SICs per a la Sostenibilitat Turística Codi:  M6.401    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Gestió de la Informació per a la Sostenibilitat Turística s’enforca en l’anàlisi i el coneixement dels usos i aplicacions de les tecnologies de la informació i comunicació per al desenvolupament del turisme sostenible, tot tenint en compte que l’ús d'aquestes tecnologies pot ser un plantejament i un recurs que les destinacions i les empreses turístiques poden utilitzar per mitigar alguns dels impactes negatius del turisme.

Durant el curs s’analitzarà la relació existent entre les TIC i el turisme sostenible, tenint en compte la manera com aquesta relació pot ajudar a reduir els efectes negatius del turisme a la vegada que s’estudiaran els elements que demostren com les TIC contribueixen a millorar tres àrees de la sostenibilitat: l’econòmica, la mediambiental i la sociocultural.

 

Amunt

Competències i objectius

 

Resultats d’aprenentatge:

-          Aplicar conceptes i models per l’anàlisi de les necessitats d’informació a les organitzacions turístiques que contribueixin a la seva sostenibilitat.

-          Saber gestionar projectes de sistemes d’informació que afavoreixin la sostenibilitat turística i donin resposta a les necessitats de bon funcionament de les organitzacions turístiques i les destinacions turístiques

-          Desenvolupar una reflexió crítica sobre les solucions tecnològiques i la seva adequació com a recursos d’informació que afavoreixin la sostenibilitat turística.

 

Competències bàsiques

·         Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis ;

·         Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats .

Competències específiques:

·         Prendre decisions i resoldre problemes vinculats a la gestió eficient de la informació ia l'adopció i ús de solucions tecnològiques per aprofitar les potencialitats de les TIC i les xarxes i per tal d'incrementar la capacitat competitiva, innovadora i transformadora de les organitzacions i les destinacions turístiques.

·         Dissenyar el procés complet de posada en marxa de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies, els instruments de gestió i adequats i identificant les diverses vies de finançament per dur-los a terme.

·         Dissenyar i desplegar accions de comunicació i promoció turística adaptades a mercats globals, utilitzant la xarxa i les solucions tecnològiques de manera efectiva..

Competències transversals:

·         Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

·         Capacitat per treballar de manera productiva dins un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents:

 

Mòdul 1. TIC i gestió sostenible a les destinacions turístiques

·         La sostenibilitat en a les destinacions i  les TIC

·         Tecnologies sostenibles ( tecnologies per al turisme sostenible )

·         Destinació i turisme sostenible

o    Gestió del turisme sostenible en les destinacions

o    TIC necessàries en les destinacions sostenibles

Mòdul 2. Sostenibilitat i TIC a l’empresa turística

·         Empresa i turisme sostenible

o    Oci i diversió

o    Transport

o    Allotjament i restauració

·         Gestió de la cadena de subministrament per a turisme sostenible basada en les TIC

o    Gestió sostenible de la cadena es subministrament

o    TIC per a la gestió de la cadena de subministraments

Mòdul 3. Relació entre el turista i les TIC .

·         Usos de les TIC del turista per a un turisme sostenible

o    Màrqueting

§  Imatge i comunicació

§  Distribució

o    Recursos, aplicacions

·         Rol de les social media en el turisme sostenible

o    Social media i web 2.0 . característiques , funcionalitats i programes

Mòdul 4. Factors clau per la implementació i adopció de les TIC per un turisme sostenible

·         Factors que influeixen l'adopció tecnològica en el turisme sostenible

o    Factors crítics

o    Condicions necessàries per a la implementació

·         Implementació

o    entorn tecnològic

o    Indicadors i control

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt