Pràctiques Codi:  M5.971    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura, Pràctiques, suposa el desenvolupament d'una experiència pràctica on els aprenents han d'aplicar en un context específic d'aprenentatge d'idiomes els coneixements adquirits al llarg de el programa acadèmic. El treball individual dels aprenents implicarà el desenvolupament d'un producte pedagògic tangible, dissenyant, aplicant (en la mesura del possible) i avaluant una intervenció pedagògica justificada que faci ús de la tecnologia, prèvia anàlisi de les necessitats de l'context d'ensenyament / aprenentatge concret. El document final que els aprenents lliurin serà un portafoli on aniran acumulant les evidències documentades amb seccions on es reelabori i sintetitzi el treball previ per evitar reiteracions. El document ha de permetre valorar i decidir sobre la viabilitat de la seva possible implementació.

Aquestes pràctiques, es desenvoluparan a partir de dos models (un de virtual i un de presencial), tots dos desenvolupats a partir de la col·laboració amb diferents institucions educatives, tant nacionals com internacionals.

Funcionament de les pràctiques

Hi ha dues opcions de pràctiques:

- Pràctiques professionals externes: són aquelles vinculades a un centre de pràctiques extern a la UOC. Les pràctiques externes impliquen un treball continu i coordinat amb el tutor en el centre de pràctiques durant la durada de les pràctiques. Aquesta modalitat es pot realitzar presencialment o a distància (teletreball). L'estudiant pot aportar el centre on realitzar les pràctiques comptant amb el vistiplau de la comissió de pràctiques.

- Pràctiques professionals internes: són aquelles en què la UOC actua com a centre de pràctiques i es duran a terme en el Centre d'Idiomes Moderns de la UOC* i/o  mitjançant l'estudi de casos a l'aula de pràctiques. En el cas de les pràctiques internes la modalitat sempre serà virtual. 


En qualsevol d'aquestes modalitats (externes o internes), l'estudiant se situa en un context d'aprenentatge «autèntic», que el confronta amb la realitat del seu camp professional. Igualment, en tots els casos es proposa que els estudiants tractin una necessitat específica extreta de la realitat i a partir d'aquesta construeixin una proposta d'intervenció pedagògica. La idea de la proposta es validarà abans d'iniciar la fase de desenvolupament de la mateixa.

Els estudiants podran proposar realitzar les pràctiques presencials en un centre del seu entorn, si disposen d'ell i mitjançant una sol·licitud que determina si el centre compleix els requisits per exercir de centre de pràctiques. Si no és així, se'ls recomana realitzar pràctiques internes virtuals.

En cas que l'estudiant aporti un centre del seu entorn, la UOC realitzarà un conveni de col·laboració que permeti als estudiants realitzar les pràctiques en el mateix. Tant en el cas de pràctiques presencials com virtuals (externes o internes), l'estudiant haurà de realitzar un treball individual, tot i que amb el suport constant i personalitzat de l'professional col·laborador docent i de tutor al centre de pràctiques. Aquesta figura és l'encarregada de facilitar l'accés a el centre, acollir i ajudar a l'estudiant a adaptar la seva proposta d'intervenció i a desenvolupar-la. El treball individual de l'estudiant implicarà el desenvolupament d'un producte tangible, dissenyant, aplicant i avaluant una intervenció pedagògica que faci ús de la tecnologia per a l'aprenentatge d'idiomes, prèvia anàlisi de les necessitats de l'context d'ensenyament / aprenentatge concret. En el cas de les pràctiques presencials, l'estudiant ha d'acordar la proposta pedagògica amb el tutor de centre de pràctiques abans de presentar la idea per tal que el professor de l'assignatura la validi.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del pla d'estudis del Màster universitari en Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia

Amunt

És una assignatura dirigida a la formació de professionals del camp de l'ensenyament d'idiomes mitjançant l'ús de la tecnologia en entorns presencials, en-línia o híbrids. Això inclou també a dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes, editors, i assessors de plataformes d'aprenentatge d'idiomes digital.

Amunt

Es recomana que l'estudiant es matriculi a l'assignatura de Pràctiques quan estigui en disposició de finalitzar el programa. Idealment, hauria de ser una de les últimes assignatures a matricular dins el màster, un cop completades la resta d'assignatures, o majoritàriament. Com a mínim, l'estudiant ha d'haver superat 30 ECTS per poder matricular-se en aquesta assignatura.

Cal que l'estudiant disposi d'un nivell de la llengua vehicular (anglès) igual o superior a l'B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per garantir que disposa de la fluïdesa necessària per comunicar-se i comprendre els continguts de el programa sense problema. L'estudiant ha d'haver superat com a mínim 30 ECTS per poder matricular-se en aquesta assignatura.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Amunt

Abans de la realització de la matrícula és necessari un procés previ de gestió. Aquest procés, es realitzarà des del Campus UOC: Inici / Tràmits / Pràctiques en empresa / Pràctiques curriculars / Sol·licitud de pràctiques / Sol·licitud de les pràctiques del màster Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. I comporta la realització d'uns tràmits en unes dates concretes que es trobaran en aquest espai de Campus:

Dates generals:
- Novembre / Desembre per a l'inici de Març
- Maig/ Juny per a l'inici d'Octubre
 
 Aquests tràmits impliquen:

 • Inscripció / Sol·licitud * a les Pràctiques (Sol·licitud de centre de Pràctiques o Aportació de centre de Pràctiques) (El centre s'ha de donar d'alta a la plataforma per fer la gestió)
 • Assignació de centre de Pràctiques / Validació de centre de Pràctiques
 • Prematrícula
 • Conveni i Matrícula
* La sol·licitud no implica tenir assignat el centre de pràctiques

En funció de la modalitat de Pràctiques escollides (externes, internes) poden variar lleugerament els tràmits. Veure procés general

Qualsevol dubte a l'respecte sobre el procediment de gestió posar-se en contacte amb el tutor de màster o al Servei d'atenció / Pràctiques.

Disposeu de més informació sobre Pràctiques al pla d'estudis de màster i al portal de la UOC

Amunt

Aquesta assignatura pretén contribuir a que l'estudiant desenvolupi les següents competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i especifiques (I):


Competències bàsiques i generals:

 • CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4. Aplicar els principis ètics i valors professionals en l'actuació docent.
 • CG5. Fer servir els coneixements metodològics necessaris per afrontar reptes professionals o d'investigació amb rigor.

Competències transversals:

 • CT2. Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional usant-les eficaçment desenvolupant actituds flexibles i creatives respecte a les mateixes.

Competències específiques:

 • CE1. Identificar problemes i reptes tecnològics que responguin a les necessitats d'aprenentatge d'estudiants amb perfils tecnològics diferents amb l'objectiu d'aplicar la tecnologia a l'aprenentatge d'idiomes en contextos diferents.
 • CE5. Dissenyar, implementar i avaluar actuacions pedagògiques concretes adoptant mètodes pedagògics específics i processos d'avaluació de les destreses lingüístiques per ensenyar llengües mitjançant la tecnologia en entorns virtuals o híbrids.
 • CE6. Aplicar els principis metodològics i teòrics per a sustentar les decisions pedagògiques aplicades a contextos reals, exclusivament en línia o híbrids, d'aprenentatge d'idiomes.
 • CE7. Identificar les funcions i el paper de professor que ensenya idiomes mitjançant la tecnologia avaluant i reflexionant sobre el seu propi procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • CE9. Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats

Aquestes competències van lligades a uns resultats d'aprenentatge que l'estudiant aconseguirà mitjançant la realització de les tasques proposades i pels quals serà avaluat:

 • Explorar un entorn d'aprenentatge i detectar necessitats educatives
 • Analitzar necessitats d'ensenyament / aprenentatge i elaborar propostes
 • Cercar i processar informació
 • Resoldre un problema en un context real que impliqui l'ús de la tecnologia
 • Dissenyar, planificar i aplicar una proposta avaluar resultats

Amunt

L'assignatura es desenvolupa al voltant de quatre reptes o activitats que guiaran el treball dels aprenents durant les diferents fases de les pràctiques. Cada fase serà avaluada amb activitats d'avaluació contínua.

 • Anàlisi de diversos contextos d'ensenyament / aprenentatge
 • Avaluació de les necessitats educatives en termes de l'ús de tecnologia per millorar el procés d'aprenentatge d'idiomes.
 • Disseny i possible implementació d'una proposta d'intervenció pedagògica
 • Avaluació per parells i informe de resultats
 • Elaboració d'el document final (portafoli)

El treball individual de l'estudiant implicarà el desenvolupament d'un producte tangible, dissenyant, aplicant (en la mesura del possible) i avaluant una intervenció pedagògica justificada que faci ús de la tecnologia, prèvia anàlisi de les necessitats de l'context d'ensenyament / aprenentatge concret.

El document final serà en forma d'un portafoli on aniran acumulant les evidències documentades mitjançant seccions on es reelabori i sintetitzi el treball per evitar reiteracions. El document ha de permetre valorar i decidir sobre la viabilitat de la possible implementació de la proposta pedagògica.

Amunt

Introducción a la enseñanza y al aprendizaje de idiomas en línea Web
Estudios de casos Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt