Tecnologies per a la transformació digital Codi:  M5.906    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Anàlisi de les tecnologies i tendències més actuals. Aplicació de les tecnologies de transformació digital a les diverses àrees funcionals de l'empresa. Indústria 4.0. , Internet of Things (IOT), Blockchain. Realitat virtual i realitat augmentada. Robòtica i intel·ligència artificial. Cloud computing.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital.

Amunt

Les activitats d'Intel·ligència Competitiva les pot desenvolupar qualsevol tipus d'organització, privada o pública. Tot i que els majors avenços s'han produït en el món de la empresa, existeixen també experiències de desenvolupament d'activitats d'intel·ligència competitiva per part de regions i països (allò que s'ha vingut a denominar Intel.ligència Territorial), fet que permet considerar-la un procés estretament vinculat als processos de planejament estratègic sigui quin sigui el seu àmbit d'aplicació.

Amunt

Les competències que es treballen en l'assignatura són les següents:

Competències transversals

 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable
 • Capacitat per a desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional

Competència específica

 • Traçar i elaborar l'estratègia per a la transformació digital de l'empresa a partir de les principals tecnologies i tendències

 

Alguns dels resultats d'aprenentatge més rellevants que l'assignatura contribueix a assolir són els següents:

 • Conèixer les tecnologies digitals relacionades amb les dades i el coneixement.
 • Conèixer les tecnologies digitals relacionades amb les xarxes i les relacions.
 • Conèixer les tecnologies digitals relacionades amb les operacions.
 • Entendre els efectes d'aquestes tecnologies en l'economia en general i en l'organització en concret.
 • Tenir identificades les implicacions ètiques de la utilització de les tecnologies.
 • Aprofundir en les tecnologies digitals relacionades amb la transformació digital.
 • Reflexionar sobre les implicacions ètiques de la utilització de les tecnologies.

Amunt

A nivell esquemàtic, l'assignatura està plantejada des de 3 unitats didàctiques específiques - tot i que amb un contingut que abasta diverses tecnologies - i una darrera en què es proposa l'aplicació concreta, amb més detall i una visió més pragmàtica, d'alguna de les tecnologies treballades en un àmbit empresa concret. Així: 

Unitat didàctica 1 - Digitalitzant dades i coneixement

Presentació de noves tendències - algunes amb una implantació ja prou evident al nostre entorn - en què la matèria primera són les dades - moltes, moltíssimes, potenciades per la quasi-infinita capacitat de recollida i emmagatzematge dels sistemes d'informació actuals -, convertides successivament en informació i coneixement per tal de facilitar una presa de decisions tan precisa i ràpida... com condicionada pels algoritmes i procediments que les suporten...

 • Big data
 • Intel·ligència artificial

Unitat didàctica 2 - Digitalització a través de la xarxa

No estudiarem en detall el que, potser, és l'element "central" de la transformació digital les organitzacions i les persones: la xarxa, internet, ... però sí dediquem una de les unitats didàctiques a revisar algunes de les tendències tecnològiques que hi viuen, a la xarxa.

Aquests elements són possibles, entre d'altres coses però fonamentalment, per la possibilitat de connexió entre diversos elements de la xarxa de transmissió de informació que és internet.

 • Computació al núvol (cloud computing)
 • Internet de les coses (Internet of things - IoT)
 • Blockchain
 • Comunicació digital i social media

 Unitat didàctica 3 - Digitalitzant les operacions

La transformació digital no s'acaba, evidentment, amb la gestió de les dades, de la informació... té un ampli recorregut en la capacitat de fabricació - física i, per què no, virtual - d'objectes i productes.

I no és només un espai específic per a les empreses i organitzacions - tot i que han estat segurament les primeres a assumir la inevitable transformació vinculada a la tecnologia  -, sinó també s'han obert, algunes d'elles, espais a la vida de les persones i les famílies.

 • Indústria 4.0
 • Robots
 • Fabricació additiva (impressió 3D)
 • Realitat virtual

 Unitat didàctica 4 - Tendències actuals en la transformació digital

Mirarem, en aquesta darrera unitat didàctica, d'aprofundir en alguna de les tecnologies descrites anteriorment, en un sector/àmbit concret, tot mirant de donar una visió realista i pragmàtica de la implantació de les tecnologies a les organitzacions. Barreres, competència, inversió, planificació, ... 

Incorporarem a aquesta visió una reflexió - imprescindible! - sobre la ètica de l'aplicació de les tecnologies plantejades en aquesta assignatura (i, en general, en l'ús de la tecnologia per a la transformació digital del nostre entorn - privat, professional, social -).

Amunt

Què és la intel·ligència artificial PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt