Treball final de màster Codi:  M5.866    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el Treball Final de Màster (TFM) l'estudiant ha de desenvolupar i demostrar l'adquisició de competències adquirides al llarg dels estudis del Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat, a partir d'un projecte professional, investigador o emprenedor aplicat als àmbits i contextos abordats en les diferents matèries.

Durant tot el procés de desenvolupament del TFM l'estudiant comptarà amb el suport i orientació d'un docent expert/a en l'àrea de coneixement del treball, qui actuarà com a tutor/a del mateix. Finalment, presentarà una memòria i realitzarà una defensa/exposició (virtual) dels resultats del seu treball. Per realitzar aquesta exposició es recorrerà a plataformes i serveis específics que permetin una comunicació síncrona (com Hangout).

El TFM ha de ser original: no s'admetran treballs que ja s'hagin presentat en altres àmbits, com concursos, licitacions, etc. No obstant això, podran presentar-se estudis o projectes que més endavant puguin utilitzar-se en l'àmbit laboral o acadèmic (com un primer pas per a la futura tesi doctoral, per exemple).

L'estructura, característiques i criteris d'avaluació del TFM s'informaran a l'aula a través d'una guia didàctica en la qual es detallaran les pautes d'elaboració, així com el calendari d'execució de les diferents fases.

Amunt

El Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat, malgrat tenir un caràcter eminentment profesionalizador, contempla també el vessant de recerca. En aquest sentit, el TFM podrà consistir en un projecte professional o en un estudi científic, dins de l'àmbit de la comunicació publicitària.

Aquesta assignatura forma part de les matèries obligatòries i té una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS.

Amunt

A aquells/es estudiants que optin per un TFM de recerca se'ls recomana haver cursat prèviament -o en paral·lel a aquesta assignatura- l'assignatura Metodologies d'Investigació en comunicació que s'ofereix també en el mateix pla d'estudi.

Amunt

Per matricular aquesta assignatura, l'estudiant ha d'haver superat un mínim de 29 crèdits de formació obligatòria i estar en disposició de superar els 10 restants de la formació obligatòria en el semestre acadèmic en el qual cursi el TFM.

Amunt

El TFM té com a objectius aconseguir els resultats d'aprenentatge següents:

- Elaborar un projecte professional orientat al disseny d'una estratègia i creació de campanya publicitària o d'un producte/servei innovador, que reflecteixi bona part dels coneixements i habilitats adquirits al llarg del màster.

- Elaborar un projecte de recerca que suposi una aportació acadèmica de valor en l'àmbit publicitari i de la comunicació de les marques.

- Exposar i defensar de manera eficaç el TFM davant la comissió especialitzada que s'encarregarà de qualificar-ho.

- Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut de la feina de tercers.

- Resoldre en els propis textos acadèmics o d'investigació dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, la base de l'ètica i la integritat de la feina intel·lectual.

L'estudiant haurà de demostrar que ha adquirit les competències treballades al llarg del màster:

Bàsiques

CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8- Que els estudiants siguin capaços d'ntegrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.

CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

CB10- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Generals

CG1- Identificar, analitzar i definir els elements significatius que constitueixen un determinat problema de comunicació per poder prendre decisions que el resolguin de manera efectiva.

CG2- Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats. 

CG3- Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i amb capacitat de lideratge i de treball en equip.

CG4- Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).

CG5- Desenvolupar el pensament crític i autocrític, en paral·lel al respecte per la deontologia i l'ètica professional.

Transversals

CT1- Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.

CT2- Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Específiques

CE1- Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària actual.

CE2- Valorar els recursos necessaris per abordar un projecte de comunicació posdigital per a qualsevol marca o tipus d'anunciant, des del punt de vista estratègic i/o creatiu.

CE3- Formular en diversos documents professionals (estratègics, creatius, econòmics, marquetinians, de recerca o d'estudis en mitjans) els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.

CE4- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adequïn a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències.

CE5- Formular i/o executar l'estratègia de comunicació publicitària que s'adapti als objectius i finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.

CE6- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats aconseguits, gestionar situacions de crisis o detectar noves oportunitats estratègiques. 

CE7- Plantejar i desenvolupar projectes de recerca rellevants en el context publicitari actual, que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials. 

CE8- Valorar i implementar adequadament les tecnologia i eines més recents per proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu, com estratègic o de la planificació transmèdia.

CE9- Formular i desenvolupar una estratègia d'obtenció i gestió de dades que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, generar informació de qualitat per a l'entorn professional o de recerca.

CE10- Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social. 

Amunt

Es facilitarà a l'estudiant una Guia del TFM, l'accés a bases bibliogràfiques amb articles i monogràfics diversos, així com referències de treballs profesionalitzadors i de recerca, amb la finalitat que vagi avançant a partir de la resolució d'aquests reptes i etapes:

- Taller de competències informacionals

- Estratègia i/o creativitat? Decisió del tipus de TFM a realitzar.

- La teva millor campanya del màster. Primer lliurament parcial del treball, en el qual es "vendrà" al tutor/a del TFM l'enfocament en un màxim de mil paraules (ha d'incloure una proposta de títol, justificació de l'interès, objectius, marc de referència, metodologia a emprar, resultats esperats i calendarització).

- El bodycopy. Lliurament d'aproximadament la meitat del TFM (unes 25 pàgines).

- Art final. Lliurament de la versió final del treball.

- Vídeo defensa del TFM: defensa virtual dels resultats del seu TFM, que serà valorada per la Comissió Avaluadora

- La prova del cotó. Sessió de resposta a les preguntes de la Comissió Avaluadora.

En el Treball Final de Màster l'estudiant ha de desenvolupar i demostrar l'adquisició de competències adquirides en aquests estudis a partir d'un projecte professional o investigador aplicat als àmbits i contextos abordats en les diferents matèries. Durant tot el procés de desenvolupament del TFM l'estudiant comptarà amb el suport i orientació d'un docent expert en l'àrea de coneixement de la feina, qui actuarà com a tutor/a del mateix. Finalment, presentarà una memòria i realitzarà una defensa/exposició (virtual) dels resultats del seu treball. Per realitzar aquesta exposició es recorrerà a plataformes i serveis específics que permetin una comunicació síncrona (Hangout o Blackboard Collaborate, per exemple) o asíncrona (com l'eina Present @, pròpia de la UOC). Es comunicarà l'estudiant que el treball ha de ser original: no s'admetran treballs que ja s'hagin presentat en altres àmbits com concursos, licitacions, etc. Per contra, s'animarà a la presentació de treballs que més endavant puguin utilitzar-se en l'àmbit laboral o acadèmic (com un primer pas per a la futura tesi doctoral, per exemple). L'estructura, característiques i criteris d'avaluació del TFM s'informaran a l'aula a través d'una guia didàctica en què es detallaran les pautes d'elaboració, així com el calendari d'execució de les diferents fases.

Amunt

Material Suport
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Presentación de documentos y elaboración de presentaciones PDF
Redacción de textos científico-técnicos PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Cómo presentar un Trabajo final de grado Audiovisual
How to give an effective talk Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Uso no sexista de la lengua Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
La gestión presupuestaria Reaprofitament
La gestió pressupostària Reaprofitament
Guia per a l'elaboració del treball final de màster (TFM). Màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat Web
Guía para la elaboración del trabajo final de máster (TFM) Máster universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad Web

Amunt

Les metodologies docents aplicables al TFM són:

- Aprenentatge autònom.

- Treball per projectes.

- Aprenentatge indagatiu.

Les activitats formatives contemplades són:

- Cerca, selecció i gestió de la informació.

- Comparació d'escenaris.

- Fonamentació teòrica i/o empírica.

- Elaboració i presentació d'un projecte.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

La versió final del TFM i la defensa en format audiovisual que entregui l'estudiant és el principal instrument per avaluar l'estudiant en aquesta assignatura. Tot i així, durant el semestre, s'establiran diferents activitats de lliurament obligatori i que tindran una avaluació que servirà per guiar al director per a les avaluacions finals però que no ponderarà en la qualificació final.

L'estudiant farà arribar al seu director de TFM les activitats i la versió final mitjançant el RAC (Registre de l'Avaluació Continuada) abans de la data indicada al calendari de l'aula i enviant-li un missatge a la bústia personal del director notificant-li aquets fet. Tenint en compte que la data de tancament de l'activitat és la data límit, es recomana no esgotar el termini de lliurament.

El lliurament de l'activitat es farà mitjançant un arxiu en format WORD (.doc)

A la portada de cada lliurament i a l'encapçalament de totes les pàgines dels document hi hauran e figurar el nom i el cognom de l'estudiant, així com la numeració.

Totes les activitats són de caràcter obligatori.

Amunt

En l'última fase, l'estudiant haurà de lliurar la versió final del TFM, que serà avaluat per la Comissió d'Avaluació.

Prèviament a la constitució de la Comissió d'Avaluació, el/la director/a del TFM avaluarà si el treball presentat per l'estudiant reuneix les condicions mínimes de qualitat tant pel que fa als aspectes formals com als de contingut. En cas afirmatiu (A,B,C+) es constituirà la Comissió d'Avaluació. En cas negatiu (C-, D) no es constituirà la Comissió d'Avaluació i l'estudiant haurà de tornar a matricular-se de l'assignatura el proper semestre.

L'avaluació final de l'assignatura constarà de l'avaluació, per part de la Comissió Avaluadora, de la versió final del TFM elaborat per l'estudiant, més la valoració de la defensa audiovisual. La Comissió d'Avaluació formularà a l'estudiant algunes preguntes mitjançant un format síncron.

En base a l'anterior, la nota final de l'assignatura podrà ser:

A (Excel·lent): 9/10

B (Notable): 7/8

C+ (Aprovat) 5/6

C- (Suspès) 3/4

D (Suspès) 0/1/2

N: No presentat

AUTORIA I ACTUACIÓ EN CAS DE PLAGI

«La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PACs, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.»

Cal remarcar que els TFM han de ser originals: no s'admeten treballs que ja s'han presentat en altres àmbits en concursos o licitacions, o a l'empresa o organització on pugui treballar l'estudiant. Sí que es poden presentar, però, treballs que després es puguin usar en l'àmbit laboral o que es comencin al moment d'iniciar el TFM.

Amunt

Per cadascuna de les activitats l'estudiant rebrà per part del seu director un feedback i una nota mitjançant el Registre de l'Avaluació Continuada (RAC). Aquestes notes tenen un caràcter indicatiu i no intervenen en el càlcul de la nota final.

Per poder avançar amb èxit en el procés d'elaboració del Treball Final de Màster és imprescindible incorporar el feedback rebut per part del director i les propostes de millora o els suggeriments en les següents activitats.

Amunt