Protecció i transferència de la innovació Codi:  M5.909    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La innovació es un dels àmbits de la gestió empresarial que Té una actuacions globals i sistèmica a l'empresa. Habitualment es parla de la R + D + I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) com una terna de matèries considerades essencials per a la competitivitat i el progrés. Aquesta assignatura Té una doble Vessant, teòrica i pràctica, i aportarà els Coneixements necessaris per Protegir la innovació a través dels Drets d'exclusiva proporcionats per la propietat intel·lectual i industrial. En aquesta assignatura analitzarem les característiques d'aquestes proteccions, les facultades inherents les mateixes, els contractes més habituals en matèria de transferència de tecnologia així com les principals eines i recursos per a la gestió i explotació en la innovació.

Amunt

L'assignatura Protecció i Transferència de la Innovació s'inscriu en el bloc d'assignatures optatives de l'Màster Universitari Innovació i Transformació Digital. La mateixa es posa a disposició d'aquells d'entre vosaltres que ja hàgiu adquirit un nivell competencial suficient per a comprendre aspectes més elaborats, i s'ofereix per tant en el segon semestre juntament amb altres assignatures que guarden relació i es complementen, com Finançament de la innovació i de l'Empreniment.

Amunt

 • Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
 • Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions
 • Professionals interessats en la gestió de projectes
 • Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització
 • Responsables d'innovació i de qualitat
 • Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses
 • Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació
 • Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions
 • Futurs investigadors i doctorands

Amunt

Aquesta assignatura no es troba vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster.

Amunt

Aquesta assignatura busca permetre, en primer lloc, adquirir uns coneixements sòlids sobre les matèries de propietat intel·lectual i industrial, molt necessàries en la protecció de les innovacions i creacions de les empreses.
Aquest coneixement, us facilitarà anar analitzant, al llarg de l'assignatura, una sèrie de qüestions de singular importància en la vida empresarial com són:

 • la identificació dels actius i àrees de l'empresa amb valor protegible per drets de drets de propietat intel·lectual i industrial;
 • la comprensió de l'contingut i formulació dels contractes i models de llicència per a aquests actius;
 • l'articulació dels drets de propietat intel·lectual i industrial a l'hora de confeccionar l'estratègia d'innovació i desenvolupament de l'empresa;
 • la determinació de la implantació d'un IP management en una empresa o organització;
 • el disseny de models negoci en entorns tecnològics, valorant aquests actius intangibles i permetent la seva adequada explotació;
 • el desenvolupament de l'estratègia i política empresarial per a la transferència de tecnologia;
 • la realització d'una auditoria preventiva adequada i adaptada als drets de propietat intel·lectual i industrial.

D'altra banda, es pretén a més que desenvolupeu un esperit crític respecte a les qüestions estudiades i analitzi els potencials elements de millora de l'eficiència d'aquest sistema.


Competències generals:

 • Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials, aconseguint resultats eficients i sostenibles.


Competències transversals:

 • Capacitat per desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.


Competències específiques:

 • Traçar i elaborar l'estratègia per a la transformació digital de l'empresa a partir de les principals tecnologies i tendències.
 • Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació a l'empresa i organització.

Amunt

L'índex dels continguts de l'assignatura s'articula en tres blocs temàtics (Títols de propietat industrial, Contractació per a la innovació i Gestió de la innovació) en què s'abordaran les següents qüestions:

Bloc temàtic I: 

 • Títols de propietat industrial
 • Invencions (patents i models d'utilitat), Signes distintius (marques) i Creacions de forma (dissenys)
 • Requisits de patentabilitat: aplicació industrial, novetat i activitat inventiva.
 • Patent europea i PCT
 • El sistema de patents d'Estats Units


Bloc temàtic II: 

 • Contractació per a la innovació
 • Llicències i contractes de propietat intel·lectual i industrial
 • Comercialització de les innovacions

Bloc temàtic III:

 • Gestió de la innovació
 • Explotació de les innovacions internes i ajudes a la innovació
 • Gestió de la innovació i transferència de la tecnologia
 • Planificació i Execució rendible de les innovacions

Amunt

Amunt

Els mòduls s'acompanyen de material didàctic propi de la UOC. A l'aula hi trobareu a més altres recursos d'aprenentatge i diverses fonts d'informació, amb enllaços que us poden resultar d'utilitat i d'interès per a l'estudi de l'assignatura. També teniu accés, per mitjà de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., relacionats amb l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt