Pràctiques professionals Codi:  M5.865    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat inclou en el seu pla d'estudi les pràctiques professionals, tant en empresa com en un entorn virtual. 

Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, té una càrrega docent de 5 crèdits ECTS i està orientada fonamentalment a la integració de coneixements teòrics i pràctics adquirits a través del pla d'estudi.

Amunt

Les pràctiques s'ofereixen en el tram final del programa formatiu i són recomanables per als estudiants que vulguin aprofundir en l'enfocament profesionalizador del màster i no tinguin experiència laboral prèvia en el sector publicitari. 

Amunt

Per matricular l'assignatura Pràctiques professionals, el/l'estudiant ha d'haver superat un mínim de 29 crèdits de formació obligatòria.

Amunt

És important que els/as estudiants que vulguin cursar les pràctiques coneguin els requisits previs per poder accedir a elles, es donin d'alta en la plataforma Xperience i, contemplin la possibilitat de proposar l'empresa on realitzar l'estada.

A l'apartat de Tràmits>Pràctiques en empreses del campus es troba tota la informació, i la tutora resoldrà qualsevol dubte que pugui sorgir sobre aquest tema.

Amunt

El objectiu de les Pràctiques professionals es concreta en la consecució els següents resultats d'aprenentatge:

- Aplicar i desenvolupar en entorns professionals els coneixements i habilitats adquirits durant el màster.

- Saber desembolicar-se i relacionar-se amb equips de treball, de manera presencial i/o virtual.

- Prendre iniciativa i proposar idees i solucions als reptes que plantegi l'empresa o organització en la qual es realitzin les pràctiques. 


Les competències específiques que es treballaran són:

- Formular en diversos documents professionals (estratègics, creatius, econòmics, marketinianos, de recerca o de recerca de mitjans) els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.

- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adecuen a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències. 

- Plantejar i desenvolupar projectes de recerca rellevants en el context publicitari actual, que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials. 

- Valorar i implementar adequadament les tecnologia i eines més recents per proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu, com a estratègic o de la planificaciótransmedia.

- Formular i desenvolupar una estratègia d'obtenció i gestió de dades que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, generar informació de qualitat per a l'entorn professional o de recerca.

- Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social. 

Amunt

Les pràctiques estan fonamentalment orientades a la integració, aprofundiment i aplicació dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster en un context professional. Podran realitzar-se en empreses o organitzacions de diferents sectors professionals en les quals es requereixi l'ajuda d'un/a especialista en comunicació publicitària i gestió de marques. 

Amb la finalitat de donar resposta a les diferents situacions personals i professionals dels estudiants, s'ofereixen dues modalitats de pràctiques:

Modalitat 1: Pràctiques en empresa externa. Els estudiants que optin per aquesta modalitat realitzaran un període d'activitat professional (presencial o virtual) de 125 hores en una empresa que hagi signat un conveni de pràctiques curriculars amb la UOC. Aquest conveni inclourà un pla formatiu en el qual s'especificaran els objectius i condicions de les pràctiques. Durant tota l'estada l'estudiant comptarà amb el suport i l'orientació d'un tutor/a de l'empresa i d'un/a docent a l'aula.

Modalitat 2: Pràctiques en entorn virtual col·laboratiu. Els estudiants que hagin optat per aquesta modalitat realitzaran un període d'activitat professional en el marc d'un entorn virtual de treball col·laboratiu que la UOC ha dissenyat per a tal fi i en el qual es repliquen les dinàmiques professionals reals. Les pràctiques es realitzaran sempre a partir de casos reals, sobre anunciants i reptes concrets, prioritzant aquells que suposin un benefici social. 

Amunt

El/l'estudiant disposarà de les guies, plantilles i documents necessaris a cada moment per realitzar els lliuraments obligatoris i presentar la memòria final. 

En el cas que realitzi les pràctiques en l'entorn virtual de la UOC, també tindrà accés al paquet Adobi.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt