Treball Final de Màster Codi:  M5.972    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El Treball Final de Màster (TFM) és una assignatura obligatòria de 6 crèdits. L'estudiant elaborarà el Treball Final sota la direcció d'un tutor i durà a terme la seva defensa de manera virtual, síncrona, i pública davant d'un tribunal d'avaluació i de la resta de companys. L'objectiu d'aquest TFM és que l'estudiant posi en pràctica i integri els coneixements teòrics i pràctics adquirits a l'llarg de l'màster i els projecti a un entorn professional de el camp de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes. Aquest TFM té, per tant, una orientació aplicada. L'assignatura està pensada com una oportunitat perquè l'estudiant mostri i consolidi les competències professionals bàsiques, específiques i transversals treballades durant el programa.

El resultat serà un treball individual i original, que es plantegi preguntes rellevants, analitzi de manera reflexiva i crítica un context d'ensenyament / aprenentatge determinat i se centri en una proposta educativa fonamentant i justificant-la en base a una problemàtica o necessitat concreta real detectada en el context d'actuació. Es tracta d'un treball orientat a el camp professional i, per tant, ha de consistir en una proposta d'aplicació, ja sigui en forma de disseny d'un producte (e.g., tasca, prototip, etc.) o d'intervenció pedagògica. En qualsevol dels casos estarà basat en una justificació teòrica inicial que demostri un enfocament d'indagació i aprofundiment en una temàtica.

El resultat final serà un informe en què es descrigui el projecte desenvolupat, incloent la fonamentació teòrica així com la descripció del producte o proposta d'intervenció pedagògica i un seguit de recomanacions per a la seva implementació pràctica en el context d'aplicació real triat per l'estudiant.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de l'màster universitari en Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia. Representa la culminació del procés d'aprenentatge de la titulació.

Amunt

És una assignatura dirigida a la formació de professionals del camp de l'ensenyament d'idiomes mitjançant l'ús de la tecnologia en entorns presencials, en-línia o híbrids. Això inclou a dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes, editors, i assessors de plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals.

Amunt

Es recomana que l'estudiant es matriculi a l'assignatura de Treball Final de Màster quan estigui en disposició de finalitzar el programa. Idealment, hauria de ser l'última assignatura a matricular dins el màster, un cop completades la resta d'assignatures, o majoritàriament. Com a mínim, l'estudiant ha d'haver superat 30 ECTS per poder matricular-se en aquesta assignatura.

Amunt

Cal que l'estudiant disposi d'un nivell de la llengua vehicular (català) igual o superior a l'B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per garantir que disposa de la fluïdesa necessària per comunicar-se i comprendre els continguts de el programa sense problema. 

També cal haver superat un mínim de 30 ECTS per matricular-se.
 
Es recomana a més un nivell de competència lectora en anglès igual o superior a l'B1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües per poder accedir a algunes fonts i recursos bibliogràfics que només estan disponibles en aquesta llengua.
Finalment, es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Amunt

Aquesta assignatura pretén contribuir a que l'estudiant desenvolupi les següents competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i especifiques (I):

(B6) Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
(B7) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
(B9) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
(G1) Fer servir, comparar i relacionar els diferents models i principis teòrics fonamentals en el camp de l'ensenyament i aprenentatge d'idiomes.
(G2) Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, textual, audiovisual, digital o multimèdia) per transformar-la posteriorment en coneixement mitjançant l'anàlisi i síntesi de la mateixa.
(G5) Fer servir els coneixements metodològics necessaris per afrontar reptes professionals o d'investigació amb rigor.
(T3) Expressar-se de forma escrita de manera adequada i comunicar el coneixement i el pensament en textos complexos, amb rigorositat i fluïdesa.
(E1) Identificar les necessitats d'aprenentatge de l'alumnat tenint en compte la diversitat de perfils tecnològics i el context educatiu, i adequar l'ús de la tecnologia educativa a aquests aspectes.
(E2) Analitzar i avaluar de forma crítica la potencialitat dels recursos i tecnologies existents i ser capaç de justificar el seu ús per a l'aprenentatge de llengües en contextos en línia o híbrids.
(E4) Dominar els principis teòrics de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia i aplicar-los en la presa de decisions sobre intervencions pedagògiques reals en contextos en línia o híbrids.
(E7) Analitzar, interpretar i comunicar els resultats i implicacions de les actuacions pedagògiques o els projectes de recerca duts a terme.

Aquestes competències van lligades a uns resultats d'aprenentatge que l'estudiant aconseguirà mitjançant la realització de les tasques proposades i pels quals serà avaluat.

Amunt

La edición del TFM: la estructura del trabajo de investigación y el estilo de escritura científica PDF
El tema y la pregunta de investigación. Recursos y cuestiones metodológicas de la investigación PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt