Turisme, cultura i societat Codi:  M6.402    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Turisme, Cultura i Societat constitueix una presa de contacte en les estretes interrelacions del fenomen turístic amb el desenvolupament cultural i social del món contemporani. En aquest sentit, l’assignatura ofereix una introducció a aspectes essencials de la sociologia del turisme i de l’oci i la seva manera d’abordar la seva evolució en paral·lel a altres fenòmens culturals, socials, ambientals o tecnològics de gran abast. En relació a aquests aspectes, dos són les principals aproximacions que es destacaran. Una primera que privilegia l’atenció en l’enfocament evolutiu de l’activitat, des dels seus inicis com a activitat elitista i reservada a l’aristocràcia i la burgesia a la seva popularització i el seu esdeveniment com una de les activitats més representatives del consum de masses, fins arribar a les seves manifestacions contemporànies en el marc de les economies post-fordistes. La segona aproximació és la de l’enfocament territorial, analitzant les implicacions econòmiques, socials i culturals de diferents tipologies tant reconegudes i amb tanta incidència com en el cas del turisme de sol i platja, el turisme urbà o el rural, així com les causes i conseqüències del desenvolupament turístic als països en vies de desenvolupament.

 

A aquests elements s’afegeixen dos aproximacions específiques que tracten els elements que considerem essencials en la transformació turística de les darreres dècades i que tenen també un gran abast en l’economia, la cultura i la societat en general, es a dir l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació i els aspectes vinculats a la sostenibilitat, la responsabilitat i resiliència. No es podria entendre la present transformació a l’activitat sense comprendre la transformació de la demanda derivada del seu accés i ús de les TIC, sense saber per que s’han produït processos de desintermediació o reintermediació, com pot respondre la oferta turística a aquests canvis i quin ha de ser el nou rol de les administracions i les comunitats receptores. A més, la transformació tecnològica no es pot deslligar del creixent procés de consciència per part de tots els actors implicats en el sector envers la sostenibilitat i/o la responsabilitat, superant una primera etapa en la que lo important era la innovació en producte (aparició de l’ecoturisme) per passar a una nova en la que a banda es sumen canvis en procés i organitzatius relacionats amb aquest element (transformacions empresarials i de les destinacions) i on aspectes com la perspectiva de gènere o la responsabilitat en les relacions laborals es situen en el centre de la innovació turística.

Amunt

Competències i objectius

 

Les competències transversals del Màster Universitari en Turisme, Sostenibilitat i TIC  que es treballen en aquesta assignatura són:

 

1.     Capacitat per treballar de manera productiva dins un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari.

2.      Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

3.     Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable i compromís ètic, respecte cap als altres i reconeixement de la diversitat.

 

Les competències específiques del Màster Universitari en Turisme, Sostenibilitat i que s’aborden en aquesta assignatura són:

 

1.     Integrar la dimensió social del turisme per elaborar estratègies d'actuació per tal de promoure processos d'equitat i governança de l'activitat turística.

2.     Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte un desenvolupament sostenible des de la perspectiva mediambiental, sociocultural i econòmica.

Finalment, totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

1.     Identificar i comprendre els processos de canvi ambiental, social, econòmic i tecnològic que actualment influeixen sobre l'activitat turística, tant des d'un punt de vista conceptual com pràctic

2.     Aplicar estratègies per a l'obtenció, anàlisi i la gestió de la informació turística.

3.     Fer un ús adequat dels sistemes d'informació i les TIC a les organitzacions turístiques.

4.     Obtenir una visió crítica dels processos globals i locals que estan ocasionant transformacions en el comportament dels agents implicats en la indústria turística i que afavoreixen l'aparició de noves tendències en el turisme.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els cinc mòduls següents:

 

Mòdul 1. Les aproximacions sociològiques a l’oci i al fenomen turístic

1.1.  Enfocaments teòrics de la sociologia de l’oci i del turisme

1.2.  Nocions de metodologia sociològica aplicada al turisme

1.3.  L’enfocament micro-sociològic: impactes socials i culturals

1.4.  L’enfocament macro-sociològic: models o paradigmes

 

Mòdul 2. L’enfocament evolutiu: les transformacions dels mercats turístics

1.1  L’aparició del turisme a les societats modernes

1.2  Les implicacions del turisme de masses

1.3  Cap a la segmentació dels mercats turístics

1.4  La llarga cua i el turisme líquid o postmodern

 

Mòdul 3. L’enfocament territorial: el turisme com alternativa de desenvolupament territorial

1.1  Implicacions econòmiques, socials i culturals del turisme de sol i platja

1.2  Turisme rural, agroturisme i oci al món rural

1.3  Dinàmiques de transformació urbana associades al turisme

1.4  El turisme als països en vies de desenvolupament.

 

Mòdul 4. L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació.

1.1. La transformació de la demanda.

1.2. Intermediació, desintermediació o reintermediació

1.3. La necessitat d’adaptació de la oferta als canvis en la demanda

1.4. El nou rol de les administracions i les comunitats receptores.

 

Mòdul 5. Sostenibilitat, Responsabilitat i Resiliència

5.1  De l’ecologisme al turisme sostenible

5.2  Del turisme sostenible als nous models de responsabilitat

5.3  La perspectiva de gènere

5.4  Els elements lligats a la resiliència

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt