Metodologies àgils de gestió de projectes Codi:  M5.908    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén trencar amb la metodologia tradicional de projectes i donar-vos una visió més flexible que us permetrà adaptar-vos als continus canvis que succeeixen en els projectes i dins de les organitzacions. No es tracta que vegem aquest enfocament com a alternatiu i contraposat a la gestió tradicional sinó com a complementari.

Els projectes no són àgils o tradicionals sinó que, en general, es produeixen en un determinat ambient de certesa o incertesa relativa i requeriran un estil de gestió determinat i particular per a aquest projecte en concret.

El coneixement dels dos paradigmes i la comprensió dels mateixos com a compatibles i complementaris dotarà el director/directora de projectes amb un repertori més potent de respostes per a la gestió dels seus projectes. Per això, l'assignatura facilita el desenvolupament de coneixements, habilitats i competències que resultaran clau per al desenvolupament de projectes en entorns d'incertesa, on l'enfocament més tradicional d'aplicar un planejament detallat i rigorós, juntament amb un seguiment i control exhaustiu del pla resulten inadequats i infructuosos davant de la constant variació de l'entorn i els propis objectius del projecte.

L'assignatura proporciona els estris necessaris per enfrontar-se al desenvolupament de projectes, de qualsevol dimensió, durada o pressupost, en un entorn sotmès a canvis constants que cada vegada són més freqüents i necessaris per adaptar-se a les necessitats dels clients, interns i externs, a tota mena d'organitzacions i sectors.

assignatura presenta diferents enfocaments i marcs de gestió àgils, fent un recorregut des de l´origen d´aquest tipus d´enfocaments, amb el TPS, el New Product Development Game, de Nonaka i Takeuchi, i el Manifest Àgil que dóna nom a tots aquests corrents de gestió i proporciona la primera definició de valors i principis que delimiten què s'entén per agilitat, fins a arribar a kanban i scrum, els marcs de metodologia àgils més coneguts i utilitzats actualment.

A l'assignatura es presenten els diferents components dels diversos enfocaments i els principis que els inspiren. Principis que són particularment rellevants per assegurar l'èxit de la implementació de les pràctiques àgils, ja que les pràctiques i cerimònies, per si mateixes, sense el respecte dels principis no permeten assegurar la transformació cultural que requereix l'adopció de l'agilisme com a força d'innovació i canvi a les organitzacions.

Els materials i els recursos d'aprenentatge inclouen i integren continguts, aplicacions pràctiques i eines directament relacionades amb l'entorn de la gestió de projectes àgils en entorns d'incertesa i les activitats laborals concretes. Aquests són un element de consulta i referència essencial per a qualsevol director de projectes. Les activitats (debats, activitats, test i cas pràctic), en canvi, estan principalment orientades a exercitar-ne l'aplicació.

Amunt

L'assignatura Metodologies àgils de gestió de projectes és de caràcter optatiu i s'imparteix dins del Màster Universitari d'Innovació i Transformació Digital. Consta de 4 crèdits i una durada aproximada de 5 mesos. Es desenvolupa dins l'àmbit de projectes i intenta mostrar als estudiants els diversos enfocaments i principis que inspiren les metodologies àgils.

Aquesta assignatura juntament amb la de gestió de projectes, assignatures de l'àmbit de coneixement de Project Management, pretenen preparar l'estudiantat per exercir un paper clau en la definició i gestió de projectes, en el sentit més ampli del terme, aportant valor a les organitzacions a mitjançant la implantació de canvis en els seus processos, estructures i transformant la manera com la pròpia organització entén el seu entorn i es relaciona amb clients i altres parts interessades.

Amunt

La gestió àgil és la resposta més idònia per a tota mena de professionals que es vegin envoltats, de totes maneres, en un projecte que es desenvolupi en un entorn d'incertesa. Les circumstàncies actuals han generalitzat aquestes condicions per a pràcticament qualsevol projecte, a qualsevol sector d'activitat (indústria, distribució, serveis, administracions públiques, sanitat, educació, i un llarg etcètera més) ja siguin de titularitat pública o privada.

La comprensió dels mecanismes, principis i valors que cal aplicar en aquest tipus de projectes són clau per assegurar l'èxit dels projectes i facilitar la implementació amb èxit d'aquest tipus de gestió. Així doncs, el seu coneixement és essencial per a qualsevol professional que estigui a càrrec de la gestió de projectes dins d'una organització i les seves responsabilitats siguin:

 • Definir projectes que permetin donar resposta a reptes empresarials en terminis breus
 • Entendre les necessitats emergents dels clients, interns i externs
 • Crear productes nous que entusiasmin els seus clients
 • Transformar les relacions amb els clients per convertir-los en fan dels seus productes o serveis
 • Establir un funcionament disruptiu al cicle de vida de productes
 • Millorar la resposta als canvis que succeeixen a l'entorn
 • Empoderar els que més a prop estan dels clients i tenen millor informació sobre els problemes
 • Poseu en valor el potencial de l'equip humà de l'organització
 • Implementar elements propis de l'empresa exponencial al funcionament de l'organització

Amunt

Per desenvolupar efectivament aquesta assignatura no cal cap coneixement previ. De totes maneres, l'estudiantat ha de disposar d'una formació a nivell de grau/llicenciatura/estudis superiors universitaris relacionats amb l'àrea d'Economia i Empresa i/o Enginyeria. Es recomana que tingui alguna experiencia en la gestió de projectes tradicionals o en entorns incerts dintre de l'àmbit professional i un nivell de competència en anglès equivalent al nivell B2 del marc comú europeu de llengües i una competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge  que es persegueixen en aquesta assignatura és que l'alumnat aconsegueixi a través del seu estudi:

 • Conèixer i distingir els principis i metodologies de la direcció de projectes i els diferents rols i responsabilitats que se'n deriven.
 • Identificar els rols necessaris per a un projecte i les diferents etapes del procés de
 • direcció d´un projecte.
 • Confeccionar un pla per elaborar i adreçar un projecte.
 • Saber confeccionar una cartera de projectes i saber-los gestionar individualment.
 • Conéixer i interpretar els requisits d'un projecte d'innovació
 • Analitzar la gestió de riscos d¿un projecte
 • Realitzar el seguiment i el control d'un projecte
 • Conéixer i aplicar metodologies àgils de gestió de projectes
 • Treballar amb flexibilitat aplicant els principis i els valors de l'agilitat

Les competències transversals que l'estudiantat adquirirà mitjançant l'estudi d'aquesta assignatura seran:

 • CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de manera avançada.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Les competències específiques que l'estudiantat adquirirà mitjançant l'estudi d'aquesta assignatura seran:

 • CE5 - Planificar, executar i avaluar projectes aplicant els principis internacionals del Project Management.

Amunt

L'assignatura s'estructura al voltant d'un contingut essencial, Gestió de projectes àgils en entorns d'incertesa, que aborda les temàtiques següents:

1. Fonaments de l'agilitat

L'Agilitat ha esdevingut un objectiu estratègic per a tot tipus d'empreses. Aquest tema proporciona les bases i els fonaments per emprendre un camí d'evolució cap a formes més àgils d'organitzar-se i de treballar.

2. TPS. Sistema de producció de Toyota

Toyota Production System (TPS) conegut com a "Lean" o "Lean manufacturing". Aquest tema introdueix aquesta metodologia on es produeix només allò que es necessita, garantint un flux continu i uniforme just in time, una màxima qualitat dels processos i una millora dels processos de forma contínua.

3. Gestió Lean

Aquest tema introdueix la metodologia lean. És un mètode innovador que cerca optimitzar els processos de gestió i productius de l'empresa, reduint l'ús de recursos i fent més eficient el procés. La màxima de la gestió llegeixin és reduir la inversió, el temps i lesforç.

4. Gestió àgil

Aquest tema introdueix la gestió àgil del projecte. Agile és un procés mitjançant el qual un equip pot gestionar un projecte dividint-lo en diverses etapes i involucrant la col·laboració constant de les parts interessades i una millora i iteració contínues a cada etapa. Aquest enfocament iteratiu ajuda a obtenir un feedback més ràpid dels stakeholders i adaptar-se millor als canvis de lentorn.

5. Gestió scrum

Aquest tema introdueix la gestió scrum dun projecte. Scrum és un marc que permet el treball col·laboratiu entre equips mitjançant un conjunt d'eines i funcions que de manera coordinada ajuda els equips a estructurar i gestionar el treball.

6. Implantació de la gestió àgil de projectes

Aquest tema proporciona una guia d'implementació per a la gestió àgil de projectes. La metodologia agile és fonamental per a lèxit organitzatiu i una eina indispensable en la digitalització. A mesura que es digitalitzen més empreses, la necessitat de més velocitat, flexibilitat i eficiència augmenta l'adopció de metodologies àgils.

Aquest contingut es durà a terme a través de 3 reptes i es complementarà amb material complementari que es facilitaran en moments puntuals de l'assignatura durant el transcurs dels debats, activitats i cas pràctic.

 • El repte 1 "Coneix, defineix i aplica els principis i les pràctiques àgils de l'agilitat en la direcció de projectes" englobarà els temes de Fonaments de l'agilitat; TPS - Sistema de producció de Toyota; i Gestió Lean.
 • El repte 2 "Operativitza de manera eficient un model de projectes àgils per definir productes i serveis d'alt valor" englobarà el tema de Gestió Scrum.
 • El repte 3 "Implanta la gestió àgil de projectes al teu entorn real" englobarà el tema d'Implantació de la gestió àgil de projectes.

Amunt

Amunt

El Material principal teòric de l'assignatura el teniu adjunt a l'apartat de recursos: "Projectes àgils en entorns d'incertesa". Es pot consultar en diferents formats (audillibre, ePub, mobipocket, videollibre i HTML5).

El Material complementari de l'assignatura el teniu adjunt a l'apartat de bibliografia i fonts d'informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt