Transformació digital de l'empresa Codi:  M5.954    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En negocis tradicionals, en la majoria dels casos, no es disposa d'una estratègia clara de transformació digital. En canvi, en negocis nascuts ja de la tecnologia, l'estratègia de transformació digital és una de les parts principals del model de negoci. Ens preguntarem el perquè i debatrem sobre això, plantejant-nos el perquè més d'un 80% de les empreses nascudes ja amb noves tecnologies tenen una estratègia digital i en canvi, en negocis tradicionals només només arriba al 15%.

Cada negoci enfoca la transformació digital a la seva mida. Ara bé, es poden identificar punts comuns, un dels quals és la innovació. En tota transformació digital la innovació és un punt clau de l'èxit. Ja sigui per innovar i buscar un model de negoci nou dins de la pròpia companyia, com per utilitzar la innovació i que resulti en una optimització de costos. També innovarem per poder prendre decisions de negoci en acord a les nostres anàlisis.

Per dur a terme amb èxit el procés de transformació digital haurem implementar canvis constantment per passar d'un estat inicial a l'estat final que hàgim definit en la nostra estratègia. Per a això, és important conèixer i aplicar les fases de la transformació digital, entesa com una proposta de classificació dels passos que les empreses i organitzacions segueixen per arribar a l'estat final desitjat.

Cal constatar que, seguint un model de transformació digital, tots els aspectes de l'evolució del negoci, incloent la gestió dels resultats esperats de la transformació, com ara canvi de rols i responsabilitats, operacions, tasques, tenen un impacte en el model de negoci i un pes més substancial en l'economia digital. Finalment emprendrem el com implementar la transformació digital de l'empresa, a partir d'un marc de referència d'èxit.

Amunt

L'assignatura de Transformació digital de l'empresa forma part del programa acadèmic del Màster Universitari en Innovació i transformació digital (MUITD) dels estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Es tracta d'una assignatura de caràcter obligatori, de 4 crèdits ECTS i amb una durada semestral.

Forma part del bloc de matèries de l'àmbit de coneixement de la Transformació digital, que inclou també les assignatures de Business Intelligence i Big Data, Tecnologies per a la transformació digital, Digitalització dels recursos humans i Estratègies i tendències de màrqueting digital, les dos darreres de caràcter optatiu.

Amunt

Els camps professionals són amplis i van lligats a tasques de direcció i gestió de l'empresa, a partir dels quals es possibilita planificar i implantar estratègies de transformació digital a les empreses.


L'assignatura s'emmarca al programa de MU ITD, que capacita per a l'exercici de diferents sortides professionals:

 • Planificadores de proyectos de desarrollo estratégico de una empresa u organización
 • Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
 • Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions
 • Professionals interessats en la gestió de projectes d'innovació
 • Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització.
 • Responsables d'innovació, qualitat i transformació digital.
 • Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses
 • Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació ¿ Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions

Amunt

Competències transversals:

 • Capacitat per aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.

Competències específiques:

 • Planificar i desenvolupar l'estratègia de l'empresa per consolidar i millorar els seus avantatges competitives
 • Traçar i elaborar l'estratègia per a la transformació digital de l'empresa a partir de les principals tecnologies i tendències.

Objectius:

 • Analitzar l'estratègia digital de negoci i crear una cultura en competències digitals
 • Conèixer els punts clau de qualsevol estratègia de transformació digital
 • Elaborar una experiència de client per facilitar la fidelització del client
 • Entendre i valorar la importància de disposar d'una estratègia de transformació digital a les empreses
 • Analitzar la diferència d'enfocament entre negocis tradicionals i els ja nascuts amb noves tecnologies.
 • Gestionar el canvi d'una organització i adaptar-la a la societat del coneixement
 • Conèixer les habilitats d'un líder per gestionar el canvi
 • Implantar les fases de transformació digital d'una empresa
 • Aprendre a realitzar un model de maduresa d'una companyia
 • Elaborar un pla de projectes per a la transformació
 • Conèixer i aplicar les últimes tendències tecnològiques

Amunt

Repte 1: Estratègia digital 80% vs 15%. Et acli- "mates" o et transformes?
Estratègia digital de negoci
- Què és la transformació digital?
- La importància de la transformació digital a l'empresa
- Què impulsa la transformació digital?
- Les etapes de la transformació digital
- Barreres de la transformació digital
- L'equip directiu i la transformació digital

Innovació i transformació digital
- La diferència en un món digital: innovació enfront de transformació
- La innovació disruptiva
- Design thinking en la transformació digital
- Com promoure la innovació i transformació en el negoci

Repte 2: Liderant la Gestió del Canvi. 'Lean Change Management en Acció!
Cultura i competències digitals
- Comprendre l'experiència del client
- La visió, l'abast i els objectius
- El gran paper de la cultura en la transformació digital
- Contingut. Connectar la història de marca a l'experiència del client
- Tecnologia i integració de ecosistemes
- Pla d'execució
- Optimització i millora contínua
Gestió del canvi
- Liderar el canvi
- Les dues cares del canvi
- Lideratge 2.0
- Nous líders, noves generacions
- Capacitats i habilitats del líder 2.0
- 10 idees per inspirar la transició a una nova generació de líders en l'organització 2.0

Repte 3: Implementa la transformació digital. Impacte i èxit en el teu model de negoci
Les fases de transformació digital a l'empresa
- .Business as usual
- Presència i estar actiu
- Formalització del canvi
- El canvi és estratègic
- Concentració al canvi
- Innovació i adaptació
- Conclusió per a la seva aplicació
Implementació d'un marc per a la transformació digital - Digital Mastermind
- Comenceu petit
- Penseu en gran
- Alineeu el negoci i les TI
- Escalar ràpidament
- Com triomfar a la transformació digital. Lliçons de Royal KPN

Amunt

Gestión del cambio XML
Gestión del cambio DAISY
Gestión del cambio EPUB 2.0
Gestión del cambio MOBIPOCKET
Gestión del cambio HTML5
Gestión del cambio PDF

Amunt

El material base de l'assignatura està incorporat a l'espai de recursos de l'aula.
També s'hi ha incorporat material complementari, adjunt a l'apartat de bibliografia i fonts.

Els recursos d'aprenentatge d'estructuren a partir dels diversos reptes plantejats a l'assignatura. Cada repte disposa de recursos associats, en format NIU que possibilita la visualització en forma de repositori, prioritzant la importància dels recursos en tres nivells de mida atenent a la incidència i impacte del recurs en el repte corresponent.

A mesura que avanci l'assignatura, i en funció del seguiment per part del grup, es valorarà la conveniència d'incorporar material de suport directament des dels espais de l'aula

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt