Gestió de la creativitat Codi:  M5.953    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La innovació és un dels àmbits de la gestió empresarial que té una actuació global i sistèmica a l'empresa. Habitualment es parla de la R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) com una terna de matèries considerades essencials per a la competitivitat i el progrés

La creativitat i el desenvolupament de la competència creativa dels membres d'una organització actuen d'element catalitzador dels processos d'innovació. La innovació implementa les idees generades en processos creatius; així doncs aquelles organitzacions que fomentin una cultura i actitud creativa en els seus equips i estableixin processos i eines per sistematitzar i gestionar la generació d'idees, tindran una bona base per iniciar projectes d'innovació. Per gestionar la creativitat i aconseguir resultats en innovació, és clau saber aterrar idees en base a criteris tecnològics, de viabilitat i de mercat.

Aquesta assignatura aporta eines i habilitats per desenvolupar la competència creativa personal així com tècniques que treballen aspectes relatius a la competència creativa, la ideació i selecció de Idesa i el desenvolupament d'idees. Treballarem per avançar en la creació d'entorns empresarials que promoguin i estimulin la creativitat, documentant i explicant propostes de valor obtinguda mitjançant un procés d'innovació, utilitzant i aplicant la metodologia de Design thinking.

Amunt

L'assignatura de Gestió de la Creativitat forma part del programa acadèmic del Màster Universitari en Innovació i transformació digital (MUITD) dels estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Es tracta d'una assignatura de caràcter obligatori, de 4 crèdits ECTS i amb una durada semestral.

Forma part del bloc de matèries de l'àmbit de coneixement de la Direcció de la innovació, que inclou també les assignatures de Direcció de la innovació, Gestió i implantació de la innovació, totes dues de caràcter obligatori i també de les assignatures optatives de Protecció i transferència de la innovació i la de Finançament de la innovació.

Amunt

Els camps professionals són amplis, les organitzacions innovadores requereixen la creativitat de tots els membres, tots poden detectar necessitats en el seu àmbit de treball i aportar idees de valor per a l'organització. Els continguts que veurem també poden ser d'especial utilitat per a gestors que vulguin fomentar la creativitat en el seu entorn i els equips, així com dirigir sessions d'ideació.

L'assignatura s'emmarca al programa de MU ITD, que capacita per a l'exercici de diferents sortides professionals:- 

 • Planificadors de projectes de desenvolupament estratègic duna empresa o organització.
 • Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
 • Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions
 • Professionals interessats en la gestió de projectes
 • Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització.
 • Responsables d'innovació, qualitat i transformació digital.
 • Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
 • Professionals interessats a desenvolupar el seu potencial creatiu
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses
 • Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació
 • Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions

Amunt

No es requereix coneixements previs per al seguiment de l'assignatura.

Amunt

Competències transversals:

- Capacitat per liderar i dirigir equips de treball i / o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques:
- Fomentar la creativitat i la innovació en els equips i facilitar la gestió del canvi.

Objectius:

- Conéixer quin paper juga la creativitat dins del procés d'innovació
- Avaluar-ne la competència creativa
- Conéixer què entenem per creativitat i persona creativa
- Identificar àmbits en què desenvolupen amb més facilitat la seva creativitat
- Guanyar autoconfiança en el seu potencial creatiu
- Identificar els seus propis frens que en limiten la creativitat
- Conèixer hàbits per ser més creatius i implementar un pla personal per incorporar-los
- Conéixer els passos per generar una idea
- Conéixer les fases del procés creatiu
- Definir reptes creatius, previ al procés d'ideació
- Recollir i organitzar la informació sobre la base d'un repte plantejat
- Conèixer eines visuals per organitzar la informació i facilitar la ideació i l'associació d'idees
- Utilitzar tècniques d'ideació, individualment o dinamitzant un grup
- Conéixer eines de pensament lateral
- Conèixer la metodologia de Design Thinking i identificar-ne les característiques principals i les fases
- Utilitzar tècniques de selecció i desenvolupament didees
- Presentar idees i projectes d'innovació

Amunt

Repte 1: Descobreix la teva creativitat. 'Actua diferent per pensar diferent!
Desenvolupament de la creativitat com a habilitat directives
• Què és la creativitat?
• La creativitat al servei del professional
• DAFO de la creativitat

competència creativa
• El cervell és creatiu
• Revisió de supòsits i qüestionament
• Mentalitat superadora
• Conèixer i viure d'acord amb la teva passió, el canvi tot
• La generació d'idees: camí necessari cap a la innovació
• Pensament associatiu, ones alpha i visió sobtada de solucions
• Procés i de tècniques de creativitat
• Avaluació i selecció d'idees

Repte 2: Mil i una idees, una qüestió de perspectiva
Fases del procés creatiu
• Procés creatiu
• Fase 1: Anàlisi del repte creatiu
• Fase 2: Generació d'idees
• Fase 3: Avaluació i selecció d'idees
 
Repte 3: Rentabilitza la teva idea. Innovació basada en el client
Design Thinking
• Design Thinking
• Fase 1: Empatitzar
• Fase 2: Definir el problema o repte
• Fase 3: Idear possibles solucions
• Fase 4: Crear prototips
• Fase 5: Avaluar i testejar

Amunt

La historia de Krea Tivsen BARN 01 PDF
La historia de Krea Tivsen SKOLE 02 PDF
La historia de Krea Tivsen VENNER 03 PDF
La historia de Krea Tivsen JOBBET 04 PDF
La historia de Krea Tivsen DROM 05 PDF
La historia de Krea Tivsen VIND STYRKE 06 PDF
La historia de Krea Tivsen ABEN DOR 07 PDF
La historia de Krea Tivsen KUNSTEN FORETAGE 08 PDF
La historia de Krea Tivsen ALTID BARN 09 PDF
La historia de Krea Tivsen LOSNINGER 10 PDF

Amunt

El material base de l'assignatura està incorporat a l'espai de recursos de l'aula.
També s'hi ha incorporat material complementari, adjunt a l'apartat de bibliografia i fonts.

Els recursos d'aprenentatge d'estructuren a partir dels diversos reptes plantejats a l'assignatura. Cada repte disposa de recursos associats, en format NIU que possibilita la visualització en forma de repositori, prioritzant la importància dels recursos en tres nivells de mida atenent a la incidència i impacte del recurs en el repte corresponent.

A mesura que avanci l¿assignatura, i en funció del seguiment per part del grup, es valorarà la conveniència d¿incorporar material de suport directament des dels espais de l¿aula

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt