Entrepreneurship Codi:  M5.911    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Crear una PIME, obrir una franquícia, engegar una spin-off, crear una empresa social, iniciar una start-up,... són diferents manifestacions de la iniciativa emprenedora.

Encara que totes aquestes manifestacions tenen molts elements en comú -com poden ser la influència de l'equip emprenedor en l'èxit o fracàs de la iniciativa - també tenen elements singulars.

En aquesta assignatura abordarem la problemàtica específica de les start-ups. Una de les definicions més utilitzades de start up és de Steve Blanck qui afirma que "una startup és una organització temporal a la cerca d'un model de negoci escalable i replicable" encara que existeixen d'altres.  Totes elles destaquen el seu alt grau d'innovació, el seu potencial de creixement i rendiment econòmic però també, d'un major risc ra causa de l'alt grau d'incertesa que les envolta.

Per tant, conèixer els conceptes, les eines i les metodologies per aplicar en una start-up pot ajudar a gestionar millor la incertesa i activar tot el seu potencial.

L'assignatura d'Entrepreneurship té com a objectiu aportar els conceptes, eines i metodologies que permetin afrontar un procés de start-up amb majors garanties.

El primer pas serà començar per identificar problemes del nostre entorn que puguin esdevenir detonadors d'oportunitats reals de negoci a més de formar equips per desenvolupar una oportunitat. Un cop definits, passarem a abordar les qüestions següents i en diferents fases: a la primera fase, s'idearà el model de negoci associat a l'oportunitat per passar a una segona fase d'experimentació i validació. A la tercera i última fase s'aborden les qüestions més relacionades amb la sostenibilitat econòmica de la iniciativa fent especial èmfasi a l'estimació de la demanda i al marketing.

Amunt

Entrepreneurship és una assignatura optativa de 4 crèdits ECTS que s'ofereix al Màster en Transformació digital i al Màster en Direcció d'empreses.

Amunt

L'assignatura d'Entrepreneurship és útil per a qualsevol persona que ocupa posicions de direcció però especialment per a aquelles persones que estan pensant engegar un projecte emprenedor o dirigeixen l'àrea de desenvolupament de nous negocis en les seves empreses.

Amunt

Per als estudiants del Màster en transformació digital es recomana haver cursat prèviament les assignatures optatives d'Estratègia competitiva i Gestió de la creativitat. 

Amunt

Competències transversals 

CT1: Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional.

CT5: Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexes, dinàmics i globals.


Competències específiques del master en direcció d'empreses

CE Impulsar la cerca permanent de l'excel·lència en la gestió organitzativa

CE: Promoure el potencial creatiu i innovador de les persones, els equips i l'organització en el seu conjunt.


Competències específiques del màster en innovació i transformació digital

CE1 : Planificar i desenvolupar l'estratègia de l'empresa per a consolidar i millorar els seus avantatges competitus.

CE2 : Fomentar la creativitat i la innovació en els equips i facilitar la gestió del canvi.


Resultats d'aprenentatge

- Identificar problemes o necessitats a partir de l'anàlisi de l'entorn.

- Dissenyar models de negoci.

- Validar models de negoci a partir d'un prototip.

- Determinar les principals mètriques d'un model de negoci determinat.

- Estimar la demanda d'una startup.

- Elaborar un pla financer àgil.

Amunt

Els principals temes de l'assignatura són els següents:  

1.  Introducció

- Emprendre, empresa i innovació

- Metodologies àgils per emprendre i innovar

2. Anàlisi de l'entorn

- Anàlisi del sector

- Clients i usuaris

-Anàlisi de la competència

- Anàlisi del mercat

3. Producte

- Ideació

- Prototipatge

4. Model de negoci

-Model de negoci 

- Aplicacions i eines per treballar el model de negoci

- Model de negoci SCOPE

- Estratègia i model de negoci

- Innovar en el model de negoci

5. Marqueting i vendes

- Marqueting vs vendes

- Disseny del marketing i les vendes

- Validació i indicadors

- Estimació de la demanda

6. Altres aspectes del projecte emprenedor

- Analítica i tracció

- Operacions i processos

- Pla economicofinancer

Amunt

Llicó inaugural 2016-17: No basta amb una idea brillant Audiovisual

Amunt

Per a cada activitat, es proposen un conjunt de recursos que amplien i complementen els materials didàctics. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt