Gestió i planificació de destinacions turístiques Codi:  M6.503    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura gestió i planificació sostenible de destinacions turístiques està orientada a donar a conèixer a l'estudiant estratègies i instruments per a la gestió sostenible de les destinacions turístiques. En aquesta assignatura es pren partit per l'aproximació sostenible a l'ordenació i planificació dels espais turístics i es pretén que els estudiants dominin els elements del procés de planificació turística derivats dels principis de sostenibilitat.

L'objectiu principal és que els estudiants aprenguin a avaluar críticament els elements del turisme que afecten la sostenibilitat del territori on s'insereix i que, en conseqüència aprenguin a dissenyar, de manera interdisciplinar, plans de turisme sostenibles per reduir els impactes i problemàtiques identificades.

 

Amunt

Gestió i planificació sostenible de destinacions turístiques és una assignatura obligatòria de 3 crèdits destinada a aprendre com funciona un procés de planificació d'una destinació turística des del punt de vista de la sostenibilitat. Aquesta assignatura té un fort component instrumental i ha de permetre portar a la pràctica els conceptes sobre sostenibilitat aplicada a les destinacions turístiques prèviament adquirits. La reflexió, discussió i debat sobre els conceptes de sostenibilitat, les tècniques de planificació sostenibles i els instruments de planificació aporten aspectes tècnics i metodològics als estudiants que seran d'utilitat al llarg del Màster. El focus d'interès central en la destinació turística i en el disseny de plans que permetin el seu desenvolupament sostenible és un objectiu que encaixa plenament en les línies bàsiques del Màster, especialment pel que fa a la millora de la sostenibilitat dels espais turístics.

 

Amunt

L'assignatura té un component aplicat molt alt i es destina bona part de l'avaluació continuada a conèixer, debatre i aplicar tècniques i instruments per al disseny d'un pla de turisme sostenible. Per aquest motiu l'assignatura té un especial interès per als interessats en desenvolupar competències vàlides per a la gestió professional de destinacions turístiques. Concretament, l'adquisició de les competències i objectius d'aprenentatge associats a aquesta assignatura es projecta a diferents camps professionals com la gestió de destinacions, la planificació turística, la planificació i ordenació del territori i la consultoria turística i d'ordenació territorial.

 

Amunt

No es requereixen. És molt recomanable, no obstant, haver cursat assignatures bàsiques sobre sostenibilitat i turisme, planificació del turisme així com tenir un nivell de comprensió mitjà-alt de lectura tècnica en anglès.

 

Amunt

El Máster en Turisme Sostenible i TIC ha estat concebut per tal que els estudiants adquireixin una sèrie de competències per convertir-se en agents de canvi dins de la indústria turística. De fet, una competència és una combinació de sabers (coneixements, habilitat i actituds) necessàries per a un actor específic per desenvolupar i arribar a una finalitat dins un context concret i segons unes condicions o estàndards establerts. Les competències del programa es van treballant de manera parcial en cadascuna de les assignatures fent que la superació de totes elles signifiqui que la persona està preparada per convertir-se activament en un agent capaç de fer propostes que generin canvis en la indústria turística de manera conscient.En aquesta assignatura treballarem competències específiques, les quals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a l'activitat turística. En aquesta assignatura es treballaran les següents competències específiques: • Integrar la dimensió social del turisme per elaborar estratègies d'actuació amb la finalitat de promoure processos d'equitat i governança de l'activitat turística.

   

 • Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte un desenvolupament sostenible des de la perspectiva ambiental, sociocultural i econòmica.

   

 • Dissenyar el complex procés de posada en marxa de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, usant les metodologies, els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per a portar-los a terme.

Les competències transversals estan vinculades als coneixements, habilitats i actituds per a la pràctica professional en general i estan més relacionades amb la metodologia de l'aprenentatge i els principis del Màster que esteu seguint. En aquesta assignatura es treballaran les següents competències transversals: • Capacitat per treballar de forma productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinar.

   

 • Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable, i compromís ètic, respecte cap als altres i reconeixement de la diversitat.Tot plegat ens portarà a buscar assolir els següents objectius per a la vostra formació:

 

 1. Entendre la mecànica del procés de planificació turística i els impactes associats

   

 2. Aplicar els principis i estratègies per a la gestió i comercialització de destinacions socialment i ambientalment fràgils i d'atraccions turístiques.

   

 3. Identificar els principis de la planificació turística sostenible i saber-los aplicar en un pla de desenvolupament turístic.

   

 4. Conèixer i aplicar tècniques per a la reducció d'impactes derivats de l'activitat turística.

   

 5. Comprendre el paper que juga el sector públic i les organitzacions i agències de conservació en la planificació del turisme.

   

 6. Entendre el rol que els diferents actors socials tenen en la planificació del turisme i conèixer els mecanismes del procés de participació pública. 

Amunt

Mòdul 1. Instruments i estratègies per a la planificació d'una destinació turística sostenible


En aquest mòdul els estudiants reben coneixements bàsics i a nivell conceptual sobre el funcionament d'un pla estratègic i de planificació territorial, així com es detallen alguns instruments fonamentals per a realitzar diagnosis territorials i plans de desenvolupament turístic a les destinacions. En concret es planteja el funcionament i procediment de les avaluacions ambientals, els plans de gestió del risc, els models de gestió ambiental, el sistema d'indicadors i les auditories de sostenibilitat, la capacitat de càrrega, la gestió de recursos, les estratègies i plans de desenvolupament i comercialització de productes i el benchmarking.En un segon bloc de continguts s'estudia la confecció de plans d'acció per a una destinació turística sostenible. Es donen a conèixer la manera de dissenyar un pla d'acció i de quins components disposa (delimitació de l'àmbit i sociograma, anàlisis de situació inicial i diagnòstic, formulació d'objectius, estratègies i accions i gestió del pla)Mòdul 2. Instruments i casos pràctics per a la gestió sostenible de destinacions


Al mòdul segon, a diferència de l'enfocament més conceptual del primer, es proposen casos de bones pràctiques orientats a fer propostes de debat i anàlisi comparada a partir d'exemples d'instruments i casos pràctics. En concret es debat i s'analitza la importància del consens en els plantejaments previs per a la gestió sostenible de les destinacions, la validesa i utilitat dels codis voluntaris com a elements d'autorregulació, l'aplicació de sistemes de gestió de residus sòlids en hotels, la importància de les polítiques de participació pública per a la governança de destinacions i els instruments de comercialització i comunicació sostenibles de destinacions turístiques.

 

Amunt

Amunt

Al llarg del semestre es facilitaran documents de lectura i es proposarà la visualització de vídeos sobre estudis de cas per tal d'incorporar elements complementaris per al debat.


 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt