Finances i Inversió Responsables Codi:  M6.203    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Finances i Inversió Responsables pretén analitzar quin ha de ser el rol de la gestió financera de les organitzacions en el marc d'una gestió basada en principis de responsabilitat social. En aquest sentit caldrà en primer lloc analitzar quin és l'àmbit d'actuació de la gestió financera tant des d'una visió més tècnica i tradicional de les seves responsabilitats, com des d'una perspectiva més amplia en els seus aspectes més estratègics.  

Partint d'aquesta visió global de l'abast que té la gestió financera en una organització, analitzarem els aspectes més rellevants que amb els principis de la Responsabilitat Social Corporativa configuren la seva gestió; en aquest sentit analitzarem com són les finances corporatives en una empresa podríem dir convencional i quins aspectes s'haurien de transformar en un context de compromís social.

En aquest context resulta especialment rellevant analitzar com interactua aquesta funció financera amb la resta d'àrees de valor d'una organització, en tant aquesta connexió esdevé clau per a garantir que el compromís que comporta la gestió empresarial socialment responsable és incorporat de manera integral al conjunt de l'organització.

Analitzada la rellevància de la gestió financera responsable en el conjunt de l'estratègia empresarial ens endinsem en la tipologia de recursos i necessitats financeres que utilitza l'empresa responsable valorant també les possibilitats en el cas d'inversió d'excedents monetaris.  

Tanmateix també analitzarem les últimes tendències respecte els informes externs en matèria d'informació comptable i financera que condueixen a obtenir finalment uns estats financers mesurats també en termes de sostenibilitat, és el que comunament s'anomena "reporting integrat" com a evolució de les tradicionals memòries econòmiques.

Per a cursar aquesta assignatura és recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs sobre la composició bàsica dels Estats Financers, si bé es facilitarà documentació suficient quan els coneixements previs així ho requereixin.

Amunt

Les competències transversals del màster de Responsabilitat Social Corporativa que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

 • Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en red o en un entorn virtual i multidisciplinar.
 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments ètics i responsables, respecte als altres, i reconeixement de la diversitat.

 

Les competències específiques del màster de de Responsabilidad Social Corporativa que s'aborden en aquesta assignatura són les següents:

 • Liderar el disseny i implementació d'una cultura organitzativa que transformi totes les àrees funcionals d'una organització amb l'objectiu que sigui sostenible a llarg termini.

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 • Fomentar unes finances de l'organització que siguin útils per a aquesta, al mateix temps que respectuoses i al servei d'un sistema econòmic estable i sostenible.
 • Impulsar inversions que, a més dels criteris financers tradicionals, integrin en la presa de decisions altres criteris extra-financers lligats al respecte del medi ambient, la cohesió i el bon govern de les empreses.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els mòduls següents:

 

Mòdul 1: Introducció a l'estratègia financera

 • Principis a la gestió del Responsable Financer.
 • La funció estratègia del Director Financer.
 • La sostenibilitat i la responsabilitat del Director financer.   

                           

Mòdul  2: Transparència en la informació: El reporting integrat

 • La importància de la transparència en la gestió del financer.
 • Significat i rellevància del reporting integrat.
 • Models de reporting integrat a les empreses de referència.      

 

Mòdul 3: El Finançament Responsable

 • El finançament específic per a projectes socials i de sostenibilitat.
 • Avaluació del risc i del rendiment als instruments financers responsables.
 • L'emprenedoria social i el suport econòmic financer.

 

Mòdul 4: La Inversió Responsable

 • Característiques de la inversió responsable.
 • Desenvolupament i coneixement del sector.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt