Sostenibilitat i Turisme Codi:  M6.400    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L’assignatura es planteja situar l’estudiant en les bases teòriques del marc conceptual del turisme sostenible. Però es proposa anar més enllà, a partir de l’anàlisi dels mètodes de recerca i professionals d’aquest àmbit de coneixement turístic. En aquest sentit, l’assignatura s’orienta també avaluar els principis bàsics de les estratègies  i polítiques de la planificació sostenible, des de la perspectiva de les destinacions (una visió territorial), però també des de la visió de les organitzacions i la responsabilitat social corporativa.

Amunt

Competències Específiques:

 

E1 – Integrar la dimensió social del turisme per a elaborar estratègies d’actuació am l’objectiu de promoure processos d’equitat i govern de l’activitat turística.

 

E3 – Analitzar i comprendre els processos globals de canvi socio-ambiental i els escenaris emergents en el turisme per a afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats a escala local.

 

E4 – Desenvolupar, implementar  i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte el desenvolupament sostenible des de la perspectiva mediambiental, socio-cultural i econòmica.

 

 

Competències Transversals:

 

T3 - Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments amb consonància amb una pràctica professional ètica i responsable i compromís ètic, vers els altres i reconeixement de la diversitat.

 

Els objectius de l’assignatura, són els següents:

 

-          Aplicar conceptes, teories i models per a l’anàlisi de la dimensió ètica de l’activitat econòmica de les organitzacions

-          Dissenyar i planificar de manera eficient estratègies per a les organitzacions i destinacions turístiques d’acord amb els principis de sostenibilitat.

-          Desenvolupar una visió crítica al voltant de les diferents gradacions i percepcions que els agents turístics i grups de països tenen al voltant del concepte de sostenibilitat aplicat al turisme.

-          Aplicar els principals instruments per a la gestió i mesura del turisme sostenible.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents:

 

Mòdul 1. Marc conceptual: els tres eixos de la sostenibilitat

 

1.1.   Introducció al concepte de turisme sostenible.

1.2.   El turisme sostenible com a motor de desenvolupament. Estratègies de desenvolupament  i sostenibilitat. Del creixement sostingut al desenvolupament sostenible... i més enllà: Creixement zero i decreixement.

1.3.   Sostenibilitat com a element de diferenciació i innovació en les destinacions:

 

Mòdul 2. Tendències dels mètodes de recerca i professionals en turisme sostenible

 

2.1  Aplicacions professionals de la sostenibilitat i temes de la recerca actual en sostenibilitat:

2.2  Noves aproximacions metodològiques.

 

Mòdul 3. Estratègies i polítiques de turisme sostenible

 

3.1  Principis bàsics de la planificació sostenible

3.2  Nous paràmetres conceptuals: competitivitat i diferenciació; resiliència territorial; smart growth; el desenvolupament inclusiu de destinacions (whole place development); la governança de les destinacions

3.3  Eines i tècniques per a la planificació sostenible: usos dels SIG, avaluacions

3.4  Entorns de planificació sostenible en turisme

 

Mòdul 4. RSC i sostenibilitat en les organitzacions turístiques

 

 

4. 1 Fonaments de sostenibilitat i RSC en la indústria turística

4. 2   RSC en la indústria turística: principis bàsics, actors i instruments

4.3  Bases d’actuació per a la integració estratègica de la RSC en les organitzacions turístiques

 

Mòdul 5. L’economia verda

 

5.1. L’emergència de l’ambientalisme modern: població, creixement i crisi ambiental

5.2.    D’Estocolm 1972 a Rio de Janeiro 1992, passant per les crisis energètiques i l’Informe Brundtland

5.3. L’emergència dels paradigmes dominants en la gestió ambiental: modernització ecològica i ambientalisme de mercat.

5.4. Desafiament industrial o oportunitat de negoci? L’economia verda

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt