de la immersió i la implicació dels públics, així com la interacció entre marques i públics a través d'una proposta narrativa integrada i expandible en forma de múltiples històries que comparteixen un nexe comú, el que coneixem com un 'univers narratiu'. Aquest plantejament resulta de gran interès per a les marques i es troba en la base de moltes campanyes publicitàries i de formes promocionals com el branded content. En aquesta assignatura aprendrem conceptes bàsics, cercarem i observarem casos rellevants, idearem punts de partida per a aquests tipus d'iniciatives i experimentarem amb eines que reuniran marques,  experiències narratives i  públics.

Amunt

L'assignatura Taller de narrativa publicitària transmedia manté contacte amb diferents assignatures del màster centrades en la creativitat, particularment l'obligatòria Publicitat alternativa, mobile i cross-device, així com les optatives Márqueting de continguts i branded content o Publicitat en social media, i, per suposat, és complementària amb el Taller de direcció d'art (sobretot per a aquells creatius que vulguin aprofundir en un perfil creatiu complet).

Amunt

L’assignatura té una aplicació molt directa per a professionals creatius interessats en el disseny i la producció de campanyes promocionals, publicitàries o de marca amb un fort component narratiu i d’engagement per part dels públics. Així mateix, aquells professionals més orientats cap a l’estratègia i interessats en iniciatives innovadores orientadas a l’engagement dels públics i la connexió entre els valors d’una marca i una història.

Amunt

No es pressuposen coneixements previs per a cursar l’assignatura.

Amunt

No hi ha informació específica a tenir en compte.

Amunt

Objectius:

Comprendre l’entorn i les possibilitats de les formes narratives aplicades a l’àmbit de la publicitat.
Entendre les característiques distinctives i els reptes en el plantejament, disseny, desenvolupament i avaluació de projectes transmedia.
Experimentar amb eines que generin experiències narratives aplicables al camp de la publicitat i les marques.

Competències:

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi

Ser capaç de proposar un projecte personal que reculli els principals elements propis de les narratives transmedia aplicades al camp de la publicitat.

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Amunt

  • Formes narratives i publicitat: immersió i engagement dels públics
  • Concepte i aplicacions de les narratives transmedia
  • Disseny d’experiències narratives immersives associades a marques.
  • Experimentació amb una eina de generació d’experiències immersives.

Amunt

Projecte TEAMXP Audiovisual
Proyecto TEAMXP Audiovisual

Amunt

A l’assignatura es proposen una sèrie de materials teòrics realitzats específicament per a l’assignatura, més altres recursos curats pels docents i una eina que facilitarà a l’estudiant dissenyar i testejar experiències narratives immersives vinculades amb marques.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt