Emprenedoria, lideratge i gestió del canvi Codi:  M6.410    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Hi ha pocs sectors o activitats econòmiques que hagin experimentat uns canvis estructurals tan dràstics com el turisme. En aquest context, una qüestió clau rau en com la direcció de les organitzacions turístiques gestionarà, s’adaptarà o incorporarà aquests canvis en el seu entorn. Per aconseguir-ho, els professionals del turisme han de desplegar capacitats personals com ara l’emprenedoria, el lideratge, i la gestió del canvi. Aquesta assignatura s’orienta, precisament, a desenvolupar aquestes habilitats en els estudiants.


En primer lloc, dedicarem una atenció significativa a l’habilitat d’emprenedoria o iniciativa emprenedora. D’aquesta manera, pretenem fomentar l’esperit emprenedor de l’estudiant a partir de la introducció dels principals elements que configuren el procés emprenedor.  El mòdul 1 comença amb una introducció al concepte d’esperit emprenedor i les actituds emprenedores que el fan possible. A continuació explica les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora, que es poden agrupar en dos grans grups: les que impliquen la creació d’una nova empresa i les que neixen en una organització existent.  Seguidament, s’expliquen les característiques que defineixen els empresaris en l’actualitat i les principals habilitats que han de tenir. El mòdul acaba descrivint el procés emprenedor complet i la seva planificació.


Entre les competències personals que ha de tenir una persona emprenedora destaquen la creativitat i la innovació. Per això, en el mòdul 2 presenta aquests conceptes, i explica quines poden ser les fonts d'idees i d'oportunitats, i la metodologia per a avaluar idees, amb la finalitat de detectar aquelles que poden ser oportunitats.


Tot i que sovint ens imaginem l’emprenedoria com un esforç individual, el cert és que una persona sovint no pot fer tot sol tota la feina que un nou projecte emprenedor requereix, per la qual cosa necessita comptar amb col·laboradors o empleats. Aleshores, l’emprenedor es converteix en directiu, en gestor de persones i en líder d’un projecte. Això li exigeix la capacitat de motivar les persones que contribueixen a aquest projecte i de delegar adequadament les tasques que els col·laboradors han de realitzar.  Dedicarem el mòdul 3 a estudiar amb més detall les habilitats de lideratge i delegació, aprofundint així en la primera visió que sobre el lideratge s’ha donat en el mòdul 1.


Finalment, per a que el nou projecte tingui èxit s’ha d’adaptar a les noves necessitats i oportunitats que es vagin detectant. Així, en el mòdul 4 parlarem de la gestió del canvi, una capacitat molt valorada en el context actual. En primer lloc, presentarem el concepte de canvi i els elements principals que cal considerar per a estudiar-lo. En segon lloc, comentarem breument dues classificacions bàsiques dels processos de canvi: la que distingeix entre canvi planificat i emergent, i la que diferencia canvi incremental i radical. També analitzarem la resistència al canvi, que pot dificultar que un canvi es dugui a terme de la manera volguda. Finalment, presentarem el concepte d'organització ambidextre, que intenta equilibrar les necessitats d'estabilitat i de canvi que competeixen en qualsevol organització


Amb tot això, esperem que l’estudiant estarà millor preparat/da per a afrontar amb èxit una carrera professional en el sempre canviant món del turisme.

Amunt

Competències i objectius

 

Competències bàsiques:

 

·         Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

·         Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

·         Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals:

 

·         Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional

·         Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable i compromís ètic, respecte cap als altres i reconeixement de la diversitat.

Competències específiques:

 

·         Integrar la dimensió social del turisme per elaborar estratègies d'actuació amb la finalitat de promoure processos d'equitat i governança de l'activitat turística.

·         Analitzar i comprendre els processos globals de canvi soci-ambiental i els escenaris emergents en el turisme per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats a escala local.

·         Dissenyar el procés complet d'engegada de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies, els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per dur-los a terme.


Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

1.     Explicar el concepte d'esperit emprenedor i actitud emprenedora.

2.     Distingir diverses alternatives i manifestacions del fenomen emprenedor.

3.      Reconèixer els trets i les habilitats de les persones emprenedores.

4.     Diferenciar les diverses fases per posar en marxa un projecte emprenedor.

5.     Aplicar la creativitat per a trobar una idea de negoci pròpia.

6.      Diferenciar i avaluar una idea d'una oportunitat de negoci.

7.     Seleccionar l’estil de lideratge més adient per a una situació concreta.

8.     Delegar tasques de manera correcta.

9.     Analitzar els processos de canvi en les organitzacions.

10.  Planificar un procés de canvi tenint en compte els principals elements que poden influir en el seu èxit.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents:

 

Mòdul 1: Emprenedoria 

1. L'esperit empresarial i les actituds emprenedores

2. Manifestacions de la iniciativa empresarial

3. Ser empresari: un estil de vida

4. Les habilitats emprenedores

5. El procés emprenedor

6. La planificació del procés emprenedor

 

Mòdul 2. De la idea a l'oportunitat. El paper de la creativitat i la innovació 

1. La creativitat i el procés creatiu

2. La innovació

3. La idea de negoci

4. L'oportunitat de negoci

 

Mòdul 3: Lideratge i delegació

1. Definició d'estils de lideratge

2. Pautes per a motivar les persones

3. Delegació

4. Condicions per a la delegació

 

Mòdul 4: Gestió del canvi

1. El canvi organitzatiu i l'estudi d'aquest canvi

2. Elements clau del canvi en les organitzacions

3. Tipus de canvi

4. Com canvien les organitzacions?

5. La resistència al canvi

6. El dilema estabilitat/canvi: l'organització ambidextra

Amunt

PLA1. Intel·ligència emocional Audiovisual
PLA2. Ser líder Audiovisual
PLA2. Estils de direcció Audiovisual
Llicó inaugural 2016-17: No basta amb una idea brillant Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt